Fakta: Nævningereformen

Hvornår er der tale om en nævningesag?

En straffesag skal køre som nævningesag, hvis der er tale om en strafpåstand på fire års fængsel eller derover. Det kan eksempelvis være sager om drab, drabsforsøg, meget grov vold, røverier osv.

Med reformen er det dog vedtaget, at narkosager, der kan give over fire års fængsel, fremover ikke skal køre som nævningesager, men som almindelige domsmandssager.

Domstolsstyrelsen vurderer, at der årligt verserer mellem 100-120 nævningesager i 1. instans.

Sådan ser nævningesystemet ud nu:

- Instanser: Nævningesager starter i landsretten.

- Dommere: Der er tre juridiske dommere, og nævningetinget består af tolv nævninge.

- Votering: Det er nævningene alene, der afgører skyldsspørgsmålet. Der skal være mindst otte stemmer for en fældende afgørelse. Hvis den tiltalte kendes skyldig af nævningene, skal der voteres om strafudmåling. Det spørgsmål afgøres af dommere og nævninge sammen. Dommerne har hver fire stemmer og nævningene har hver én stemme.

- Skyldig? Nævningene skal ikke begrunde, hvorfor de finder, at den tiltalte er enten skyldig eller uskyldig.

- Anke: Det er kun straffen, og ikke skyldsspørgsmålet, der kan ankes. Ankesager foretages i Højesteret.

Sådan ser nævningesystemet ud efter reformens indtræden 1. januar 2008:

- Instanser: Alle nævningesager starter i byretten.

- Dommere: Der er tre juridiske dommere og henholdsvis seks nævninge i byretten og ni nævninge i landsretten.

- Votering: Nævninge og dommere voterer sammen om både skyldsspørgsmål og strafudmåling. Dommerne og nævningene har hver én stemme. En fældende afgørelse af skyldsspørgsmålet kræver i byretten mindst to dommerstemmer og fire nævningestemmer, og i landsretten mindst to dommerstemmer og seks nævningestemmer.

- Skyldig? Rettens afgørelse af skyldsspørgsmålet skal begrundes.

- Anke: Skyldsspørgsmålet (og hermed også straffen) kan ankes til landsretten. Herefter kan der søges om dispensation hos Procesbevillingsnævnet til at prøve sagen i 3. instans, altså i Højesteret.