Silkeborg anker afslag til Naturklagenævnet

Danske golfklubber skal tænke sig godt og grundigt om, inden de ofrer penge på udvidelsesplaner med fredskov impliceret.

Den erfaring må man drage i Silkeborg Golf Club - medmindre klubben får medhold i en anke til Naturklagenævnet.Efter

opkøb af jord og udgifter til banearkitekt og landinspektør for et millionbeløb har Silkeborg-klubben fået

afslag fra Skov-og Naturstyrelsen på en udvidelse af baneanlægget i Resenbro øst for Silkeborg fra 18 til 36 huller.

I begrundelsen for afslaget hedder det, »at klubben ønsker at udvide på fredskovpligtige arealer, og at Skovloven

i sådanne tilfælde tolkes meget restriktivt, idet der i praksis kun gives tilladelse til anlæg og ændringer

i fredskov, hvis det enten er nødvendigt for skovdriften eller hvis der står overordnede samfundsmæssige interesser

på spil.«Afslaget henviser også til, at klubben har ansøgt om en udvidelse på 55 hektar, en størrelse,

som Skov- og Naturstyrelsen sidestiller med nyanlæg af en golfbane, som ikke tillades på fredskovpligtige arealer.Skov-

og Naturstyrelsen har tidligere givet dispensationer til at udvide golfbaner i fred-skov, men her har været tale om småudvidelser

på mindre end 10 hektar. I Silkeborg-udvidelse skulle i alt 24 hektar fredskov ryddes.

Lokale protester

- Afslaget

kommer helt og aldeles bag på os, fordi vi hen ad vejen kun har fået positive tilkendegivelser fra både Silkeborg

Statsskovdistrikt, Silkeborg Kommune og Aarhus Amt, siger Silkeborg Golf Clubs formand, advokat Tage Svendsen.- Havde blot

én af disse instanser på et tidspunkt givet anledning til begrundet frygt for, at vores udvidelsesplaner ikke kunne godkendes,

ville vi aldrig have startet på dem. Derfor må vi nødvendigvis anke sagen til Naturklagenævnet.Lokalplanen

for udvidelsen blev godkendt af Silkeborg Kommunes miljø- og planlægningsudvalg i 2002, og det var egentlig meningen,

at anlægsarbejdet skulle have startet pr. 1. januar 2003, så halvdelen af de nye 18 huller skulle stå spilleklare

til sommer. Men det første spadestik er altså aldrig taget - og bliver det måske heller ikke.Med til historien

hører, at der hele tiden har været lokale protester mod udvidelsen, heriblandt en underskriftindsamling, som blev gennemført, umiddelbart

før kommunen skulle behandle lokalplanen, men som ikke umiddelbart havde synderlig virkning, idet 19 ud af 21 byrådspolitikerne stemte

for golfbane-udvidelsen. Andre offentlige instanser var imidlertid mere lydhøre og stillede, på baggrund af protesterne,

supplerende spørgsmål til golfklubben og projektet - med nye vurderinger til følge.Protesterne fra de lokale

beboere gik både på, at man både ønskede at beskytte fredskoven og grundvandet - i sidstnævnte tilfælde,

fordi de nye huller krævede nye boringer i det lokale vandværks indvindingsområde med risiko for nedsivning af pesticider.

En af protesterne blev sendt direkte til Naturklagenævnet, som nu altså skal behandle anken fra golfklubben, som

i øvrigt fastholder hele udvidelsen.Bliver anken underkendt, vil klubben alternativt forsøge at opnå tilladelse

til kun at udvide med ni huller.

For mange medlemmerAfslaget fra Skov- og Naturstyrelsen har medført, at Silkeborg

Golf Club øjeblikkeligt har stoppet for tilgang af nye juniormedlemmer.På »forventet eftervilling« -med

udsigt til baneudvidelsen - har klubben i de senere år optaget alle de juniorer, der ønskede medlemsskab, og dét

har fået juniorafdelingen til at vokse til 200 meget aktive piger og drenge, som beslaglægger meget af spilletiden på

banen, og som ikke giver klubben kontingentindtægter af betydning.I samme tidsrum har klubben har haft lukket for tilgang

af nye voksne medlemmer, men den havde til gengæld forventet at kunne udvide det totale medlemstal fra 1100 til 1400, når

de nye 18 huller stod færdige.- Hvis Naturklagenævnet bestemmer, at vi slet ikke får lov udvide, må

vi nødvendigvis skære ned på antallet af medlemmer, for vi er for mange i øjeblikket til 18 huller, men

reduktionen vil dog kun ske med naturlig afgang, for vi smider naturligvis ingen af vores nuværende medlemmer ud, siger Tage

Svendsen.Silkeborg Golfklub kan næppe nære de store forventninger til ankesagen, fordi anden stor golfklub, Aalborg,

fornylig har opgivet en baneudvidelse i fredsskov - efter indædte lokale protester.Det hjalp ved den lejlighed end ikke,

at Aalborg Golf Klub fik miljøminister Hans Chris-tian Schmidt til personligt at møde op og besigtige fredskov-arealerne,

hvor udvidelsen skulle foregå.Aalborg-klubben ville, ligesom Silkeborg have udvidet med 18 huller, men skar efter ministerens

besøg udvidelsen ned til ni huller - helt udenfor fredskovarealerne.