Lempelser ved generationsskifte

Pakken indeholder 32 elementer, som hver især enten letter de administrative byder, gør skattereglerne smidigere eller

giver regulære skattelettelser.


Tre af elementerne er yderst interessante for virksomheder, der står over for generationsskifte.

Henstandsordning

Sælgeren

af en virksomhed kan få henstand med betaling af skatten af en fortjeneste ved salg af goodwill og øvrige immaterielle

aktiver, såfremt betalingen sker med en løbende ydelse.


Ved beregningen af skatten modregnes eventuelle tab og

eventuelle underskud fra tidligere år efter de almindelige regler.


Henstanden betyder, at avanceskatten først skal

betales, når ydelserne betales, dog senest efter syv år. Henstanden er uforrentet, hvilket er en fravigelse af det almindelige

udgangspunkt for henstand med skattebetalingen.

AfviklingDe første løbende ydelser, som sælger modtager fra

køber, skal dog altid gå til afvikling af henstanden. Først når henstanden med betaling af goodwillskatten

er fuldt ud afviklet, tilfalder de løbende ydelser sælger.


Efter forslaget i erhvervspakken vil regeringen gøre

henstandsordningen mere fleksibel.


Det skal ske ved, at henstanden kun gradvist skal nedbringes i takt med, at sælger

modtager løbende ydelser fra køber.


Sælger vil således, i modsætning til hvad der gælder

i dag, kunne beholde en del af de første ydelser, der modtages fra køber.


Ved salg af en virksomhed kan køber

i nogle tilfælde træde i sælgers skattemæssige sted og dermed også overtage sælgers skattemæssige forpligtelser

- såkaldt skattemæssig succession.


Som reglerne er i dag, er denne mulighed forbeholdt den situation, hvor en virksomhed

overdrages til nærtstående familiemedlemmer.


Regeringen vil udvide muligheden for skattefri succession til også

at omfatte nære medarbejdere.


Herved forstås personer, der igennem en periode forud for og på tidspunktet

for overdragelsen er fuldtidsbeskæftiget i virksomheden.


Regeringen begrunder forslaget med, at det ikke er givet, at nærtstående familiemedlemmer

er de bedste til at drive virksomheden videre.

AktierVed overdragelse af aktier er det efter de gældende regler ikke muligt

at succedere i sælgers skattemæssige stilling, hvis mere end 25 pct. af selskabets indtægter eller kapital vedrører

finansielle aktiver.


De nuværende regler forhindrer således, at aktier i velkonsoliderede selskaber i forbindelse

med et generationsskifte kan overdrages med succession.


Ifølge erhvervspakken vil regeringen derfor hæve grænsen

for finansielle aktiver fra 25 pct. til 50 pct.

Detaljer udestårRegeringen har endnu ikke præsenteret de endelige

lovforslag, og det er derfor endnu for tidligt at sige noget om detaljerne.


Der er dog næppe tvivl om, at de tre initiativer

i erhvervspakken forbedrer mulighederne for generationsskifte betydeligt, og man må derfor håbe, at det lykkes at omsætte

de gode intentioner til skatteregler, som er nemme at arbejde med i praksis.