Rygestop forbedrer mænds sædkvalitet

Både røg som foster og voksen giver dårligere sædkvalitet.

Foto: Lars Rievers Fold sammen
Læs mere

At ryg­ning er ska­de­ligt for dren­ge­fost­re, har man­ge over hele ver­den læn­ge tro­et. Nu har en nord­jysk for­sker en­de­gyl­digt be­vist, at dren­ges sæd­kva­li­tet er mar­kant dår­li­ge­re, hvis mor har rø­get un­der gra­vi­di­te­ten.

Og jo mere hun ry­ger, jo vær­re. Ry­ger hun over 20 ci­ga­ret­ter, har hen­des søn i snit 38 pct. fær­re sæd­cel­ler end ikke-ry­ger­nes dren­ge. Det skriver Nordjyske Stiftstidende.

Men cand.scient.san. Cecilia Ramlau-Hansen fra Ho­bro stop­per ikke ved mød­re­ne. Mæn­de­nes egen op­før­sel har også stor be­tyd­ning. Ry­ger de, fal­der an­tal­let af sæd­cel­ler.

- Men det helt sær­li­ge er, at det nu er på­vist, at det hjæl­per at hol­de op, for­tæl­ler Cecilia Ramlau-Hansen om sin forsk­ning ved Ar­bejds­me­di­cinsk kli­nik på Aar­hus Uni­ver­si­tet, der of­fent­lig­gø­res i mor­gen.

Mænd, der ry­ger over 20 ci­ga­ret­ter om da­gen, har 19 pct. dår­li­ge­re sæd­kva­li­tet end dem, der al­drig har rø­get, mens eks-ry­ger­nes kva­li­tet lig­ger midt imel­lem.

- Vi kan ikke se, præ­cist hvor­når man skal være holdt op med hvor man­ge ci­ga­ret­ter, men det er ty­de­ligt, at det hjæl­per at hol­de op med at ryge, si­ger Cecilia Ramlau-Hansen til Nordjyske.

Hun sam­men­kør­te syv un­der­sø­gel­ser af i alt 2542 mænd for at fin­de frem til re­sul­ta­tet.

At mors ryg­ning har be­tyd­ning er af­slø­ret i hen­des egen un­der­sø­gel­se af 347 nord­jyske og fyns­ke mænd og de­res mød­re fo­re­ta­get i 2005 sat sam­men med ud­spørg­ning af 47.835 par over hele lan­det fulgt gen­nem man­ge år.

- Rø­gen ser ud til at på­vir­ke selve hor­mon­sy­ste­met hos både fos­tre og mænd, for­kla­rer hun, der også har fun­det frem til, at mød­res over­vægt gi­ver dår­li­ge­re sæd­kva­li­tet - og at ikke kun kvin­ders, men også mænds over­vægt gør det svæ­re­re for par at få børn.

Men også her kan man­den selv gøre en for­skel. Hvis han ta­ber sig, bli­ver hun hur­ti­ge­re gra­vid.

Kilde: Nordjyske