Skal andelsbeboer betale for naboens forbedringer?

Tillæg til huslejen for forbedringer kan bortfalde – men skal andre beboere i andelsboligforeningen så finde sig i ekstraudgiften, hvis et flertal beslutter det?

Der kan både være fordele og ulemper forbundet med at bo i andelsboliger, der især i København mange steder er steget voldsomt gennem de seneste 10-15 år. Foreningernes generalforsamling har retten til at beslutte, hvad den enkelte beboers lejlighed er værd og kan muligvis også beslutte at fordele udgifter knyttet til enkelte beboere ud på alle medlemmer. Arkivfoto: Jan Jørgensen Fold sammen
Læs mere

? Særforbedringer i andelsboligforeninger forstår jeg som forbedringer foretaget i nogle (og altså ikke samtlige ) lejligheder – for eksempel bad eller køkken – hvortil udgifterne er afholdt over foreningens drift. De pågældende andelshavere betaler for disse forbedringer et tillæg til boligafgiften – altså et særforbedringstillæg.

I udlejningsejendomme er der ingen tidsbegrænsning for den huslejestigning, som forbedring (modernisering) har ført til. Jeg ved ikke, om der er retspraksis, men jeg mener at have forstået, at det for så vidt angår andelsboligforeninger er den almindelige opfattelse, at særforbedringstillæg bortfalder efter 20 år.

Hvorledes er situationen, hvis det af et flertal af medlemmerne på generalforsamlingen (måske alene minus ét medlem) besluttes, at særforbedringstillæg skal bortfalde inden udløbet af perioden på 20 år, således at den mindre indtægt, som dette medfører, skal dækkes ind ved forhøjelse af (samtlige) boligafgifter? Må et mindretal, måske kun et enkelt medlem, affinde sig med en sådan beslutning ?

Skåret ud i pap: Hvorfor skal éns bolig­afgift stige for at medfinansiere andres forbedringer? Jeg mener, at der bør være en vetoret.

Det er efter min mening ikke tilstrækkeligt med det kvalificerede flertal på to tredjedele, der er omhandlet i standardvedtægternes § 23, stk. 2; der kan ikke siges at være tale om »regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften«, men om at bortfald af nogle særlige tillæg, der med en klar begrundelse er pålagt nogle andelshavere, vil føre til mer­udgifter for andelshavere, der ikke har fore­taget forbedringer betalt af andelsboligforeningen (og som måske selv har afholdt udgifterne til modernisering i deres lejlig­heder).

Med venlig hilsen N.

! Du oplyser ikke nærmere, hvad der i sin tid er blevet vedtaget.

Som regel vil et særforbedringstillæg skulle betales for en bestemt periode, der fremgår af vedtagelsen. Nogle gange en bestemt årrække, i andre tilfælde i al fremtid. Der er også eksempler på, at særforbedringer tilhører foreningen, men ved salg skal købes af en ny andelshaver.

Hvis man ikke har fastsat regler om varigheden, er der for både foreningen, de berørte medlemmer og de ikke berørte medlemmer et usikkerhedsmoment. Ingen ved, hvad der er aftalt. Den juridisk rigtige løsning er afhængig af forudsætningerne i forbindelse med vedtagelsen.

Du må tjekke op på det og se, om der er fortolkningsbidrag, og bed så bestyrelsen tage emnet op og find sammen en løsning.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H)

www.ForumAdvokater.dk