Banker vil flokkes om ny bankpakke

Den nye bankpakke der skal sikre de danske bankers kapital ventes at få massiv tilslutning fra pengeinstitutterne, selv om de skal betale en væsentligt højere rente end de er vant til.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Regeringen indgik i aftes en meget bred politisk aftale, der skal sikre frisk kapital til de danske banker og sparekasser, så de ikke går i panik og holder op med at låne penge ud. Samtidig åbnes der for en forlængelse af statsgarantien for indlån i tre år, til 2013.

Aftalen blev præsenteret af Erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen (K) og støttes af alle politiske partier, bortset fra Enhedslisten. Den åbner op for at bankerne kan få op til 75 milliarder kr. fra staten i form af en særlig type uendeligt løbende lån, der har så restriktive bestemmelser at det næsten er det samme som egenkapital, og dermed styrker bankernes solvens. De 75 milliarder kr. skal ses i forhold til bankernes samlede kernekapital, som ved udgangen af september var på 224 milliarder kr.

”Der var en risiko for at den naturlige tilpasning af udlånene i den nuværende situation ville blive overdrevet, og derfor polstrer vi nu bankerne via kernekapitalen, så de bliver nogle af de mest solide banker i hele Europa,” sagde finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) efterfølgende.

Det bliver frivilligt for bankerne om de vil gå med i pakken. Men hvis de siger ja, så forpligter de sig til at låne nok penge til at de får en kernekapitalprocent på 12, hvilket i både dansk og europæisk sammenhæng er højt. Kernekapitalen er den mest sikre del af en banks evne til at modstå uventede udlånstab.

”Jeg har en stærk formodning om, at mange danske banker vil bruge denne pakke. Siger man ja, får man en ordentlig håndfuld penge, og mens man i udlandet er gået ind og støttet enkelte banker, så er vores ambition at alle 140 danske banker tager imod pakken,” fortsatte Lars Løkke Rasmussen.

Bankerne skal betale mellem 9 og 11,25 procent i årlig rente for at låne pengene, hvilket er markant mere end de ca. 4 procent de betalte for tilsvarende lån for godt et år siden. Men hvad markedsprisen er, ved ingen reelt, for det er nærmest totalt umuligt at skaffe den særlige lånetype, kendt som hybrid kernekapital, på finansmarkederne. EU har dog fastslået at der er en minimumsrente for den type statslige lån, som for Danmarks vedkommende ligger på ca. 9 procent.

Pakken omfatter dog også en lang række andre indgreb, blandt andet sættes der grænser for bankdirektørernes bonusaflønning, og kun halvdelen af lønnen til direktører i banker der siger ja til pakken vil kunne fratrækkes i skat. Socialdemokratiet kom dog ikke i land med et ønske om et loft for direktørlønningerne på 2,5 millioner kr.

”Vi synes der har været for stor risikovillighed i bankerne, og man har set for meget på at skaffe sig selv afkast,” fastslog Lene Espersen.

Bankpakken er i stort omfang blevet til uden om bankernes organisation, Finansrådet. Alligevel er man glade for pakken.

”Det er bestemt ikke en billig facilitet, der er stillet til rådighed. Formålet er imidlertid, at der stilles kernekapital til rådighed - det er jo netop denne type kapital, bankerne har meget vanskeligt ved at skaffe andre steder,” siger Finansrådets formand Peter Schütze i en kommentar.

Også han venter, at der vil blive trængsel blandt bankerne om at komme med i den nye bankpakke.

”Jeg forventer, at mange af Finansrådets medlemmer vil benytte de nye muligheder. Men det er naturligvis op til bestyrelserne og ejerne af bankerne på de kommende generalforsamlinger at afgøre, om de vil bruge kreditpakkens faciliteter,” siger Peter Schütze.

Alene Danske Bank vil ifølge Business.dk’s beregninger kunne modtage knap 17 milliarder kr. i ny kapital fra staten. Bankens chef, Peter Straarup, oplyser, at man først i forbindelse med regnskabet 5. februar vil give en endelig melding, men at banken grundlæggende er positive over for pakken, på trods af prisen.

”Dette er ikke en gavebod. Finansministeren og jeg har haft møder med sektoren, og der er ingen tvivl om, at bankerne vil synes at det er en dyr løsning. Men det er ikke en løsning der skal fungere længere end højst nødvendigt,” fastslog Lene Espersen.

Det nye lånetilbud er principielt åbent over for alle godkendte banker i Danmark. De skal dog indlevere en revisorgodkendt ansøgning, og vil blive bedømt af en ”task force” bestående af eksperter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Nationalbanken og Finanstilsynet, formentlig bistået af udenlandske eksperter, der vil kategoriserer bankerne i tre søjler, alt efter hvor solide de er. De bedste kan låne til 9 procent, de dårligste til 11,25 procent og resten til 9,75 procent.

Lånene er principielt en uendelig løbetid, og kan ikke opsiges af staten på noget grundlag. Dog kan bankerne opsige dem efter tre år, og hvis de ikke er opsagt efter fem år vil bankernes udgifter stige.

Meningen er, at lånene gør bankerne mere velpolstrede, hvilket betyder at de ikke burde få et behov for at øge deres solvensprocent ved at reducere udlånene til virksomheder og private. Der er dog intet politisk krav om, at bankerne rent faktisk bruger pengene til udlån, men den høje rente, der kan ses i forhold til

Nationalbankens udlånsrente mod fuld sikkerhed på 3 procent, gør, at bankerne ifølge Lene Espersen har et kraftigt incitament til at låne flere penge ud, for at dække rentebetalingerne.

De banker der tager imod pakken vil også være forpligtet til hvert halve år at offentliggøre en rapport over udviklingen i udlånet og redegøre for deres udlånspolitik.

Som et andet element i pakken vil der blive mulighed for den enkelte bank for at forlænge den eksisterende statsgaranti for indlån fra 30. september 2010 i yderligere tre år. Det vil koste en statsafgift på op til 0,9 procent af garantibeløbet, og realkreditinstitutterne får mulighed for at få statsgaranti for en type særligt dækkede obligationer for op til 25 milliarder kr. mod en tilsvarende afgift.

Endelig vil Eksport Kredit Fonden få en låneramme på 20 milliarder kr. for at stille garanti over for banker, der finansiere danske eksportvirksomheders udenlandske forretninger.