Glistrups konfrontationer med loven

Mogens Glistrup opnåede at få ophævet sin parlamentariske immunitet i alt seks gange.

1981-83
I april 1981 anlagde Statsskattedirektoratet retssag mod Glistrup. Denne gang handlede det om Glistrups skattepligtige indkomst i 1974-75. Den sidste retssag anlagde Glistrup i oktober 1986 mod ministeren for skatter og afgifter. Den handler om Glistrups skattepligtige indkomst i 1972.
Fra 1983 til -85 afsonede Mogens Glistrup en fængselsstraf for skattesvig, og mistede dermed sin plads i Folketinget. Desuden fik Glistrup en bøde på ca. en mio. kroner.

1990
Den Pakistanske Forening, Jens Sejersen, medstifter af Folkebevægelsen mod Nazisme og DKP daværende formand, Ole Sohn anmelder Glistrup for racisme i forbindelse med udtalelser i TV-Avisen 11. november og i Berlingske Tidende 12. November, at »muhamedanere skal ud af Danmark«.

1996
landsdommer Niels Johan Petersen indkalder Mogens Glistrup , og statens advokat, kammeradvokaten, til møde på sit kontor i 7. afdeling. Landsdommeren har samlet tre sager, som han ærlig talt synes trænger til at blive afgjort. De er nemlig ved at være lidt gamle. Alle sagerne handler om, hvad Mogens Glistrup skal betale i skat helt tilbage i 1972, 1973, 1974 og 1975.
Man når ikke frem til en afgørelse.

1999
En række indvandreorganisationer beslutter sig for at anlægge et kollektivt sagsanlæg imod Mogens Glistrup for krænkende udtalelser om indvandrere. Indvandreorganisationerne holder møde på Københavns rådhus for at lufte deres bekymring om debatklimaet i landet.
På stormødet blev organisationerne, foruden fælles sag mod Glistrup, enige om at oprette en fond, der skal kunne finansiere kommende retssager om krænkende udtalelser.

2000
I 2000 blev Glistrup i byretten idømt 20 dages betinget hæfte for racistiske udtalelser under og ugen efter Fremskridtspartiets landsmøde i 1999, blandt andet følgende udtalelse til TV2 Nyhederne:
»Jeg skal redde Danmark. Muhamedanerne venter på, at de bliver stærke nok, så de kan slå os ihjel.«

I marts 2003 skærpede Østre Landsret dommen til 20 dages ubetinget hæfte, som Glistrup måtte afsone i Vordingborg arrest

Ved Højesteret blev Glistrup den 23. august 2000 idømt syv dages betinget hæfte for racistiske udtalelser i TV3. Dommen stadfæstede dermed byrettens og landsrettens kendelse. I Højesterets begrundelse for dommen hedder det blandt andet.:

»Tiltaltes udtalelser under TV-udsendelsen indeholdt det klare budskab, at alle her i landet boende muslimer, der stammer fra en vis kreds af lande, vil kastrere og dræbe Danmarks øvrige befolkning, så snart de bliver mange nok til at gennemføre en sådan udryddelsesproces, og at de derfor tilhører en gruppe af verdens-forbrydere. Tiltalte lagde hermed en befolkningsgruppe for had på grund af dens tro og oprindelse. Tiltaltes udtalelser er således groft forhånende og nedværdigende over for denne befolkningsgruppe. De kan ikke legitimeres under påberåbelse af videnskabelighed eller saglig debat, og det er uden betydning for en bedømmelse af strafbarheden efter straffelovens § 266 b, stk. 1, hvorledes islam bogstaveligt kan forstås, eller hvilke samfundsmæssige konsekvenser en virkeliggørelse af fundamentalistiske muslimers program har afstedkommet.

2005 - Østre Landsret afsiger dom i en skattesag, anlagt af Mogens Glistrup i 1986 mod skattemyndighederne. Mogens Glistrup taber sagen

2005: Højesteret beslutter at udsætte Glistrups afsoning på ubestemt tid. Man frygter for hans helbred, hvis han skal gennemgå 20 dage i fængsel. Et af argumenterne er blandt andet overfaldet på den tidligere byggematador Kurt Thorsen.