Hesselø fik ny havn og landingsbane uden tilladelse

Ejeren af den fredede Hesselø ud for Hundested har opført et stort havneanlæg og en landingsbane uden at søge myndighederne om tilladelse. De skal væk, mener formanden for amtets teknik- og miljøudvalg.

Ejeren af Hesselø, civilingeniør Erik Tingleff Larsen, Weibel Scientifici Allerød , vil med stor sandsynlighed blive tvunget til at fjerne et 5.000 kvadratmeter stort havneanlæg og en 600 meter lang landingsbane, som han uden at søge myndighedernes tilladelse og stik mod de regler, der gælder for den fredede ø, har anlagt i løbet af sommeren.

Det vurderer landskabschef i Frederiksborg Amt Teknik og Miljø, Sten Moeslund, der i går sammen med repræsentanter for Kystinspektoratet og Skov- og Naturstyrelsen var på besigtigelse på øen.

»Det er aldrig set før, at så stort et anlæg er etaberet på den måde, uden at man har søgte tilladelse hos de relevante myndigheder,« siger han. »I forhold til de generelle regler vil det være meget usædvanligt, hvis ejeren får tilladelse til at bevare anlæggene.«

Også formanden for teknik- og miljøudvalget i Frederiksborg Amt, Philip Heimbürger (DF), mener, at Erik Tingleff Larsen skal have besked på at fjerne havn og landingsbane:

»Det er ligesom, hvis du bygger et hus uden byggetilladelse. Så vil du også normalt få besked på at rive det ned.«

Erik Tingleff Larsen overtog i februar den 71 hektar store Hesselø ud for Hundested, som han sidste år købte af advokat Christian Kjær for 12,5 mio. kr. Øen er fredet og har status som EU-habitatområde, fordi den er yngleområde både for den spættede sæl og for den stærkt truede danske bestand af gråsæler, som efterhånden er nede på kun 20 individer.

»Allerede dengang skrev amtet til ham og gjorde opmærksom på de ting, vi holdt øje med, og som han absolut ikke måtte gøre. Men umiddelbart ser det ud til, at han har gjort næsten alt det, vi advarede imod,« siger Philip Heimbürger.

På mindre end et år har Tingleff Larsen overtrådt en lang række regler i bl.a. naturbeskyttelsesloven, planloven og lov om råstofudbyttelse. Det store havneanlæg og sejladsen derfra vurderes at ville ødelægge sælernes ynglepladser, og den nyanlagte landingsbane er placeret midt i de fredede strandenge. Derudover er der bl.a. ødelagt fredede stendiger, som bulldozerne er kørt henover, udført gravearbejde uden tilladelse, ligesom det vurderes, at der til byggeriet ulovligt er hentet sten og grus op fra havbunden.

Frederiksborg Amt blev opmærksom på det ulovlige anlægsarbejde, efter at en lystsejler i sommer undrede sig over byggeaktiviteten på øen. Amtet modtog meddelelsen den 17. september, og få dage efter fik Tingleff Larsen påbud om at standse arbejdet.

»Men meget tyder på, at arbejdet også er fortsat derefter,« siger Sten Moeslund.

Det har ikke været muligt for Berlingske Tidende at få en kommentar fra Erik Tingleff Larsen.