Skærpet praksis for andelsboliger

I den ene sag var der tale om en andelsboligforening, som i 1998 udvidede sin medlemskreds i forbindelse med, at syv beboelseslejligheder,

som tidligere havde været udlejet til ikke-medlemmer, overgik til andelsbasis. Derudover blev en beboelseslejelighed, som havde

været udlejet til et ikke-medlem, taget i brug af andelsboligforeningens bestyrelse til varetagelse af kontoropgaver.


Efter

de gældende regler er andelsboligforeninger skattepligtige af udleje til ikke-medlemmer, mens lejligheder, som udlejes på

andelsbasis, er skattefri virksomhed. Samtidig er der fastsat regler for, at der ved overgang til skattefri virksomhed skal gennemføres

en ophørsbeskatning. Kommunen forhøjede på dette grundlag andelsboligforeningens skattepligtige indkomst med ca.

kr. 480.000 svarende til den del af ejendomsavancen, der forholdsmæssigt kunne henføres til de pågældende

lejligheder.


I den anden sag var der tale om en andelsboligforening med 28 lejligheder. 27 af lejlighederne var stillet til rådighed

for medlemmer af andelsboligforeningen, mens det sidste lejemål i 1998 overgik fra at være udlejet til et ikke-medlem

til at være udlejet til et medlem af foreningen. Kommunen forhøjede på dette grundlag andelsboligforeningens skattepligtige

indkomst med ca. kr. 10.000.


Sagerne blev begge indbragt for Landsskatteretten, som i den første sag fastslog, at der

ikke var grundlag for at beskatte andelsboligforeningen af en ejendomsavance ved ophør af erhvervsmæssig virksomhed,

idet andelsboligforeningen, efter at de pågældende otte lejemål var overgået til andelsbasis, fortsat udlejede

lejemål til ikke-medlemmer. Den erhvervsmæssige virksomhed kunne ikke anses for ophørt.


I den anden sag stadfæstede

Landsskatteretten derimod kommunens afgørelse, idet denne andelsboligforening helt ophørte med at udleje lejligheder

til ikke-medlemmer. Landsskatteretten lagde i denne sag til grund, at der skulle opgøres en avance på samtlige lejligheder,

som var afstået efter ikrafttrædelsen af en lovændring af selskabsskattelovens regler, som blev gennemført

i 1994, idet Landsskatteretten fandt, at denne ændring af loven kunne danne grundlag for beskatningen. Da der ikke var overgået

andre lejligheder til andelsbasis efter denne dato end den lejlighed, som sagen vedrørte, skulle der dog alene gennemføres

en avancebeskatning for så vidt angik denne lejlighed.


Tidligere var der ikke praksis for, at andelsboligforeninger ved

helt eller delvis ophør af erhvervsmæssig virksomhed skulle beskattes af en avance på ejendommen. Denne praksis

er opstået inden for de seneste år.


Den nye praksis har været kritiseret for ikke at have tilstrækkeligt grundlag

i loven. Synspunktet er nærmere, at lovgrundlaget siden 1967 i vidt omfang har været uændret, hvorfor det virker

besynderligt, at skattemyndighederne først nu pludselig skulle kunne finde grundlag i loven for at gennemføre en beskatning.

Hertil kommer, at det ud fra forarbejderne til loven ikke har været lovgivers hensigt at gennemføre en beskatning af

andelsboligforeninger, førend ejendommen rent faktisk sælges, eller foreningen opløses. Kritikken har både

været rettet mod de tilfælde, hvor andelsboligforeningen efter overgangen til andelsbasis udlejer andre lejligheder til

ikke-medlemmer som de tilfælde, hvor der er tale om, at den "sidste" lejlighed overgår til andelsbasis.


Det

må anses for overordentligt tvivlsomt, om der i lovgivningen er grundlag for at beskatte en andelsboligforening af en ejendomsavance,

når den "sidste" lejlighed overgår til andelsbasis. Sagen indbringes næppe for domstolene, selvom det

principielle spørgsmål synes egnet hertil.


I det omfang Landsskatterettens praksis står ved magt, må

konsekvensen være, at andelsboligforeningerne generelt må tilstræbe, at mindst ét lejemål til stadighed

udlejes til et ikke-medlem for dermed at undgå en ophørsbeskatning.