Det skrev Berlingske ...

Berlingske Tidende har de seneste uger afdækket sagen om rod i Udlændingeservice.

10/7-2008 - Berlingske Tidende beskriver, hvordan medarbejdere i Udlændingeservice har vildledt, undladt eller ligefrem nægtet at vejlede danske statsborgere om den såkaldte EU-ret, der efter få ugers arbejde i et andet EU-land gør det muligt at få en udenlandsk ægtefælle til landet, selvom denne ikke lever op til de danske særregler som 24-årsreglen og tilknytningskravet. Organisationer og en række familier beskriver denne dag og i de efterfølgende uger i Berlingske Tidende, hvordan mange enten har droppet at få familien til landet eller har opholdt sig unødvendigt længe i eksempelvis Sverige og Tyskland, fordi den telefoniske vejledning fra Udlændingeservice har været forkert eller ikke-eksisterende. Berlingske Tidende har selv foretaget prøveopkald til Udlændingeservice, hvor medarbejdere ved flere tilfælde nægter at vejlede om muligheden - bl.a. kaldes det et hul i loven - eller forklarer, at man skal arbejde »ude« i en meget længere periode, end det egentlig er påkrævet. Eksperter kalder det et klart brud på forvaltningsloven.

10/7-2008 - Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech og ledelsen i Udlændingeservice afviser, at der har været tale om en bevidst praksis, og Birthe Rønn Hornbech beskylder journalisterne på Berlingske Tidende for at have drevet enkelte medarbejdere »rundt i manegen«, men man indskærper overfor medarbejderne, at man skal vejlede korrekt om EU-retten, der ikke kan betragtes som et hul i loven. På hjemmesiden præciserer man nu, at man normalt blot skal arbejde mindst to uger for at kunne benytte sig af EU-retten. Tidligere har man blot henholdt sig til, at man skal have haft »reelt arbejde«, mens man har afvist at give organisationer og familier en skriftlig vejledning om, hvor længe man normalt og som udgangspunkt skal arbejde ude. Ved flere tilfælde har man mundtligt angivet omkring et halvt år eller mere.

11/7-2008 - Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech beskyldes af oppositionen for at have vildledt Folketinget, efter at hun ved flere lejligheder har afvist, at man kan angive nogle vejledende grænser for, hvor længe man skal have arbejdet i et andet EU-land for at benytte sig af EU-retten. Det selvom ministeriet har kendt til en vejledning i arbejdsdirektoratet siden 2004, der klart defininerer, at man utvivlsomt er arbejdstager i EU-retlig forstand efter 10 ugers arbejde i et EU-land. Og det selvom man efter Berlingske Tidendes henvendelse har set sig i stand til på hjemmesiden at skrive, at der i praksis normalt blot kræves mindst to ugers arbejde. Ministeren fastholder, at det er en individuel vurdering. Kontoret for Folketingets Ombudsmand tilkendegiver, at »man følger sagen med interesse«.

12/7-2008 - Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen går ind i sagen og kræver en redegørelse fra Udlændingeservice og indkalder ekstraordinært allerede nu både styrelsen og ministeriet til opklarende møder i august »for at speede processen op«. Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech siger i et interview med Berlingske Tidende, at »almindelige mennesker« ikke ville nøjes med en telefonisk rådgivning og opfordrer forelskede par til at spørge efter en overordnet eller lave en skriftlig henvendelse, hvis de vil have mere præcis rådgivning. Ombudsmanden slår fast, at der gælder nøjagtig samme vejledningspligt for telefonisk rådgivning som skriftlige, og at myndighederne har pligt til af egen drift at præsentere muligheder som eksempelvis EU-retten.

13/7-2008 - Ekspert i EU-ret ved Håndværksrådet og mangeårigt medlem af Venstre, Peter Vesterdorf, fortæller, at han personligt i et notat gjorde tidl. integrationsminister Rikke Hvilshøj opmærksom på problemer omkring vejledning og fortolkning af EU-retten i Udlændingeservice. Vesterdorf har oplevet problemerne på egen krop, da han i 2002 skulle have sin russiske kone til landet.

