Psykiatere erkender overmedicinering

Et flertal af psykiaterne mener, at der skrives for meget medicin ud i psykiatrien.

Foto: Kristian Brasen/Scanpix
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Pa­tien­ter­ne har sagt det læn­ge. Nu si­ger psy­kia­ter­ne det også. Psy­kia­tri­en har se­ri­øse pro­ble­mer med over­me­di­ci­ne­ring. Hele 51 pro­cent af psy­kia­ter­ne me­ner, at der skri­ves for me­get me­di­cin ud i psy­kia­tri­en, mens kun fire pro­cent fin­der, at der skri­ves for lidt me­di­cin ud.

Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, som NORD­JYSKE Me­di­er har la­vet i sam­ar­bej­de med Dansk Psy­kia­trisk Sel­skab. Hos psykiatribrugerforeningen LAP fin­der man ind­røm­mel­sen om over­me­di­ci­ne­ring over­ras­ken­de.

- Det vi­ser, at det psy­kia­tri­ske sy­stem er et sy­stem i strid med sig selv. Man vil ger­ne no­get, men gør rent fak­tisk no­get an­det, si­ger kon­su­lent Karl Bach Jen­sen.

For­man­den for Dansk Psy­kia­trisk Sel­skab Poul Videbech er til gen­gæld ikke over­ras­ket over tal­le­ne.

- Jeg tror, der lig­ger en dyb fru­stra­tion fra med­lem­mer­nes side, og det er godt, at den kom­mer til ud­tryk. Tal­le­ne fra un­der­sø­gel­sen ty­der på, at læ­ger­ne egent­lig går og ud­fø­rer et ar­bej­de, som de ind imel­lem har det dår­ligt med, si­ger han.

Han min­der om, at psy­kia­tri­en er hårdt pres­set af kro­nisk syge pa­tien­ter, der ry­ger frem og til­ba­ge mel­lem bo­ste­der og psy­kia­tri­ske sy­ge­hu­se og mø­der en lang ræk­ke læ­ger på ve­jen. Og man­ge ste­der bli­ver der ud­skre­vet mere me­di­cin.

- In­gen fø­ler sig an­svar­li­ge, og alle fø­ler sig dybt fru­stre­re­de. Der er in­gen, der kan lide det her, si­ger Poul Videbech.

Han me­ner, at pro­ble­met kun kan lø­ses ved at gen­ind­fø­re de langtidspsykiatriske af­de­lin­ger, hvor man i ro og mag kan skrue ned for me­di­ci­nen.

Den nye sund­heds­mi­nis­ter Ja­kob Axel Niel­sen (K) er for­bav­set over læ­ger­nes ind­røm­mel­se.

- Hvor­for er det så­dan, at de dy­best set age­rer mod de­res egen læ­ge­li­ge over­be­vis­ning, spør­ger mi­ni­ste­ren. Sva­ret hå­ber han at fin­de, når han hen­ven­der sig til Sund­heds­sty­rel­sen og Dan­ske Re­gio­ner efter jul. Det gør han på bag­grund af NORD­JYSKE's ar­ti­kel­se­rie om anti­psy­ko­tisk me­di­cin.

Kilde: Nordjyske