Sådan vil regeringen hjælpe gebyrramte boligejere

Regeringen vil gå videre med næsten alle forslag fra et udvalg, der skal forbedre muligheden for at flytte realkreditlån.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V). Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Det bliver efter alt at dømme billigere at flytte sit realkreditlån. Regeringen vil gå videre med næsten alle anbefalingerne fra det udvalg, der netop har afleveret en rapport om at forbedre mobiliteten blandt realkreditkunder.

»Det er afgørende at se på at fremme mobiliteten både mellem realkreditselskaber og mellem realkreditselskaber og banker. Og så skal vi blive endnu bedre til at give forbrugerne forståelig information om blandt andet hvorfor bidragssatserne stiger,« sagde erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V), da rapporten blev præsenteret fredag morgen.

Udvalget bestod af repræsentanter fra både forbrugerne og finanssektoren, og der var kun uenighed om en ud af otte anbefalinger. De syv, der var enighed om, vil regeringen nu gå til Folketinget med inden efterårsferien, lovede ministeren.

De syv anbefalinger er:

  • At Lov om finansiel virksomhed og lov om ejendomskreditselskaber ændres, så realkredit- og pengeinstitutterne ved varsling af ændringer i renter, bidrag eller gebyrer dels skal begrunde hvilke forhold, der har udløst stigningen, og dels skal forklare de væsentligste forhold, der har haft betydning for ændringens omfang.
  • At varslingsperioden for stigninger i renter, bidrag eller gebyrer øges til fire måneder for alle realkreditlån og realkreditlignende lån i banker.
  • At fjerne reglen om, at rentestigninger som udgangspunkt kan varsles med en måned, så varslingsperioden på fire måneder også gælder her. Det giver lige konkurrencevilkår mellem realkredit og bank.
  • At det vil få civilretlig virkning, hvis anbefalingerne om varsling og begrundelse ikke er overholdt, bortset fra uvæsentlige stigninger i andet vederlag end renter og bidrag. Det vil konkret betyde, at annoncerede bidragsstigninger og stigninger i rentetillæg ikke kan træde i kraft, med mindre reglerne er overholdt.
  • At kursskæring skal oplyses som beløb og andel af rentebeløbet på hver terminsopkrævning på rentetilpasningslån og på realkreditlignende lån.
  • At varsling om stigninger i renter, bidrag eller gebyrer skal indeholde oplysninger om kursværdien af kundens lån, muligheder for at indfri lånet og omlægge det til et andet lån i samme institut eller hos en anden låneudbyder, oplysninger om andre lånudbydere, der kan findes på prisportaler,
  • At aftalen om, at der skal tilbydes Cita-baserede realkreditlån, hvis der udbydes Cibor-baserede realkreditlån ophæves.

Et flertal anbefaler desuden et forbud mod at opkræve indfrielsesgebyr samt kurtage og kursskæring ved indfrielse af et lån i varslingsperioden, hvis der sker en forhøjelse af bidragssats i et realkreditinstitut og ved forhøjelse af rentetillæg ved realkreditlignende lån i et pengeinstitut. Denne anbefaling støttes ikke af et mindretal med finanssektorens repræsentanter.

»Udvalgets analyser har ikke afdækket forhold, der kan berettige et så principielt vidtgående skridt. Det er unødig indgriben i private virksomheders prispolitik og prisdannelsen på et frit konkurrencemarked. Kurtage og kursskæring ved indfrielse af lån afspejler omkostninger forbundet med køb af obligationer, hvor låntager kan vælge selv at købe obligationerne på et frit marked,« skriver Realkreditforeningens direktør Karsten Beltoft i en kommentar til rapporten.

Troels Lund Poulsen vil drøfte dette punkt med de øvrige partier i Folketinget.

Det koster godt 12.000 kroner at omlægge et fastforrentet lån på en million kroner. Hvis alle otte forslag gennemføres, vil det spare forbrugeren for cirka en fjerdedel svarende til cirka 3.000 kroner i omkostninger og gebyrer til realkreditinstituttet. Den største del af udgiften udgøres af kurstabet ved optagelsen af det nye lån, og da det er en markedsbaseret - og i øvrigt variabel - omkostning, foreslår udvalget ikke at gøre noget ved den.

Hvis ophævelsen af kurtage og kursskæring ved skifte ikke tages med, bliver besparelsen kun på 750 kroner.