15/7-2008 - Berlingske Tidende skriver, at der i følge ledende medarbejdere i Udlændingeservice i praksis aldrig er givet et afslag på at benytte EU-retten til familiesammenføring med den begrundelse, at den danske statsborger har arbejdet for kort tid i udlandet. Flere gange har man givet tilladelse til par, der er vendt hjem efter få uger, men når organisationer har spurgt, om det kan betragtes som normal praksis, har man fastholdt, at der ikke kan gives tommelfingeregler. Dansk Folkeparti kræver et nyt EU-forbehold for at lukket »hullet« og truer med at gøre livet besværligt for regeringen, hvis ikke man for forhindret denne mulighed for at undgå de skrappe, danske krav til familiesammenføring, men ingen andre partier vil lægge sig ud med EU-retten til fri bevægelighed.

16/7-2008 - Skriftlig korrespondance mellem Rikke Hvilhøj og en dansk statsborger viser, at man selv på højeste plan undlader at informere om EU-retten, selv når det er en helt oplagt løsning. Eksperter kalder det i varierende grad enten et klart brud på vejledningspligten eller i det mindste på kant med forvaltningsloven. Oppositionen vil have undersøgt skiftende ministres rolle i forhold til administrationen af EU-retten.

17/7-2008 - En lektor ved Københavns Universitet fortæller, at han i forbindelse med to videnskabelige artikler i 2004 havde søgt aktindsigt i Udlændingeservices praksis og administration af bl.a. EU-retten, og i den forbindelse haft et møde i Integrationsministeriet med deltagelse af blandt andre den nuværende direktør for Udlændingeservice, Henrik Grunnet, hvor han advarede om, at medarbejderne i Udlændingeservice var dårligt rustet til at håndtere de komplekse regler og bl.a. ikke havde mulighed for at finde ud af, hvad der var normal praksis i eksempelvis sager om EU-retten. Samtidig kan Berlingske Tidende dokumentere, at der selv efter indgående mundtlig og skriftlig sagsbehandling ikke vejledes om EU-retten. I et tilfælde, hvor et par var flyttet til Sverige for at benytte sig af EUs regler om fri bevægelighed for at få familiesammenføring, bad parret gentagne gang om vejledning til, hvordan man kunne vende hjem sammen, uden at Udlændingeservice en eneste gang informerede parret om, at manden blot skulle tage arbejde nogle få uger i Sverige for at kunne flytte hjem til Danmark igen.

18/7-2008 - Advokater og organisationer beskriver, at mange familier igennem flere år simpelthen blev afvist, når de mødte personligt op i Udlændingeservice for at aflevere en ansøgning om at benytte EU-retten. Eksempelvis havde Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination en »udrykningstjeneste«, og en enkelt jurist fortæller, hvordan hun ved 10-15 gange har været nødt til at møde op i Udlændingeservice for at få medarbejderne til at modtage ansøgningen. Tillidsmænd og fagforeningerne for de ansatte i Udlændingeservice opfordrer integrationsministeren til ikke at tørre ansvaret for dårlig vejledning af på de ansatte.

19/7-2008 - Eksperter har tidligere kritiseret regeringen for i 2004 at have foretaget en kovending i fortolkningen af EU-retten, der betød, at man pludselig ikke længere betragtede studerende som omfattet af retten til fri bevægelighed over grænser, selvom embedsmænd i interne notater gjorde opmærksom på, at en EF-dom formentlig ville nå frem til, at de netop er omfattet. Nu gentages kritikken, og oppositionen vil have Ombudsmanden til at inddrage spørgsmålet i sin undersøgelse. Samtidig kræver oppositionen en årlig redegørelse om praksis, vigtige sager og fortolkning af nye domme fra Udlændingeservice, mens Dansk Folkeparti kræver en undersøgelse af EU-rettens betydning for udlændingeloven.

20/7-2008 - Direktør i Udlændingeservice, Henrik Grunnet, vender hjem fra ferie og lover bedre vejledning i fremtiden, men kalder kritikken ude af proportioner. Han beskriver, at man arbejder med ansøgerpakker i Udlændingeservice, hvor EU-retten klart indgår.

