Det koster dyrt at sikre danskerne mod våde fødder

Danmark står over for store udfordringer ved de lavtliggende kyster. Greve syd for København har fået en forsmag på ekstremt vejr. Det vil koste 6.000 kr. pr. Greve-borger, hvis ledningsnettet skal klare 30 pct. mere vand i forbindelse med kraftig og ekstrem regn.

Foto: Scanpix. »Med et avanceret computersystem kan vi på DHI give nøjagtige svar på, hvor ofte der er risiko for, og hvor omfattende oversvømmelser bliver i en hvilken som helst by i verden,« siger DHIs forsknings- og udviklingschef Ole Mark.
Læs mere
Fold sammen
Skybrud og større oversvømmelser er blevet hyppigere for mange danskere i kølvandet på den globale opvarmning. Klimaforskere forudser, at der i dette århundrede kommer 20 til 50 procent mere vand i forbindelse med kraftig, ekstrem regn, især om sommeren.

Danskerne står over for store milliardinvesteringer for at bekæmpe den øgede trussel med vand fra havet og fra luften som følge af global opvarmning. For ellers risikerer vi at få flere oversvømmede kældre og el-skabe og flere trafikulykker på grund af akvaplanning.

Lavtliggende områder nær havet, bl.a. Køge Bugt-området med Greve, som er værst ramt, har inden for de seneste ti år allerede to gange oplevet alvorlige oversvømmelser. Senest i juli 2007, da det kulminerede med tre ugers kraftig nedbør i en serie af skybrud. Det plaskede hele Greve-området til med 250 millimeter regn. Det ekstreme regnvejr gav store materielle skader og økonomiske udgifter på kommunens og privates bygninger og huse. I sidste ende måtte forsikringsselskaberne betale regningerne for, at Greve-borgerne fik våde fødder.

Greve er en af de danske kommuner, der er længst fremme i planlægningen af klimatilpasning med tiltag mod bl.a. oversvømmelser i forbindelse med ekstrem regn. Byrådet har besluttet, at byens kloakker og regnvandssystemer, dvs. ledningsnettet, der leder vand ud i vandløbene og videre ud i havet, skal kunne klare 30 procent mere vand. Hvis planlagte nødvendige klimatiltag skal gennemføres, vil det koste skønsmæssigt 300 mio. kr. over de næste 15 år. Fordelt på 50.000 borgere bliver det 6.000 kr. pr borger.

Det store problem er imidlertid, at Vandsektorloven, som Folketinget vedtog for to måneder siden, måske vil forhindre Greve Kommune over spildevandstaksten at kræve så mange penge op fra den enkelte grundejer.

»Hvis det sker, kan vi ikke lave den nødvendige klimatilpasning. Hvad skal vi gøre, hvis vi ikke får lov til at sende den store millionregning videre til borgerne,« siger hydrauliker, civilingeniør Birgit Paludan, der er primus motor i klimaplanlægningen i Greve Kommune. Hun og kommunens klimateam er allerede gået i gang med at planlægge nye og større regnvandsbassiner, der kan holde på vandet. Der bliver også planlagt store regnvandsledninger. Har ledningerne en diameter på 20 cm, skal de måske nogle steder være 30 cm. Og der er behov for installering af pumper, der pumper overskydende vand til magasiner. Greve Kommune er desuden i gang med en omfattende analyse af alle byområder og samtidig ved at sætte måleudstyr op, inden den store udbygning af regnvandsystemerne kan begynde.

Stormflod
Inden for de næste 100 år er der risiko for, at havvand under kraftig stormflod vil løbe ind over diger, havne og kystbeskyttelse og oversvømme bl.a. halvdelen af Amager, hele Christianshavn og store områder langs den befolkningsrige Køge Bugt.

Greve Kommune er derfor sammen med Dansk Hydraulisk Institut(DHI) i gang med undersøgelser af, hvad der skal til for at sikre byen mod oversvømmelser i forbindelse med en stormflod kombineret med kraftig regn. Greve by ligger relativt lavt, mellem 1,5 og 6 meter over havets overflade. Skrækscenariet er mange ugers vestenvind, der bliver afløst af østenvind.

»Det vil presse vandet ind i Østersøen og sende vandmasser ind over vores udsatte kyster, når vandet skal ud af Østersøen igen. Så risikerer vi højvande, der kan være farlig for Greve. Stiger havet 2,4 meter over normal vandstand, risikerer Greve store oversvømmelser,« siger civilingeniør Birgit Paludan.

Kommunens klimaplanlæggere er ligeledes sammen med Dansk Hydraulisk Institut i gang med at kortlægge kommunen for at sikre den mod oversvømmelser fra havet i byområder. Det betyder, at politikerne skal tage stilling til et oplæg om etablering af dæmninger, hævning af veje for at gennemføre det nationale oversvømmelsesdirektiv.

Hvor meget det vil koste kommunen og dermed skatteborgerne i Greve, er uafklaret. Men det bliver givet mange penge.