Advokater: Niels Valentin havde hovedansvaret for kollaps

Den tidligere direktør for Roskilde Bank, Niels Valentin Hansen, har haft hovedansvaret for, at banken kollapsede sidste sommer. Det mener i hvert fald advokaterne, der står bag den sønderlemmende rapport om, hvad der gik galt i banken.

Foto: Scanpix
"Det er advokaternes vurdering, at Niels Valentin Hansen bærer hovedansvaret for bankens sammenbrud, og at han i perioden indtil sin fratræden den 30. april 2007 groft har tilsidesat sine pligter som administrerende direktør i Roskilde Bank, og at hans handlinger og undladelser indebærer en overtrædelse af aktieselskabslovens § 54 og lov om finansiel virksomhed § 71 samt et klart ansvarsgrundlag over for banken," hedder det i sammenfatningen af undersøgelsen af Roskilde Bank.

Undersøgelsen beskriver Niels Valentin Hansen som en stærk og markant leder af banken gennem mange år, og som med sin betydelige gennemslagskraft gik gennemført en eksplosiv vækstpolitik med fuld opbakning fra såvel sin ledergruppe som ledere og medarbejdere i bankens filialer.

"Vækstpolitikken er tillige løbende blevet taget til efterretning af bankens bestyrelse.Vækstpolitikken er gennemført på trods af mange og vedholdende påbud og risikooplysninger fra Finanstilsynets side," konstaterer advokaterne.

Valentins værste handlinger
I sammendraget af undersøgelse fremhæves, at

- Niels Valentin Hansen har gennemført sin vækststrategi primært ved store udlån inden for ejendomssektoren, herunder til ejendomsudviklere, hvoraf nogle i 1990'erne havde udsat andre banker for sammenbrud og tab, hvilket har gjort en særlig agtpågivenhed påkrævet, hvorved bemærkes, at Niels Valentin Hansen alle-rede på dette tidspunkt var bankens direktør.

- Niels Valentin Hansen har accepteret, og formentlig i en række tilfælde direkte godkendt, at der blev givet meget store lån, heraf en række tæt på 25 %-grænsen i FIL § 145, stk. 1, til ejendomsudviklere, ofte med et betydeligt blancoelement.

- Niels Valentin Hansen har accepteret, at kreditsagsbehandlingen i bankens filialer ikke har været udført efter de fastlagte retningslinjer, og at dette var en konse-kvens af bankens betydelige vækst.

- Niels Valentin Hansen har accepteret, at bankens centrale kreditafdeling var un-derbemandet og ikke var i stand til at udføre kompetent og sædvanlig bankmæssig risikostyring og kontrol med bankens lånesager.

- Niels Valentin Hansen har godkendt, at bestyrelsens bevillingskompetence i bety-delig grad blev tilsidesat gennem et misbrug af kreditinstruksens undtagelsesbe-stemmelse om presserende sager, idet mere end halvdelen af de sager, der kun kunne bevilges af bestyrelsen, reelt blev bevilget af direktionen og kreditudvalget, og først efterfølgende forelagt bestyrelsen som efterbevillingssager.

- Niels Valentin Hansen har været bekendt med, at bankens interne revision i 2005 og især i 2006 ikke har fungeret tilfredsstillende. Ved at undlade at orientere be-styrelsen om dette forhold har han bidraget til at forøge bankens kreditrisiko væ-sentligt, særligt under hensyntagen til, at kredithåndteringen i bankens filialer var lemfældig, og at Team Kredits risikostyring var stærkt mangelfuld. Bestyrelsen er derfor reelt blevet frataget sin "vagthund" på kreditrisikoområdet, idet den interne revision gennem revisionsprotokollen har pligt til at orientere bestyrelsen om væ-sentlige forhold, ligesom den interne revisionschef efter FIL § 74, stk. 1, har ret til at være til stede og udtale sig på bestyrelsesmøder.

- Niels Valentin Hansen i bankens svar til Finanstilsynet har efterladt det fejlagtige indtryk hos Finanstilsynet og bestyrelsen, at den høje risikoprofil var forsvarlig på grund af udlånskundernes bonitet og en forsvarlig kreditsagsbehandling, hvorfor banken ikke påtog sig unødige risici.