Kan en advokat være inhabil?

En advokat har pligt til at bevare sin integritet og uafhængighed, og spørgsmålet om inhabilitet kan let medføre usikkerhed.

Tegning: Iris Fold sammen
Læs mere

? Min datter sagsøger sin fraskilte mand for at opnå fuld forældremyndighed – de har to små børn – og hun er repræsenteret af en advokat.

Hendes eksmand benytter sig af en advokat, som er mor til eksmandens nye kæreste.

Er dette virkelig juridisk korrekt, da denne advokat umuligt kan være objektiv? Jeg mener selv, at denne advokat er inhabil i sagen.

Kan min datter kræve, at eksmanden får en uvildig advokat?

Med venlig hilsen G.

 

! Advokater har – når de fungerer som rådgivere – en særlig pligt til at holde sig fri af interessekonflikter. Helt grundlæggende gælder, at advokater ikke kan repræsentere modstridende interesser. Advokaten skal være professionelt enøjet og arbejde for kunden.

Advokater er forpligtet til at overholde de advokatetiske regler. I disse regler findes også bestemmelser om, hvornår en advokat på grund af inhabilitet ikke må påtage sig at føre en sag. I reglernes § 12 stykke 2 er det bestemt, at en advokat ikke må bistå, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvis der foreligger en nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår.

Der er givet en række eksempler herpå. Et er når: »en advokat har en familiemæssig eller anden forbindelse til en part, som i sagen har modstridende interesser med kunden«.

Spørgsmålet er, hvornår en familiemæssig relation er nær. Her vil man ikke bare skulle vurdere relationens nærhed, men også de samlede omstændigheder.

Vi har en dom fra Østre Landsret fra 2005, hvor en advokat, der havde formidlet et lån, ikke havde meddelt kunden, at långiver ville blive et familiemedlem til advokaten. Landsretten fandt, at det var i strid med god advokatskik.

Ved stillingtagen må det erindres, at en advokat har pligt til at bevare sin integritet og uafhængighed. Det er næppe umuligt, men i hvert fald svært at overholde dette krav, hvis der samtidig er en nær familierelation. Og selv om det måtte være muligt, så vil usikkerheden – som du giver udtryk for med dit spørgsmål – være nok til at give en ubalance i sagen.

Din usikkerhed deles måske af din datter. Din datters usikkerhed vil mere eller mindre spille ind på hendes ageren i sagen, og resultatet kan let blive, at der kommer en løsning, som er ringere, end den kunne have været. I det konkrete tilfælde vil en sådan ringere løsning i virkeligheden være værst for dem, der intet kan gøre: børnene.

Der er ingen let løsning. Den rigtige løsning ville efter min mening være, om eksmandens advokat selv og uopfordret frasagde sig sagen. Hvis din datter – eller endnu værre hvis du – beder om, at kærestens mor fralægger sig sagen, så vil det let kunne føre til, at eksmanden føler sig ramt og såret. Han kommer måske i klemme mellem kæresten og ekshustruens anmodning. Den er heller ikke let.

Mit svar er, at jeg mener, at advokaten er inhabil, og at hun har pligt til at fralægge sig opgaven.

Men den juridisk korrekte løsning er ikke altid den rigtige vej til det bedst mulige resultat.

Når der føres en forældremyndighedssag, er børnene reelt hovedpersoner, men de er ikke til stede og har ingen stemme, selv om resultatet vil påvirke dem resten af livet.

De fleste retter tilbyder, at konflikten kan søges løst ved retsmægling. Det bedste råd, du kan give din datter, er, at denne vej benyttes. Det kan så være, at det i dette tilfælde vil være en god idé, at de to møder frem uden advokat.

Når jeg selv er retsmægler, foretrækker jeg, at parterne møder sammen med deres advokat, men her kan det stille sig anderledes. Over for det kan det tænkes, at hvis kærestens advokatmor deltager, så vil hun af retsmægleren få et godt råd om, at hun skal fralægge sig sagen, hvis den ikke løses.

Der er mange udfaldsrum i sagen og ingen genveje, og brevkassens rammer rækker ikke til, at jeg yderligere kan uddybe, hvad jeg mener.

Jeg har skrevet mere om mægling og skilsmisse på www.allanohms.dk/skilsmissemediation.

Med venlig hilsen Allan Ohms advokat (H) www.ForumAdvokater.dk