Fakta: Sådan er reglerne om magtanvendelse

Berlingske Tidende sætter fokus på magtanvendelserne på bostedet Tokantens afsnit Persillevej 2A. Bostedet er et tilbud efter Servicelovens § 108 – og kan helt undtagelsesvis benytte magt over for beboerne.

Magtanvendelse:

Forud for enhver form for magtanvendelse skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.

Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.

Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.

Ifølge serviceloven er der hjemmel til:

• Alarm- og pejlesystemer (med forhåndsgodkendelse)
• Fastholdelse i hygiejnesituationer (med forhåndsgodkendelse)
• Tilbageholdelse i boligen med fysisk magt (med forhåndsgodkendelse)
• Brug af beskyttelsesmidler, fastspænding med stofsele til at beskytte mod fald (med forhåndsgodkendelse)
• Fastholdelse med fysisk magt og/eller føring til andet opholdsrum
• Optagelse i særligt botilbud uden samtykke (med forhåndsgodkendelse)
De enkelte indgreb er beskrevet i Serviceloven §§ 125 - 129.
Andre indgreb end de, der er nævnt i loven, er ikke tilladt, bortset fra nødværge og nødret.

For alle indgreb efter serviceloven, skal der ske indberetning af det iværksatte indgreb.

Københavns kommune har netop udsendt en vejledning om magtanvendelse som kan læses her:
http://www3.kk.dk/Aktuelt/Pressemeddelelser/2007/December/KoebenhavnsKom...

Hvad er et § 108 tilbud?

Målgruppen for servicelovens § 108 er personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er ikke nærmere specificeret, hvilke former for funktionsnedsættelser, der skal være tale om. Der kan være tale om fysiske funktionsnedsættelser i form af bla. lammelser, hjerneskade, og der kan være tale om psykiske funktionsnedsættelser i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser med videre.

Man kan få et længerevarende botilbud, hvis man har særligt behov for at få støtte til at udvikle og fastholde sit funktionsniveau.

Afhængigt af situationen kan der indgå plejemæssige, pædagogiske og sociale aktiviteter. Den støtte der er forbundet med botilbuddet ydes efter princippet om rådgivning, vejledning og hjælp til selvhjælp, hvor udgangspunktet er en konkret og individuel vurdering som foretages af kommunen.

Vanskeligt stillede sindslidende er også omfattet af målgruppen, ligesom målgruppen også omfatter psykisk syge misbrugere.

Boformen er som udgangspunkt varig.

Ifølge Danmarks statistik var der pr marts 2006: 433 §108 institutioner med tilsammen 11.393 døgnpladser. Dertil var knyttet knap 13.000 stillinger heraf de fleste pædagoger.

I 2000 var der 493 §108 institutioner, med 10.840 døgnpladser. Dertil var knyttet ca 15.500 stillinger.