Kan jeg give min søn del i bolig-formue?

Der er rige muligheder for at give gaver i stedet for arv, og det kan endda være uden afgifter.

Stockfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Iris

Spørgsmål:

Jeg har en andelslejlighed, der ved seneste vurdering fra i år er vurderet til 2,5 millioner kroner. Jeg er er enke og har én søn, og jeg har ingen gæld i øvrigt.
Kan jeg på en eller anden måde give ham noget af den værdi, mens jeg stadig lever?
Med venlig hilsen V.Svar:

Jeg forstår dig sådan, at du har mulighed for – via din friværdi og for eksempel ved belåning – at frigøre midler, så du kan overføre noget til din søn.

Det er ofte en god idé at give gaver frem for at videreføre formuen via arv. For det første oplever du selv glæden ved at give og ved at se virkningen, og for det andet kan der over tid spares nogle penge på afgift.

Afgiftsbesparelsen kan i nogle tilfælde blive ret stor, men jeg oplever ofte ønsker om nogle lidt vilde »modeller« omkring spekulation i at spare afgift. Det kan overdrives, og vi har i Danmark et rimeligt afgiftsniveau på arv, hvor ægtefæller betaler 0 procent, de nærmeste 15 procent (efter bundfradrag på 289.000 kroner i 2018) og 36,25 procent for højeste afgiftsklasse. Denne procentsats kan endda nedbringes væsentligt ved at betænke en velgørende forening.

Nu ved jeg ikke, om det alene er din søn, du tænker på, men lad mig brede svaret lidt ud, og så vil du se, at dine penge hurtigt kan få ben at gå på.
Du kan hvert år give gaver til visse af dine nære slægtninge, uden at gaverne medfører afgift eller skat, hverken for modtageren eller for dig. Du kan hvert år afgiftsfrit forære dine nærmeste et beløb, der pristalsreguleres. Det udgør 62.900 kroner i 2017 og 64.300 kroner i 2018, som du kan forære til:

 1. Hvert af dine børn.
 2. Hvert af dine børnebørn.
 3. Hvert af dine olde- og tipoldebørn.
 4. Enken eller enkemanden efter et af dine børn, dvs. den efterlevende svigerdatter eller svigersøn.
 5. Hvert af dine plejebørn, hvis disse har haft ophold hos dig i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos dig som gavegiver sammen med plejebarnet.
 6. Hver af dine forældre.
 7. Hver af dine bedsteforældre.
 8. En person, som har haft fælles bopæl med dig i de seneste to år, f. eks. en samlever eller en søster. Det er altså ikke et krav, at der har været tale om et ægteskabslignende samliv. Bokriteriet er det afgørende, og den slægtsmæssige relation har heller ingen betydning.

For de, der er gift, gælder, at ægtefællerne hver for sig kan give hvert barn eller barnebarn eller oldebarn en årlig afgiftsfri pengegave på 62.900 kr. eller i alt 125.800 kroner.

Desuden kan et ægtepar hver for sig forære børns ægtefæller, det vil sige svigerbørn - men ikke børnebørns ægtefæller - en afgiftsfri pengegave på op til 22.000 kr. om året (22.500 kr i 2018), og dermed kan der foræres jeres barn og dets ægtefælle 169.800 kroner uden afgift eller skat i 2017.

Det er uden betydning, om der er fælleseje (som snart skal kaldes delingsformue) eller særeje, og om gaven skal være fælleseje (delingsformue) eller særeje (en gave kan i et gavebrev gøres til modtagerens særeje i en valgt form).

I den omtalte gruppe af gavemodtagere til 62.900 kroner omfatter »børn« også adoptiv- og stedbørn og disses afkom. Desuden omfatter »forældre« også adoptiv- og stedforældre, men ikke plejeforældre.
Sådan en gave kan du give uden videre, men der skal være tale om en reel gave, idet gaver under de afgiftsfrie bundbeløb ikke skal indberettes til Skat. Det er dog (af bevismæssige grunde) fornuftigt at oprette et gavebrev, altså en skriftlig dokumentation for gaven.Du kan - ud over de årlige pengegaver – også yde rentefri familielån.

Giver du gaver til andre end de ovennævnte personer, for eksempel din søster, gælder der ingen bundfradrag. Gaven er indkomstskattepligtig for modtageren!
Hvis en gave er større end den afgiftsmæssige grænse, så skal der ske indberetning til Skat senest 1. maj året efter, og afgiften skal betales, når gaven anmeldes.

Rentefri familielån kan du give, hvis der

 1. Er tale om et reelt gældsforhold.
 2. Forinden oprettes og underskrives et gældsbrev.
 3. I gældsbrevet indflettes et vilkår om, at du til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel, f.eks. med 14 dages skriftligt varsel.

Selv om skattemyndighederne accepterer sådanne lån inden for en temmelig bred personkreds - efter reglerne i den nyeste ligningsvejledning – anbefaler jeg dig at holde rentefriheden inden for din nærmeste familie, herunder din papirløse samlever. Eller sagt mere konkret, kun til denne kreds:

 1. Dine børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn.
 2. Dine forældre.
 3. Dine søskende.

I dit tilfælde er det meget overskueligt, fordi du kun har en søn. For læsere, der har flere børn, vil jeg gøre opmærksom på, at gaver i en del tilfælde har ført til splid i familierne. Hvis der gøres forskel på børnene, vil den, der ikke har fået en gave, måske føle sig (urimeligt) forfordelt. Jeg har set, at det blev til en sag om, hvorvidt en gave var en gave eller et forskud på arv. Den slags kan undgås ved at dokumentere tingene. Hvis gaven er tænkt som forskud på arv, så skal den ikke kaldes en gave, men et forskud på arv. Et sådan arveforskud er afgiftsfrit inden for de samme rammer som gaver.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk