Fakta: Strategiens hovedpunkter

- I hver politikreds oprettes en enhed med et antal ressourcepersoner, der skal udvikle et højt kompetenceniveau på området. Enheden skal fungere som rådgivere, koordinatorer og opfølgere på samtlige sager om alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser.

- Politikredsene, herunder de etablerede enheder, skal sikre, at der hurtigt tilbydes fornøden rådgivning eller iværksættes beskyttelsestiltag til ofrene, det kan eksempelvis være kontakt til krisecenter, meddelelse af polititilhold eller udlevering af overfalds-alarm.

- I hver politikreds skal der etableres et fast samarbejdsforum, hvor politiets særlige enhed, de sociale myndigheder og sundhedsvæsenet løbende mødes. Her kan også andre organisationer og myndigheder deltage. I dette forum skal både generelle problemstillinger og konkrete sager diskuteres, så der skabes mulighed for bedre tværfagligt samarbejde.

- Der skal sikres en mere ensartet og effektiv anvendelse af reglerne om bortvisning og polititilhold, og samtidig skal der fastsættes klare retningslinjer for håndtering af sager, hvor disse afgørelser overtrædes. Den særlige enhed i hver politikreds skal underrettes om alle sager, hvor bortvisning eller tilhold er, eller kan blive, benyttet. I disse sager kan enheden efter behov holde løbende kontakt til offeret.