Må jeg leje min andelslejlighed ud via Airbnb?

Kan bestyrelsen sig nej til, at beboere tjener penge på deres egen lejlighed ved udlejning?

Mange hensyn bør tages, inden man beslutter at tillade udlejning via Airbnb, lyder advokatens anbefaling. Arkivfoto: John MacDougall /AFP Fold sammen
Læs mere

Jeg vil gerne udleje min andels­lejlighed om sommeren, men ­bestyrelsen har sagt nej. På den ­ måde går jeg glip af en væsentlig indtægt.

Vores vedtæger har kun regler om fremleje: »En andelshaver, der har boet i andelsboligen i normalt mindst et halvt år, er berettiget til at fremleje eller -låne sin andelsbolig med bestyrelsens tilladelse. Tilladelse kan kun gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende pga. sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højest 2 år.«

Er det rigtigt, at bestyrelsen kan sige nej?

Med venlig hilsen A.

 

Dit spørgsmål er relevant for mange. I en del andelsboligforeninger har man sagt nej, nogle siger ja, og i andre foreninger har man indført en prøveordning.

Spillereglerne står i vedtægterne. Du har citeret bestemmelsen om fremleje, og jeg kan se, at den stammer fra ABFs standardvedtægt. Den handler ikke om korttidslejemål, og svaret på dit spørgsmål kan derfor ikke direkte læses af vedtægten.

Når en dommer skal tage stilling til, hvad der gælder på et område, hvor der ikke er en klar regel, så afgøres spørgsmålet ved en fortolkning. Her vil det tælle tungt, at hele kerneideen i andelstanken er, at beboerne har et fællesskab om at eje en ejendom, hvor brugsretten skal benyttes af dem, der er medlemmer. Det kan skabe uro, hvis der pludselig bor mange ikke-andelshavere i foreningen – og hvis det er for korte perioder med mange skift, kan det øge uroen. Den oprindelige kerneværdi – fællesskabet om en billig bolig – har været og er under pres. Men det er mit bud, at korttidsudlejning ikke er tilladt, hvis der ikke er direkte hjemmel herfor i vedtægten.

Airbnb-udlejning er ikke »fremleje« i den forstand, jeres vedtægter omtaler. Jeg mener derfor, at bestyrelsens afslag er berettiget. Men så vidt jeg ved, har spørgsmålet endnu ikke været forelagt domstolene.

ABF har udarbejdet et forslag til tillæg til standardvedtægtens § 11, som kan benyttes. Det lyder sådan:

»Stk 3. En andelshaver, der har boet i andelsboligen i mindst et halvt år, er berettiget til at korttidsudleje sin andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål. Hver enkelt fremlejeperiode skal minimum være af tre dages varighed og kan sammenlagt højst udgøre tre uger pr. kalenderår. Bestyrelsen og de øvrige beboere i ejendommen skal senest ved opstart af korttidsudlejningen underrettes om udlejningen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for, hvordan underretningen skal ske. Andelshaveren har ansvaret for at foreningens husorden og øvrige regler overholdes af fremlejetager, jf. stk. 4.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nægte andelshaver korttidsudlejning i en periode på to år, hvis andelshaver ikke overholder betingelserne i stk. 3.«

En ting er en vedtægtsstandard. En anden er spørgsmålet, om det er klogt at vedtage en sådan. Der er mange hensyn, som bør overvejes. Der er blandede erfaringer med korttids­udlejning. Det giver gener, slid, irritation, uro.

Omvendt giver det mulighed for en pæn indtægt, og fænomenet kan ses i lyset af den fremstormende deleøkonomi. En fleksibel holdning vil tiltrække nogle, skræmme andre. Der er hensyn at tage til nuværende medlemmer, og der er grund til at være meget opmærksom på, at emnet kan medvirke til at dele en forening i ja og nej-sigere.

Det er derfor min anbefaling, at et forslag om ændrede vedtægter ikke fremsættes uden et grundigt og meget gerne bredt funderet forarbejde i jeres andelsboligforening.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk