Dækningsafgift under ombygninger

Dækningsafgift er en særlig ejendomsskat, som opkræves på ejendomme, som anvendes til kontorer, forretninger mv., men ikke på ejendomme, som anvendes til boligudlejning. Skal en kontorejendom f.eks. ombygges til boliglejemål, opstår spørgsmålet om, hvornår dækningsafgiftspligten ophører.

Søren Lehmann Nielsen er partner i Bruun & Hjejle og klummeskribent. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als

Kommunerne kan bestemme, at der skal svares dækningsafgift for ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed. Den mulighed har mange kommuner benyttet sig af. Dækningsafgift svares med en vis promille af forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien, altså af selve bygningernes værdi.

Det er selve anvendelsesformålet, der er afgørende. Anvendes ejendommen derfor til andre formål end de ovennævnte, skal der ikke svares dækningsafgift. De vigtigste eksempler på erhvervsejendomme, som ikke er dækningsafgiftspligtige, er boligudlejningsejendomme og ejendomme, som anvendes til forskellige former for undervisning.

Ophør af afgiftspligtig virksomhed

Særligt i de store byer omdannes mange ejendomme i dag fra kontor eller fabriksformål til enten udlejningsejendomme eller ejerlejligheder.

Ejendommene skifter herved status fra at være dækningsafgiftspligtige til at være fritaget for dækningsafgift. Hvis en dækningsafgiftspligtig ejendom ændrer anvendelse, er ejendommen som udgangspunkt dækningsafgiftspligtig indtil udgangen af det kvartal, hvor ejendommen tages i brug til et formål, der ikke er dækningsafgiftspligt.

Østre Landsret har dog fastslået i en sag, at der ikke var hjemmel til at opkræve dækningsafgift vedrørende bygninger, der var i en sådan stand, at de var uanvendelige til virksomhed af dækningsafgiftspligtig art.

Når der er tale om større ombygninger, hvor en ejendom ændres fra at være dækningsafgiftspligtig til at være ikkedækningsafgiftspligtig, vil forholdet ofte være det, at ejendommen på et tidligt tidspunkt i ombygningsprocessen er blevet uanvendelig til det hidtidige formål.

I denne situation ophører dækningsafgiftspligten således ikke først ved udgangen af det kvartal, hvor ejendommen tages i brug til det nye, ikkedækningsafgiftspligtige formål, men allerede ved udgangen af det kvartal, hvor ejendommen på grund af ombygningen henstår uanvendelig til det hidtidige formål.

Tilbagebetaling

En oplysning om, at en ejendom er uanvendelig til afgiftspligtigt formål eller overgår til ikkedækningsafgiftspligtig anvendelse, registreres ikke automatisk af SKAT eller kommunen. Det er ejeren selv, som skal rette henvendelse til kommunen og dokumentere, at dækningsafgiftspligten er ophørt. Kommunen indberetter derefter til SKAT, at dækningsafgiftspligten er ophørt.

Er der med urette blevet opkrævet dækningsafgift, kan for meget betalt dækningsafgift kræves tilbagebetalt. Det er i den sammenhæng vigtigt, at der i tide sikres dokumentation for, hvornår ejendommen blev uanvendelig til dækningsafgiftspligtigt formål. Det kan eksempelvis ske gennem fotodokumentation fra byggepladsen. Samtidig skal det dokumenteres, at den fremtidige anvendelse af ejendommen er et ikkedækningsafgiftspligtigt formål.

Hvis ejendommen bliver midlertidigt uanvendelig, eksempelvis som følge af brand eller vandskade, uden at ejendommens anvendelse i øvrigt ændres, medfører det ikke, at ejendommen er uanvendelig til afgiftspligtigt formål. Der kan derimod ske en nedsættelse af den dækningsafgiftspligtige værdi fra det indkomstår, hvor der foretages en vurdering med konstatering af værdiforringelsen.

Ejendommen vil heller ikke blive anset for uanvendelig til afgiftspligtigt formål, hvis ombygningen sker til samme eller et andet afgiftspligtigt formål. Det skyldes, at ejendomme ifølge Højesterets praksis anses for at blive anvendt til dækningsafgiftspligtige formål, når de er under opførelse og bestemt til afgiftspligtigt formål – og altså også uanset om den afgiftspligtige virksomhed endnu ikke er påbegyndt.