22/7-2008 - Kommunernes Landsforening beskylder integrationsministeriet for i halvandet år at have ignoreret gentagne krav fra kommunerne om bedre retningslinjer omkring familiesammenføring - af hensyn til borgernes retssikkerhed. Denne gang handler det ikke om EU-retten, men om reglerne for permanent ophold. Fra både V og K lyder der et ønske om, at der rettes op på disse forhold. Ombudsmanden tilkendegiver, at han vil undersøge, om også dette skal med i den igangværende redegørelse.

23/7-2008 - Birthe Rønn Hornbech imødekommer Dansk Folkepartis krav om en redegørelse for EU-rettens betydning for udlændingereglerne i Danmark, men afviser at andre aktører - som oppositionen og eksterne eksperter - skal inddrages.

25/7-2008 - En tidligere tvivl om den danske fortolkning af EU-retten dukker op igen, da eksperter beskylder regeringen for uretmæssigt at afholde pensionister fra at bruge retten til at flytte til et andet EU-land og blive familiesammenført med en udenlandsk ægtefælle for siden at vende hjem efter EU-reglerne. Også dette spørgsmål vil oppositionen have Ombudsmanden til at inddrage.

27/7-2008 - Eksperter beskylder den nuværende integrationsminister, Birthe Rønn Hornbech, for selv at have begået et soleklart brud på forvaltningslovens vejledningspligt, da hun i april måned i år besvarede en henvendelse fra en dansk statsborger, der havde fået afslag på familiesammenføring og følte sig usikker på vejledningen i Udlændingeservice. Selv om der i brevet blev direkte spurgt til lovligheden og det realistiske i at benytte EU-retten, undlod ministeren at nævne den mulighed i det to sider lange svar. Oppositionen beskylder regeringen for »systematisk« at have fortiet muligheden for at bruge EU-retten og vil have Ombudsmanden til at undersøge skiftende ministres svar til borgere.

29/7-2008 - Regeringspartiet Venstre erkender nu, at regeringens stort anlagte aftale, om at familiesammenførte skal bestå en indvandringsprøve fra 2009, falder nu til jorden på grund af EU-reglerne. Bliver man familiesammenført via EU-reglerne efter et arbejdsophold på få uger i et andet EU-land, behøver man heller ikke længere tage testen i dansk sprog og danske forhold. Presseansvarlig Nils Bak i Udlændingeservice siger desuden, at EU-reglerne tillader familiesammenføring uden hensyn til de danske 24-årskrav, tilknytningskrav, boligkrav, særlige forsørgelseskrav, krav om bankgaranti og de såkaldte fætter-kusine-regler. »Der er så lidt tilbage af de danske udlændingeregler, at det efterhånden er ved at være ligegyldigt,« siger professor Hjalte Rasmussen, mens EU-eksperten Peter Vesterdorf konkluderer: »Det ligner et korthus, der er ved at ramle sammen.«

30/7-2008 - Efter flere ugers debat om den danske udlændingelovgivnings forhold til EUs regler slår Birthe Rønn Hornbech igen: Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) lægger nu an til et dramatisk opgør med EF-domstolen, der i følge ministeren på udemokratisk vis udhuler den danske udlændingelov. Dansk Folkeparti glæder sig over, at Rønn nu kaster sig ind i kampen for den stramme udlændingepolitik, men hendes forslag har alt for lange udsigter, siger DF-næstformand Peter Skaarup, der fastholder kravet om et nyt EU-forbehold.

31/7-2008 - Folketingets Ombudsmand graver i konkrete familiesammenføringssager på en mistanke om, at udlændingemyndighederne har givet afslag på samlebånd til ægtefæller, som egentlig har krav på et konkret skøn. Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansens undersøgelse startede længe før Berlingske Tidendes afsløringer af Udlændingeservices mangelfulde vejledning om EUs lempelige regler for familiesammenføring. Og den retter sig direkte mod udlændingemyndighedernes forvaltning af udlændingeloven. Mistanken går på, at udlændingemyndighederne kan have tilsidesat pligten til at foretage et individuelt skøn i hver enkelt sag og i stedet have administreret ulovligt efter interne regler.