Må forsikringsselskaber sende indbrudssagen i ring?

Hvis ansvaret for en skade er uklart, kan man som skadelidt havne i et værre cirkus.

Det sker jævnligt, at ofre for indbrud bliver kastebold mellem forskellige forsikringsselskaber i indbrudssager. Der er ikke nogen nem og enkel praksis at læne sig op ad. Hvem der skal dække, kan afhænge af vilkårene for den enkelte forsikring. Modelfoto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

? Jeg er lejer af en forretning i en andelsboligforening, som beslutter sig for, at der skal skiftes vinduer i hele ejendommen, herunder hos mig i kælderen. Længst væk fra nedgangen til forretningen er der også et vindue til et lager, som skal skiftes. De jernrør, der har sikret os mod indbrud gennem 45 år, bliver fjernet og det nye vindue sat i. De nye gitre, som skal erstatte jernstængerne, kommer først mange dage efter.

Allerede to dage efter at det nye vindue er sat i, er der indbrud gennem netop dette vindue, som tilsyneladende er efterladt afhaspet på den ene side, men lukket i. Man kan ikke åbne vinduet med fingrene alene, og man kan ikke umiddelbart se, at vinduet ikke er sikret. Efter min mening har indbrudstyven vidst, at vinduet ikke var haspet.

Vores forsikring dækker ikke – »det må være håndværkerens forsikring«. De dækker ikke »den slags«.

Vi blev kort sagt sendt rundt i manegen mange gange. Undervejs blev andelsboligforeningen også nævnt som mulig ansvarlig, men da det blev klart, at det er samme forsikringsselskab, blev det ikke nævnt mere som en mulighed.

Der må da være en praksis for, hvem der skal betale i den slags sager?

Med venlig hilsen P.

! Det er desværre ret ofte forekommende, at den skadelidte bliver kastebold mellem forsikringsselskaberne, som forsøger at undgå at betale. Det er ikke muligt på baggrund af de foreliggende oplysninger at give et konkret svar på, hvilken forsikring der skal dække, da dette i vidt omfang også afhænger af vilkårene for den enkelte forsikring.

Udgangspunktet er, at forsikringsselskabet afleder sine forpligtelser af den forsikredes retsstilling. Det vil sige, at hvis en forsikrings­tager ikke er erstatningsansvarlig, vil hans forsikringsselskab som udgangspunkt heller ikke være forpligtet til at udbetale erstatning. Selv om den forsikrede er erstatningsan­svarlig, er det dog ikke ensbetydende med, at der er forsikringsdækning. Dette afhænger af de konkrete vilkår.

For at du er berettiget til erstatning for et tab, som du har lidt på grund af en andens handlinger, er det et krav, at den, der har medført skaden, har handlet ansvarspådragende. Hvis skaden er opstået som følge af et hændeligt uheld, kan den pågældende ikke pålægges at betale erstatning.

For at andelsboligforeningen eller foreningens forsikring er forpligtet til at betale erstatning til dig, er det således en forudsætning, at der fra foreningens side er handlet ansvars­pådragende. Der foreligger ingen oplysninger om, at dette skulle være tilfældet. Man har fra foreningens side hyret en håndværker til at udføre et arbejde, og selv om en af håndværkervirksomhedens ansatte har handlet ansvarspådragende, »smitter« dette ikke af på foreningen.

Det må således lægges til grund, at der ikke kan rejses krav mod foreningen. Foreningen ville dog efter omstændighederne kunne ifalde ansvar, hvis man havde besluttet, at der ikke skulle installeres tilstrækkeligt indbrudssikrede vinduer.

Hvis vi lægger til grund, at det er en af håndværkerne, der har glemt at lukke vinduet, vil man formentlig komme til den konklusion, at den pågældende har handlet ansvars­pådragende. Det følger af erstatningsregler, der stammer helt tilbage fra Danske Lov, at arbejdsgiveren er ansvarlig for sine ansattes ansvarspådragende handlinger, når disse sker som led i jobbet. Håndværkervirksomheden vil således være erstatningsansvarlig over for dig for de tab, som du måtte have lidt som følge af den ansattes skadegørende handling. Kun i tilfælde, hvor den ansattes adfærd må anses for at være helt usædvanlig eller abnorm, hvilket ikke synes at være tilfældet her, undgår arbejdsgiveren at ifalde ansvar.

Erstatningsansvaret er ikke afhængig af, om man kan identificere hvilken med­arbejder der har gjort det, men det kræver selvfølgelig, at det kan bevises, at det er en af håndværkerens ansatte, der har gjort det.

Der er mange konkrete vurderinger i en sag som denne, og det kan være vanskeligt at vide, hvor ansvaret helt konkret skal placeres. Det er det, der gør, at forsikringsselskaberne har mulighed for hver især at afvise at dække.

Med venlig hilsen Jesper Rye Jensen, advokat (L),

www.ForumAdvokater.dk