Kan lån i familien føre til gældssanering?

Kan lån i familien føre til gældssanering? Fold sammen
Læs mere

?

Kære brevkasse

Vores ekssvigerdatter skylder os 117.000 kroner i forbindelse med et lån, hun optog sammen med vores søn to år før, de blev skilt. De 117.000 kroner er hendes del af gælden, som hun selv ønskede opdelt, og som vi anerkendte. Hun er nu stoppet med at betale afdrag på gælden. Hendes advokat skriver, at hun stiler efter gældssanering, idet det hus, hun ejer sammen med vores søn, bliver solgt med tab.

Det ser ud til, at de får en gæld på huset på ca. 850.000 kroner plus hver især det lån, vi har ydet dem på respektive 117.000 kr. Hendes indtægt er 40.000 kroner pr. måned. Hun har intet billån og en lav husleje. Hvordan stiller det os? Hvor får vi hjælp til at inddrive gælden?

Med venlig hilsen

S

!

Såfremt det er økonomisk muligt, vil forældre gerne give deres børn og svigerbørn en økonomisk håndsrækning, hvis de har behov.

I lange tider var det vanskeligt at låne i bankerne til ombygninger og mindre forbedringer på boliger. Hertil kommer, at omkostningsklimaet ofte er et andet i familier end i pengeinstitutter.

Der er derfor mange, som har såkaldte »familielån« til den yngre generation.

Som kreditor på et sådant lån har I ikke bedre retsstilling end andre kreditorer. Måtte jeres tidligere svigerdatter opnå gældssanering, vil jeres krav blive omfattet og saneret på samme måde som hendes øvrige gæld.

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en ordning, hvor en stor og håbløs gæld bliver nedsat til et beløb, som ansøgeren er i stand til at betale. Skifteretten nedsætter gælden til en procentdel af den oprindelige gæld, og som udgangspunkt omfatter en gældssanering alle kreditorer. Betalingen sker som en afdragsordning, hvor ansøger skal betale beløbet med månedlige afdrag over en periode på normalt fem år. De månedlige afdrag skal indsættes på en særlig konto, og én gang om året fordeles beløbet til kreditorerne i forhold til deres tilgodehavende.

Beløbet, der skal betales månedligt, fastsættes, så der er et bestemt rådigheds­beløb og et beløb til dækning af faste udgifter til f.eks. til husleje, el, vand og varme, bidrag til a-kasse, børnepasning og medicin. Hvis rådighedsbeløb og husleje m.v. svarer til indtægterne, kan skifteretten træffe afgørelse om, at gælden helt bortfalder.

Hvad er betingelserne for gælds­sanering?

Det er for det første en betingelse, at der ikke er mulighed for at betale gælden fuldt ud inden for en rimelig årrække, og at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af ansøgerens økonomi.

Det er for det andet en betingelse, at ansøgerens forhold og omstændig­hederne i øvrigt taler for gældssanering. Det betyder navnlig, at gældens alder, omstændighederne ved gældens stiftelse og den hidtidige afvikling af gælden skal tale for, at gældssanering bevilliges.

Hvad omfatter gældssaneringen?

Gældssaneringen omfatter al den gæld, som ansøgeren har til sine kreditorer den dag, da skifteretten træffer afgørelse om at indlede gælds­sanering. Skifteretten kan dog bestemme, at gældssaneringen kun omfatter gæld, der er stiftet før en bestemt dato forud for indledningen.

Gældssanering i den konkrete sag?

Selv om du har fået oplyst, at din tidligere svigerdatter søger gælds­sanering, er det ikke sikkert, hun opnår det. Dels kan der være omstændigheder ved gældens opståen, der taler imod (f.eks. at der er tale om forbrugsgæld).

Det kan også være, at hun ikke ønsker at leve på det budget, som vil være et vilkår fra skifteretten. Et rådigheds­beløb under en gældssanering vil for en voksen være 6.290 kr. og for et par 10.670 kr. Hertil kommer tillæg for børn i husstanden – afhængig af børnenes alder fra 1.720 kr. til 3.160kr.

Budgettet låses fast, og der vil ikke være nogen årlig regulering i de fem år.

Rådighedsbeløbet skal dække: Tøj, fornøjelser, licens, telefoni, fritids­aktiviteter, forsikringer, egne pensionsindbetalinger, udgifter til dyr, frisør og ferier. Altså alt andet end husleje, varme, el, fagforening, a-kasse, transport (der er dog en egenbetaling på 770 kr. i 2018), medicin, børnepasning, bidrag til børn eller tidligere ægte­fælle, samvær med børn og medlemskab af andet trossamfund end folkekirken.

Det er ikke en fest at leve på et gældssaneringsbudget. Men det bør det vel heller ikke være.

Med venlig hilsen

Susanne Graffmann advokat (H) Forumadvokater