Sådan ser skatten ud på aktier og obligationer for private

Her er en oversigt over skattereglerne på forskellige værdipapirer.

PRIVATOEKONOMI. MODELFOTO. Fold sammen
Læs mere
Foto: MIKAL SCHLOSSER

Aktier på reguleret marked (børsnoterede)

Gevinst: Både gevinster fra salg af aktier og udbytter bliver beskattet som aktieindkomst. Satsen er på 28 procent for beløb under 48.300 kr. og på 42 procent for avancer over den grænse (2010). Fra og med 2012 nedsættes skattesatsen fra 28 til 27 procent. Gevinster skal indberettes til Skat på selvangivelsen i det år, aktierne er solgt.

Tab: Hvis du har et realiseret tab på aktier, kan det fradrages i 1) udbytter af aktier optaget til handel på et reguleret marked, samt 2) realiseret gevinst ved salg af aktier optaget til handel på et reguleret marked. Hvis du ikke har mulighed for at anvende tabet i det år, det er realiseret, kan du fremføre tabet på ubestemt tid og bruge det til fradrag i fremtidige udbytter og/eller avancer fra samme type aktier. Det er et krav, at du fortæller Skat om købet af aktierne, for at du efterfølgende kan fradrage et eventuelt tab på aktierne.

Tabet skal indberettes til Skat på selvangivelsen i det år, aktierne er solgt. Når der er tale om aktier i dansk depot/ handlet via dansk bank, sker underretningen automatisk. Kun ved handel via udenlandske værdipapirhandlere, skal man foretage sig noget aktivt over for Skat.

Aktier på ureguleret marked (unoterede)

Gevinst: Avance ved salg af unoterede aktier bliver beskattet på samme måde som de børsnoterede aktier.

Tab: Realiseret tab på aktier kan fradrages direkte i det år, hvor aktierne er solgt. Et tab giver et skattemæssigt fradragsværdi i anden indkomst på mellem 28 procent og 42 procent i året, hvor tabet realiseres.

Danske obligationer

Gevinst: Det afgørende er her, hvornår obligationerne er købt. Hvis du har købt obligationen før 27. januar 2010, er gevinsten skattefri – det forudsatter blot, at obligationen var blåstemplet (pålydende rente over mindsterenten). Hvis obligationen derimod er anskaffet d. 27. januar eller senere, er gevinsten skattepligtige. Beskatning sker som kapitalindkomst med en stats fra cirka 33 procent og til 49,5 procent. Der er i 2010 indført et bundfradrag på 40.000 kr. pr. person, som betyder, at positiv nettokapitalindkomst op til 40.000 kr. om året beskattes med cirka 37 procent.

Tab: Hvis du har købt obligationen før 27. januar 2010, er der ikke fradrag for tab. Hvis obligationen er anskaffet d. 27 . januar eller senere, er et tab fradragsberettiget. Igen sker beskatning som kapitalindkomst, og fradragsværdien ved et tab bliver derved på cirka 33 procent til 49,5 procent (2010) afhængigt af ens øvrige indkomstforhold. Der er fra og med indkomståret 2010 indført en skattefri bagatelgrænse for nettokursgevinster på 2000 kr.

Omvendt er der heller ikke fradrag for nettokurstab på op til 2000 kr. i indkomståret. Udenlandske Gevinst: Kursgevinster bliver beskattet som kapitalindkomst med en sats fra cirka 33 procent og til 49,5 procent (2010) uanset, hvornår obligationen er købt. Ellers samme regler som ved danske obligationer. Tab: Et kurstab på en udenlandsk obligation er fradragsberettiget med en fradragsværdi på fra cirka 33 procent til 49,5 procent (2010) afhængig af øvrige indkomstforhold. Det gælder uanset hvornår obligationen er købt.

Ellers samme regler som ved danske obligationer.

Kilde: Deloitte