Kriminelle unge får psykiatrisk hjælp

Landets første retspsykiatriske afsnit etableres nu i Glostrup. En stor del af de unge under 18 år, som varetægtsfængsles for grov kriminaltet, viser sig nemlig at lide af skizofreni, ADHD og andre psykiatriske sygdomme.

Stadig flere børn og unge, som står bag vold, drab og anden kriminalitet, viser sig at lide af så alvorlige psykiatriske sygdomme, at det er nødvendigt at opbygge nye, særskilte behandlingspladser til dem.
Det børne- og ungdomspsykiatriske center i Glostrup lægger nu op til at etablere landets første egentlige retspsykiatriske afsnit for kriminelle børn og unge med psykiatriske lidelser. Der er også et afsnit på vej i Århus for gruppen, som i dag anbringes på bl.a. retspsykiatriske afdelinger for voksne, på de eksisterende afdelinger for unge med psykiske problemer eller på lukkede eller sociale døgninstitutioner for unge, hvor man har svært ved at rumme dem.

»Der er stadig flere børn og unge, som dømmes til indlæggelse eller ambulant psykiatrisk behandling, fordi de er i en sådan psykisk tilstand, at de ikke kan straffes på normal vis. De har brug for at komme ind i et egentligt psykiatrisk behandlingsforløb både for bedre at kunne hjælpe dem og for at reducere risikoen for, at de igen går ud og begår noget kriminelt,« siger ledende overlæge Jan Jørgensen, som er formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

En undersøgelse af 51 unge varetægtsfængslede på de sikrede afdelinger på ungdomsinstitutionen Egely på Fyn har netop vist, at kun 10 af dem ikke havde en diagnose. Fem havde psykotiske lidelser, 11 var mentalt retarderede og otte havde ADHD, oplyser Jan Jørgensen.

Dermed underbygges resultatet i en tidligere undersøgelse herhjemme, hvor det viste sig, at 69 af 100 varetægtsfængslede mellem 15 og 17 år havde en psykiatrisk lidelse.

Behov for særlig behandling

En kommission vedrørende ungdomskriminalitet har også tidligere anbefalet, at der blev etableret en række retspsykiatriske behandlingspladser til aggressive og udadreagerende unge, som er svære at rumme inden for de eksisterende rammer i børne- og ungdomspsykiatrien.

Derfor går centret i Glostrup nu i gang med et projekt med i første omgang fire retspsykiatriske sengepladser, som placeres i forbindelse med de nuværende bygninger, men kræver etablering af særlige sikkerhedsforanstaltninger, bl.a. hegn, hvilket er et lovkrav. Forventningen er, at afsnittet vil være klar i slutningen af året, og hensigten er, at det skal tage imod retspsykiatriske patienter fra hele Sjælland.

»De unge har psykiatriske lidelser som skizofreni og personlighedsforstyrrelser, og derfor skal de ind i et psykiatrisk behandlingsforløb med medicin og samtaler, ligesom der skal være forskellige sociale foranstaltninger i deres kommuner, som vi vil have et tæt samarbejde med,« siger center- og klinikchef Hanne Børner fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup.

Det kommende retspsykiatriske afsnit vil også komme til at tage sig af de børn og unge, som i dag er anbragt i såkaldte enkeltmandsprojekter, hvor én ung mandsopdækkes af en hær af pædagoger og andet personale i f.eks. et sommerhus, fordi den pågældende ikke kan rummes i eksisterende institutioner. Foruden at være en meget dyr løsning - nogle projekter koster otte-ni mio. kr. om året - vurderes det også at være en dårlig foranstaltning uden det fornødne faglige indhold.