Ornitologer vil forbyde jagt på beskyttede fugle

Jagt på beskyttede fugle er en selvmodsigende absurditet, mener Dansk Ornitologisk Forening. Den strider også mod EUs fuglebeskyttelsesdirektiv, mener foreningen. Det afviser Skov- og Naturstyrelsen. Også Europa-Kommissionen siger, at jagt kan drives uden at forstyrre fuglene væsentligt.

Først udpeger staten nogle områder, hvor fuglene skal have særlig beskyttelse, så giver de jægerne lov til at gå ind i områderne og skyde de beskyttede fugle. Fuglevennerne i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) finder det grotesk, at Miljøministeriet tillader jagt på beskyttede fuglearter i de områder, ministeriet selv ejer. Derfor vil foreningen tage kontakt til den nye miljøminister, Troels Lund Poulsen (V), for at få ham til at indstille skydningen i landets fuglebeskyttelsesområder.

»Det er et meget dårligt signal, Miljøministeriet sender, når de tillader jagt på netop de fugle, som skal nyde særlig beskyttelse. Det er svært at forstå, for det kan ikke undgå at skade fuglelivet. En ting er selve drabet, noget andet er, at jagtaktiviteten forstyrrer fuglenes levesteder. De er fuglenes spisekammer, og de er beskyttede for at give fuglene fred. Og det er helt vanvittigt, at jagten kan foregå på statens egne arealer,« siger formanden for DOF, Christian Hjorth.

Han mener, at jagten er en aktivitet, der strider mod EUs fuglebeskyttelsesdirektiv. Og han er indstillet på at gå til Europa-Kommissionen med kravet om jagtstop, hvis ikke miljøministeren vil stoppe aktiviteten.

Gennem Skov- og Naturstyrelsen ejer Miljøministeriet en række områder landet over, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Direktivet skal beskytte fuglenes levesteder mod væsentlige forstyrrelser. Men det mener Skov- og Naturstyrelsen også kan være tilfældet, selvom der foregår jagt i de beskyttede områder.

»Direktivet indeholder ikke et generelt forbud mod jagt i de udpegede områder. Europa-Kommissionen har bekræftet, at jagt på linje med andre aktiviteter kan finde sted, når den ikke giver anledning til forringelser af levesteder eller betydelige forstyrrelser i områderne,« siger fuldmægtig i By- og Landskabsstyrelsen Lars Rudfeld.

Begrænset jagt er o.k.
Han sigter blandt andet til en ny vejledning om jagt i fuglebeskyttelsesområder, Europa-Kommissionen har udarbejdet i samarbejde med jægernes og ornitologernes paraplyorganisationer. Ifølge vejledningen er jagt ikke nødvendigvis i strid med direktivet.

Bæredygtig eller såkaldt fornuftig jagt i kombination med vildtforvaltning kan oven i købet være en fordel for de naturområder, der er beskyttede af direktivet, hedder det i vejledningen.

Konkret har Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) undersøgt, hvad begrænset jagt på beskyttede fugle betød for bestandene på øen Nyord nord for Møn.

Fra 1998 til 2001 undersøgte DMU, hvad jagt med henholdsvis én, to og tre ugers interval betød for fuglene.

Hovedkonklusionen var, at jagten skræmte fuglene væk fra det område, jagten foregik i, men at de vendte tilbage i uændrede eller lidt lavere antal i dagene efter jagten. På den baggrund vurderede DMU, at jagten »med rimelig sandsynlighed kan bevares, hvis den begrænses til få timer efterfulgt af én eller flere uger uden jagt.«

For nylig indgik jagtforeningen på Nyord en aftale med Skov- og Naturstyrelsen om, at foreningens medlemmer efter DMUs opskrift kan drive jagt på styrelsens nyerhvervede arealer på øen. Det skal ske på en række vilkår, herunder at jægerne også holder bestanden af ræve nede, så de ikke æder fugleynglen.