Mænd har indtaget fødestuerne

Da fødslerne flyttede fra hjemmets fire vægge til hospitalet, kaldte kvinderne på deres mænd, for at de kunne hjælpe og støtte dem i den hospitaliserede fødsel. Og her har de været siden. I dag deltager næsten alle mænd, når deres barn kommer til verden.

Når mænd går med til fødselsforberedelse, giver lændemassage under veerne og tørrer sved af panden, er det selvfølgelig for at støtte og hjælpe kvinden under fødslen. Men det er også på eget initiativ, og fordi han føler et ansvar som far til det barn, der kommer til verden.

"Jeg tror, at der er ved at udvikle sig nye sider af faderrollen. Nutidens fædre engagerer sig i langt højere grad i deres børn. I dag er begge parter ude på arbejdsmarkedet, og det betyder meget for, hvordan mænd og kvinder deles om arbejdet. Desuden er de fleste nybagte fædre vokset op i en tid, hvor det ikke var en naturgiven lov, at det var kvinderne, der tog sig af børnene," siger chefpsykolog Svend Aage Madsen.

Han har sammen med ledende jordemoder Marianne Tolstrup, Rigshospitalet, og lektor og klinisk psykolog Hanne Munck fra Institut for Klinisk Psykologi, Københavns Universitet, ledet et forskningsprojekt "Fædre og fødsler".

Projeket beskriver, hvor mange fædre der vælger at deltage i deres barns fødsel, hvorfor de gør det, og hvordan de oplever det. Resultatet af projektet er netop udkommet som bog med titlen "Fædre og fødsler". En bog om mænd og fødsler set i historisk perspektiv.

Det er imidlertid ikke altid idel lykke, når mændene bevæger sig ind på fødestuerne. I et kvindeunivers, hvor hun regerer, og alt er tilrettelagt på kvindens præmisser, kan mænd godt føle sig overflødige og udenfor, mener de tre forfattere bag bogen.

"Det er en stor omvæltning - også for parforholdet - at få et barn. Mange mænd står famlende over for det at blive far. De efterlyser mere konkret viden og gode råd til, hvordan de skal forholde sig og kan hjælpe til under selve fødslen og bagefter med det spæde barn," siger jordemoder Marianne Tolstrup.

163 tilfældigt udvalgte mænd, der alle skulle deltage i fødsler på Rigshospitalet, har fortalt om de tanker, oplevelser og følelser de har haft i forbindelse med det at blive far.

Samtlige mænd udtrykte efterfølgende tilfredshed med forløbet under fødslen, men gav også udtryk for, at de følte sig lidt overflødige og i tvivl om deres rolle.

"Sundhedsvæsenet lægger vægt på, at en fødsel foregår på kvindens egne betingelser og ønsker. Men man har helt glemt manden. Han er ikke inkorporeret i retningslinjerne for svangreomsorg fra Sundhedsstyrelsen, og ingen har rigtig gjort sig klart, hvad hans rolle egentlig er under fødslen," siger Svend Aage Madsen.

Hvis fædrene skal indgå naturligt i hele fødselsforløbet, kræver det ifølge de tre forfattere, at sundhedspersonalet uddannes i, hvordan de kan styrke og bistå faderen under fødslen.

"Indtil i dag har vi kun haft en masse formodninger og gisninger om, hvorfor mænd vælger at deltage i deres barns fødsel. Nu har vi for første gang fået mændenes egen forklaring på hvorfor.

Vores undersøgelse viser, at 98 procent af alle de adspurgte fædre udtrykker, at de er med til fødslen, fordi de selv har lyst. Og ingen af dem fortryder tilsyneladende efterfølgende, at de deltog i fødslen. Tværtimod. Næsten alle mænd giver udtryk for, at det var deres livs oplevelse.

Mænd og kvinder stiller sig forskelligt til fødslen. Jeg tror, at vi ser en ny gruppe mænd, der er fædre på på en helt anden måde. De er engagerede og overbeviste om, at de skal være med til deres barns fødsel, og de deltager af egen fri vilje. Ikke fordi de føler sig presset og måske helst vil være fri," siger Svend Aage Madsen.

For blot 40 år siden var det stort set umuligt for en far at være med til en fødsel på et hospital. I dag deltager fædrene i 95 procent af alle almindelige fødsler på et hospital. Desuden er de med hos den praktiserende læge, ved jordemoderkonsultationer, til fødselsforberedelse, under selve fødslen og efterfølgende på barselsafdelingen.

De er med andre ord aktive i hele fødselsforløbet, og "kvinden/parret i dagens Danmark opfatter fødslen som noget, de er fælles om fra start til slut, og at faderen er til stede i alle faser og situationer i forløbet," som der står i bogen.

Og mænd har nogle andre behov end kvinder. At mænd og kvinder ikke er ens, og derfor heller ikke oplever fødslen på samme måde, kan man godt tillade sig at slå fast i 1999, mener Svend Aage Madsen.

Når mænd i dag er med til deres barns fødsel, er der tale om et nyt fænomen historisk og i den menneskelige civilisation. Vi skal ikke mange år tilbage, før de var forment adgang til det allerhelligste og måtte gå hvileløst frem og tilbage på gangene uden for fødestuen.

Det er således ikke mere end 30-40 år siden, at de begyndte at dukke op til fødslerne, hvor de for øvrigt ikke altid blev lige vel modtaget. Så sent som i 1979 blev Fødselsanstalten i Århus pålagt af amtets sygehusudvalg at åbne sine døre for fædrene. Dermed faldt den sidste bastion, der til det sidste havde holdt på, at fædre ingen adgang havde på grund af pladsmangel og af hensyn til faren for infektioner.

I begyndelsen af 70erne rykkede de i stort tal ind på fødestuerne. "At der pludselig kan foregå en så markant forandring i kulturelle, sundhedsmæssige, familiemæssige og kønsmæssige vaner, regler og traditioner er et overraskende fænomen," skriver de tre forfattere i bogen.

"Med hospitaliseringen blev fødslen som fænomen flyttet ud af historien og de traditioner, der havde omgivet den. Sundhedspersonale og de fødende kvinder stod pludselig på bar bund, og overraskende nok var det ikke deres mødre eller søstre, kvinderne søgte hjælp hos, men hos deres mænd. De ønskede, at mændene, deres barns far, skulle agere fødselshjælper og støtte og yde dem omsorg i en fremmed verden," siger Svend Aage Madsen.

Kvindefrigørelsen, kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og ungdomsoprørets antiautoritære holdninger er selvfølgelig også en del af forklaringen på, at danske mænd og kvinder med succes kunne tage kampen op med de hvide kitler og sammen erobre landets fødestuer, understreger de tre forfattere.

"Fædre og fødsler". Frydenlund. 176 sider. 228 kroner. Udkom 25. oktober.