Halv milliard skal løfte akut hjælp til svage ældre

Ny politisk aftale afsætter ca. 450 mio. kr. til at udbygge akut-funktionerne i kommunerne for ældre på plejehjem og i hjemmeplejen.

Foto: Sophia Juliane Lydolph

Skrøbelige ældre skal slippe for strabadserende indlæggelser på et sygehus, blot fordi de mangler væske eller ikke har fået nok at spise.

I stedet skal de være sikre på, at de døgnet rundt kan få adgang til en kompetent pleje og behandling i deres eget hjem eller på plejehjemmet fra læger og sygeplejersker, som er særligt uddannede til at varetage opgaven med at tage sig af ældre med ofte flere, alvorlige sygdomme.

Dét er et af de centrale elementer i en politisk aftale, der netop er indgået på Christiansborg, og som afsætter op imod en halv mia. kr. over fire år til at styrke de såkaldte akut-funktioner ude i kommunerne.

Hård kritik

Ifølge sundhedsminister Sophie Løhde (V) repræsenterer aftalen »et stort skridt fremad« i forhold til at skabe den sammenhæng og kvalitet i sundhedsvæsenet, »som de ældre medicinske patienter med rette forventer og efterspørger«.

Bag aftalen står Venstre, DF, de Konservative og Liberal Alliance. Den kommer, efter at der har været rettet hård kritik mod sundhedshjælpen til de ældre i kommunerne både fra patientorganisationer og medarbejdere i sundhedsvæsenet. Vurderingen er, at der er alt for stor forskel på kvaliteten af hjælpen fra kommune til kommune, og at de i vid udstrækning mangler de fornødne kompetencer og ressourcer til at tage sig ordentligt af nogle af de mest udsatte borgere i landet.

Sygeplejersker i kommunerne har selv givet udtryk for, at indsatsen halter, og læger på sygehusene har tilkendegivet, at de ofte holder igen med at udskrive patienter, fordi de er usikre på kvaliteten i de kommunale tilbud.

Med aftalen sættes der nu penge af til at opbygge kapaciteten. Der vil også blive stillet krav til kvaliteten af akut-funktionerne, der dels skal være udgående, højtspecialiserede teams, som kan rykke ud og hjælpe de ældre i eget hjem, og dels skal være akutpladser i tilknytning til f.eks. plejehjem, hvor de ældre kan indlægges i en periode.

Indlæggelser kunne have været undgået

Hensigten er, at der nu skal udarbejdes faglige kvalitetstandarder og faglige retningslinjer, som kommunerne får pligt til at opfylde i forhold til akut-funktionerne.
Det kan være til, hvordan arbejdet skal tilrettelægges, til medarbejderes kompetencer og uddannelse samt til det udstyr, der skal være til rådighed. Det kan også handle om, at akut-funktionerne skal have åbent 24 timer i døgnet alle ugens dage, og at visse behandlingsopgaver kun må udføres af særligt erfarne sundhedspersoner med de rette kompetencer.

»Vi har desværre set alt for mange tilfælde af sygehusindlæggelser, der kunne være undgået, hvis der hjemme hos borgeren havde været mere fokus fra kommunens side på at give tilstrækkelig med væske, holde øje med om den ældre spiste nok, og om et tryksår udviklede sig i en uheldig retning,« siger Sophie Løhde.

»Med krav til både kapacitet, uddannelse og kvalitet får vi i fremtiden en større sikkerhed for, at de kommunale akutfunktioner er ensartede over hele landet og effektivt kan forebygge de uhensigtsmæssige genindlæggelser, som tager så hårdt på de ældre«.

I alt afsættes der 800 mio. kr. over fire år til at forbedre indsatsen for de ældre medicinske patienter primært ude i kommunerne. Aftalen bygger oven på en række faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som også omfatter forskellige initiativer for bl.a. at forbedre ernæringen og få bedre styr på medicinen til de ældre.

I Ældre Sagen mener man, at det er »godt set«, at politikerne har valgt at styrke indsatsen i patientens nærmiljø med midler til både kommunale akutfunktioner, hjemmesygepleje og til flere udgående sygehusfunktioner.

»Det er vigtigt for Ældre Sagen, at tilbud, der tilbydes uden for sygehuset, udvikles i et tæt samarbejde mellem sygehuse, almen praksis og kommuner. Vi skal have det bedste fra alle parter, så vi får en samlet indsats, der fremmer patientens helbred og trivsel,» siger adm. direktør Bjarne Hastrup,

»Det helt essentielle nu er, at den nye handlingsplan udmøntes i praksis, så værdier som sammenhæng, patient- og pårørendeinddragelse, værdighed og patientsikkerhed kan mærkes for den enkelte ældre medicinske patient. Handlingsplanens succes ligger i implementering af den, og patienterne skal kunne mærke forskellen.«