Sådan sikrer du dine bankindskud

Med udgangen af september udløber Bankpakke 1, og dermed er det slut med ubegrænset statsgaranti på bankindskud. Herefter dækker garantien maksimum 750.000 kr.

Foto: Foto: Colourbox

Da finanskrisen buldrede derudad for fuld kraft, vedtog Folketinget Bankpakke 1,
som giver statsgaranti for alle indskud i bankerne. Det gav en vis ro på markedet, for den almindelige kunde behøvede ikke at frygte for sine indskud, selv om banken skulle vælte.

Men fra 1. oktober er det slut med statsgarantien for almindelige bankindskud. I stedet træder branchens egen garantiordning til, og den dækker maksimum 100.000 euro eller knap 750.000 kr. Hvis du har bankindeståender over dette beløb, er de ikke dækket af nogen garanti. Bankkunder med store indskud kan derfor lide tab, hvis banken går ned - i værste fald en andel af nettoindskud over 750.000 kr.

Som udgangspunkt er der tale om en garanti på kundens nettoindestående i banken, men du skal være opmærksom på flere modifikationer – både positive og negative.

På den positive side er der fuld dækning på en række kontoformer.

På den negative side kan der være situationer, hvor du ikke kan modregne et lån i indskuddet, før nettoindskuddet gøres op.  Finansrådgiver Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg peger her på lån til boligen.

”Hvis man på den ene side har et prioritetslån, der er ydet på SDO-vilkår, og lånesiden derfor ikke figurerer i bankens balance, så kan man ikke modregne det i et indestående. Har man f.eks. et SDO-lån på to mio. kr. og til gengæld har et indestående på 1,5 mio. kr., så vil garantien i praksis kun dække halvdelen af dette indestående,” siger Kim Valentin.

Det er til trods for at kunden netto skylder en halv mio. kr.

”Så længe både lån og indestående er med på bankens balance, så kan man modregne,” siger Kim Valentin.

Spred indskuddene

Den nye situation betyder, at mange bankkunder nu skal til at overveje at have mere end et pengeinstitut.

”I forløbet med Fionia og Roskilde Bank har vi set, at en række kunder er blevet ladt i stikken. Derfor kan det være nødvendigt at have to bankforbindelser, selv om det er stik imod det, branchen i mange år gerne har villet,” siger Kim Valentin.
Ved indskud på de såkaldte aftalekonti bør du allerede nu forberede dig på de nye tilstande.

Den største markedsplads for aftaleindskud er Mybanker.biz, hvor indskydere kan sætte deres penge på en slags auktion. I praksis kan du som indskyder bede pengeinstitutterne byde på, hvor høj en rente de vil betale for et indskud. Du vælger selv, både hvor stort indskuddet skal være, og i hvor lang tid pengene skal bindes. I praksis er det næsten altid indskud over 250.000 kr.

Ifølge direktør John Norden fra Mybanker.biz kan man dog også allerede nu se ud af tallene, at indskyderne i høj grad spørger på renter på indskud på 750.000 kr. eller mindre. Kunder med større beløb deler altså allerede nu pengene op, så de kan fordeles på flere pengeinstitutter, hvis indskuddet skal være bundet længere end til udgangen af september. I øjeblikket svinger rentetilbuddene ved binding i to-tre måneder omkring 2,0 procent. Er vi oppe på et halvt år, er renten omkring 2,5 procent, mens den ved en binding på et år ligger omkring 3,40 procent.

Søg efter de bedste bankrenter her

Måske fortsat statsgaranti

Mens statsgarantien officielt udløber den 30. september i år, kunne noget tyde på, at der måske i praksis fortsat vil være en slags garanti. Det vurderer bankeksperten Bjarne Jensen fra Bjarne Jensen Consult.

”Sådan som Bankpakke 3 ser ud, tyder det på, at de banker, der måtte blive nødlidende, stadig skal over i statens afviklingsselskab Finansiel Stabilitet og afvikles eller overdrages stille og roligt, og dermed vil indskyderne stille og roligt kunne trække deres indskud ud. Dermed kunne det meget vel se ud, som om statsgarantien i praksis kommer til at fortsætte. Alligevel mener jeg, man bør interessere sig for, om man fra efteråret har en risiko,” siger Bjarne Jensen.

Han peger på, at det er meget svært at forestille sig, at staten vil stille kunder i selskaber, som den ejer, i en situation, hvor de ikke kan få deres indskud ud.
Endnu er Bankpakke 3 dog ikke vedtaget i Folketinget, så den endelige udformning kan blive justeret.

Garanti ved Ejendomskøb

Garantifonden for indskydere dækker indskud af købesum for fast ejendom i ni måneder fra indsættelsen i henhold til en købsaftale. Det samme gælder provenu af realkreditlån ved belåning af en ejendom ligeledes i ni måneder. Ved et nybyggeri gælder den ubegrænsede dækning i op til to år. Ved dækning vedrørende fast ejendom skal der dog ske fradrag for forpligtelser vedrørende realkreditlånesagen eller ejendomshandlen. Og en anden meget væsentlig detalje ved ejendomshandler er, at ejendommene skal være ”hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige”. 

Nationalbanken: Bankproblemer ikke forbi

Nationalbanken har i sin seneste vurdering af banksektoren her fra maj peget på, at mens de større banker nu generelt er tilstrækkeligt kapitaliseret – også når de udsættes for den såkaldte stresstest - vil nogle pengeinstitutter kunne få problemer med at overholde solvenskravene. Nationalbanken peger specielt på, at: ”følsomhedsberegninger viser, at problemerne kan blive mere udbredte, hvis tabene på de særligt udsatte brancher; landbrug, bygge- og anlægsvirksomhed samt ejendomsadministration mv. stiger markant, svarende til niveauerne i begyndelsen af 1990’erne.”

Fælles konto

Hvis der er flere ejere af en konto, tager man hensyn til dette i dækningsreglerne. Det betyder at f.eks. par med en fælleskonto er garanteret fuld dækning af indskud på op til 1,5 mio. kr. Hvis der er flere ejere af en konto, skal hver ejer således betragtes som en selvstændig indskyder, når man opgør garantien.

Værdipapirer

Har du en værdipapirbeholdning, så er disse værdipapirer ejet af dig og indgår ikke i bankens eventuelle konkursbo. Dermed skal man ikke regne sine værdipapirer med, når man skal opgøre, om man overskrider grænsen for garantifondens dækning. Alligevel er der en formulering i bestemmelserne vedrørende værdipapirer: Hvis pengeinstituttet ikke kan tilbagelevere de værdipapirer, der tilhører indskyderen, og som forvaltes eller opbevares af pengeinstituttet, er der mulighed for en dækning af tabet på op til 20.000 euro. Det svarer til omkring 150.000 kr.