Berlingske Panelet om nævningereformen

Medlemmer af Berlingske Panelet er blevet spurgt: Hvilken betydning får nævningereformen for retssikkerheden?

Landsretspræsident Bjarne Christensen, Formand for Retsplejerådet:
»Jeg vil fremhæve to områder, hvor reformen efter min opfattelse i særlig grad er med til at forbedre retssikkerheden i nævningesager. For det første bliver det nu muligt at anke afgørelsen af, om den tiltalte er skyldig eller ej. For det andet skal afgørelsen om skyldspørgsmålet begrundes. Hermed vil parterne og offentligheden få bedre kendskab til, hvorfor sagens udfald blev, som det nu blev, og parterne vil få et bedre grundlag for at tage stilling til, om sagen skal ankes.«

Sys Rovsing, Formand for Advokatrådet:
»Den største styrke ved nævningereformen er, at man nu kan få prøvet skyldsspørgsmålet i to instanser. Og at afgørelserne som noget nyt begrundes. Den største svaghed er den fælles votering mellem dommere og nævninger. Vi burde have tillid nok til nævningerne til, at de kan få lov til at diskutere sagen alene. Det er en retssikkerhedsgaranti, at anklageren skal kunne overbevise den almindelige, fornuftige dansker – i form af nævningerne – før man kan sende nogen lang tid i fængsel.«

Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen:
»Det er et stort fremskridt for retssikkerheden, at det nu bliver muligt at appellere afgørelsen om tiltaltes skyld, og at afgørelsen skal begrundes. Mht. fælles votering mellem dommere og nævninge har jeg forståelse for de indsigelser, der har været fremme om begrænsning af nævningenes indflydelse. Men det centrale er efter min opfattelse, at ordningen vil indebære en endnu større sikkerhed for, at der bliver truffet rigtige afgørelser.«

Henrik Stagetorn, Formand for Landsforeningen af Beskikkede Advokater:
»Alene ændringen i det forholdsmæssige antal mellem dommere og nævninger, må anses som udtryk for, at man vil give dommerne øget indflydelse i forhold til nu. Man kan frygte, at den fælles votering vil medføre, at den enkelte nævning vil have så megen respekt for de juridiske dommere, at nævningen ikke giver udtryk for sin egen opfattelse under voteringen. Diskussionen under voteringen bliver dermed mindre fri, og ophævelse af den adskilte skyldvotering vil indebære en svækkelse af retssikkerheden. «

Jørgen Lougart, Formand for Den Danske Dommerforening:
»Nævningereformen indebærer en styrkelse af retssikkerheden for den tiltalte, dels ved at den tiltalte, hvis han findes skyldig, får en begrundelse for afgørelsen, dels ved at han har mulighed for at anke også skyldsspørgsmålet til landsretten og derved få en fuldstændig prøvelse af sagen i to instanser.«