Skat ved fraflytning

Der er tre grundlæggende betingelser, som skal være opfyldt for, at der pålægges fraflytterskat af aktier.

For det første skal man opgive sin fulde skattepligt til Danmark, for det andet skal man have ejet aktierne i mindst tre år

på fraflytningstidspunktet, og endelig skal man have været skattepligtig til Danmark i fem år ud af de sidste 10 år

forud for fraflytningen. Reglen om, at der kun er fraflytterskat på aktier, ejet over tre år, gælder ikke for hovedaktionæraktier,

der altid fraflytningsbeskattes.


Fraflytterskatten beregnes på baggrund af en helt sædvanlig avanceopgørelse.

Ved opgørelsen anvendes kursen på tidspunktet for fraflytningen som afståelsessum. Hvis der udløses en skattepligtig

avance, pålignes der fraflytterskat. Det skattepligtige beløb angives i den fraflytningsselvangivelse, som man har pligt

til at indgive i forbindelse med fraflytning. Da det er de sædvanlige regler, der finder anvendelse, skal der ikke betales fraflytterskat

af aktier, der på fraflytningstidspunktet ville kunne sælges skattefrit efter de almindelige regler. Dette gælder

børsnoterede aktier, ejet over tre år, som er under 100.000 kr-grænsen. Grænsen er for 2002 kr. 125.100 og

kr. 250.100 for ægtefæller.


Hvis man ikke ønsker at betale skatten ved fraflytning, kan der opnås henstand

for den beregnede fraflytterskat. Der skal ikke længere søges om henstand, som dog er betinget af, at der stilles betryggende

sikkerhed for skatten over for den lokale told- og skatteregion. Sikkerhedsstillelsen kan bestå i aktier, obligationer, garanti

fra et pengeinstitut eller anden sikkerhed efter skattemyndighedernes bestemmelse. Henstand er betinget af rettidig indgivelse af

selvangivelse. Selvangivelsen skal indgives inden udløbet af den måned, der følger fraflytningsmåneden.


I

henstandsperioden pålægges et tillæg til den beregnede skat med et beløb, beregnet på baggrund af diskontoen

for det enkelte henstandsår. Tillægget er ikke fradragsberettiget.


Betales skatten i forbindelse med fraflytning,

er der mulighed for efter anmodning at få omberegnet skatten i de tilfælde, hvor den faktiske avance ved salg af aktierne

viser sig at være mindre end den beregnede avance på fraflytningstidspunktet. Omberegning er betinget af, at der ved salg rettidigt

indgives selvangivelse eller meddelelse til de danske skattemyndigheder.


Omberegning kan foretages særskilt for hver enkelt

afståelse og kan foretages, uanset om de pålignede skatter er betalt, eller der er givet henstand med betalingen. Er de

pålignede skatter betalt ved fraflytningen, og nedsættes skatten ved omberegningen, gives der ved tilbagebetalingen en skattefri

rentegodtgørelse på seks pct. årligt fra betalingstidspunktet. Det er derfor fordelagtigt at begære omberegning,

når skatten ved den faktiske afståelse er mindre end den oprindeligt betalte skat plus rentegodtgørelse heraf.

Lempelse

I

den beregnede fraflytterskat eller den omberegnede skat kan som udgangspunkt fradrages skat, der er betalt til udlandet ved afståelse

af aktier i det omfang, den skattepligtige godtgør, at den betalte skat vedrører den fortjeneste, der er beskattet her

i landet. Fradragsbeløbet kan dog ikke overstige den beregnede skat af denne fortjeneste. Har Danmark en dobbeltbeskatningsoverenskomst

med det pågældende land, kan der dog ikke gives fradrag for et større beløb end dette land har et ubetinget krav

på at oppebære.


Får man igen skattemæssigt hjemsted her i landet, bliver man på ny omfattet af

de almindelige aktieregler, og fraflytterskatten samt tillæg bortfalder, hvis der er ydet henstand. Har man betalt skat ved fraflytning,

tilbagebetales denne med en skattefri rentegodtgørelse på seks pct. årligt fra betalingstidspunktet. Ved afståelse

af aktierne opgøres fortjeneste eller tab på grundlag af den oprindelige anskaffelsessum og det oprindelige anskaffelsestidspunkt,

og fortjenesten eller tabet behandles efter de almindelige regler.