Klimarådet: Der er lang vej til det grønne mål, så giv nu elbilerne »et betydeligt økonomisk skub«

Tempoet i den grønne omstilling skal ifølge Klimarådet øges kraftigt og endda være højere end hidtil, hvis regeringens 70-procents målsætning i 2030 skal opfyldes.

»Elbilsalget bliver et vigtigt element i omstillingen af transportsektoren, fordi det er den teknologi, der er længst fremme i forhold til omkostningseffektivitet. Derfor bør regeringen give et betydeligt økonomisk skub til elbiler og andre nuludslipsbiler, og der bør laves en plan for udrulning af ladestandere, så det sikres, at forsyningsinfrastrukturen udbygges i takt med stigningen i elbilsalget,« skriver Klimarådet.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Marie Odgaard

Der er ingen vej udenom.

Regeringen er nødt til at give elbilerne og lignende biler »et betydeligt økonomisk skub«, og der »bør laves en plan for udrulning af ladestandere«.

På samme måde skal der skrues op for CO2-afgifterne, og så skal såvel luftfarten som flyindustrien til lommerne i form af en flyafgift, der »i højere grad end en passagerafgift giver incitamenter til luftfarten og flyindustrien til at nedbringe drivhuseffekten for den enkelte flyrejse«.

Sådan lyder nogle af de konkrete og umiddelbare anbefalinger til beslutningstagerne i en ny statusrapport fra Klimarådet, »Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2019«.

En rapport, der ser nærmere på, hvordan det formodes at gå med at opfylde en række af Danmarks klimamål, og hvad Danmark kan gøre for at opfylde disse mål.

Det gælder ikke mindst regeringens nye målsætning om reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 med 70 procent sammenlignet med 1990.

Men det gælder også opfyldelsen af EUs klimamålsætninger.

Rapporten tager udgangspunkt i Energistyrelsens »Basisfremskrivning 2019«, der ser nærmere på, hvor langt Danmark kan nå i forhold til blandt andet vedvarende energi og drivhusgasudledninger i 2030 med »allerede vedtagne virkemidler«.

Klimrådet understreger, at »alvoren i klimakrisen er gået op for mange«, og »Danmark har internationalt lagt sig i front med ambitiøse udmeldinger fra både politikere og den private sektor«.

»Opfyldelse af målene kræver konkret handling, også på helt kort sigt,« hedder det.

Kvoter og kreditter

Og så løfter rådet ellers pegefingeren over for beslutningstagerne.

»Den seneste basisfremskrivning viser, at uden yderligere tiltag vil Danmarks udledninger af drivhusgasser falde markant langsommere mellem 2020 og 2030, end de er faldet historisk set. Tempoet i den grønne omstilling skal øges kraftigt og endda være højere end hidtil, hvis det nye 70-procents mål i 2030 skal nås,« står der i rapporten.

Som det er nu, vil der ifølge rapporten i 2030 mangle reduktioner svarende til 19 millioner ton CO2-ækvivalenter, »hvis ikke der gennemføres yderligere tiltag«.

»Det betyder, at Danmark i 2030 i fravær af ny politik vil udlede 83 procent mere, end målet tilsiger,« står der.

Klimarådet anbefaler, at »tiltag til opfyldelse af 70-procents målet skal bidrage med reelle reduktioner i Danmark«.

»Derfor understreger Klimarådet, at målet ikke bør kunne opfyldes ved at bruge kvoteannulleringer og med anvendelse af biomasse, der ikke er klimabæredygtigt,« står der i rapporten.

Kvoteannulleringer betyder, at en såkaldt kvote eller kredit til at udlede for eksempel et ton drivhusgasser bliver fjernet. Dermed er det land eller den virksomhed, der ellers kunne bruge denne kredit, tvunget til at reducere sin drivhusgasudledning med et ton.

»Regeringen bør undlade at bruge penge på kvoteannullering, da det ikke bidrager til at mindske udledningerne før om 20-40 år, effekten er usikker, og det vil ikke hjælpe Danmark til at demonstrere, at udslip af drivhusgasser kan reduceres gennem indenlandske tiltag,« skriver rådet.

»Danmarks forpligtelse over for EU om reduktion i ikke-kvotesektoren med 39 procent fra 2005 til 2030 opfyldes ikke med gældende virkemidler,« tilføjer Klimarådet.

Ikke-kvotesektoren dækker populært over biler, boliger og bønder – landbrug, transport, opvarmning af private boliger, affaldsforbrænding og andre småkilder.

»Statusanalysen viser dog, at hvis Danmark når sit nye 70-procents mål, vil målet for ikke-kvotesektoren med stor sandsynlighed også samtidig blive opfyldt. Det skyldes, at 70-procents målet ikke kan opfyldes alene ved en indsats i kvotesektoren, men også vil kræve betydelige reduktioner i ikke-kvotesektoren,« fremgår det af rapporten.

Farvel til kul?

Forpligtelsen om vedvarende energi i transportsektoren i 2030 vil ifølge rådet ikke blive indfriet »med den nuværende politik«.

Derfor anbefaler rådet, at »der snarest laves en strategi for opfyldelsen af 2030-forpligtelsen om vedvarende energi i transportsektoren, der sikrer synergi med 70-procents målet«.

I forbindelse med elproduktionen er billedet dog grønt.

»Med den seneste basisfremskrivning forventes Danmark at anvende 54 procent vedvarende energi og næsten ikke bruge kul i elproduktionen i 2030. Med en accelereret grøn omstilling som følge af 70-procents målet vurderer Klimarådet, at målet om 55 procent vedvarende energi og fuldt kulstop i 2030 vil blive opfyldt,« står der i rapporten.