Hvordan er reglerne for stemmeoptælling i en ejerforening, hvis en ejer har mere end én lejlighed?

Der skal tyverisikres et cykelskur i en ejerforening, men der er tvivl om fordelingen af udgiften. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

? Bestyrelsen i ejerforeningen – der omfatter 16 ejerlejligheder fra 2008 – har udarbejdet forslag til afstemning på kommende generalforsamling vedr. tyveri­sikring af to cykelskure på fællesarealet. Adgangsforholdene ændres, og der etableres nye døre med låse, som beløber sig til 40.000 kr., hvilket næppe kan anfægtes. Dog fremgår det også af forslaget, at der skal betales lige stor andele på 2.500 kr.

Ejerforeningens fællesudgifter har hidtil været betalt ud fra tinglyste fordelingstal – 8) 92/1624 og 8) 111/1624 – hvorfor aktuelle andele til tyverisikring også skal betales ud fra disse, såfremt generalforsamlingen vedtager forslaget ved stemmeflerhed efter fordelingstal som nævnt i vedtægterne §2 stk. 3.

Forinden en afstemning iværksættes på generalforsamlingen, vil det så være muligt at oplyse om, hvilke korrekte andele – 2.266 kr. og 2.734 kr – der vil knytte sig til afstemningen, så denne vil være gyldig?

Ud af de 16 ejerlejligheder er tre af disse udlejet og tilhører samme ejer, hvorfor jeg vil mene, at disse ikke vil kunne indgå i en afstemning efter stemmeflerhed efter fordelingstal. Har jeg ret i denne påstand?

Mvh I. H.

 

! Du har ikke medsendt vedtægterne, og jeg kan ikke fortolke på dem. Fordeling af fællesudgifter skal ske efter reglerne anført i vedtægten.

Med hensyn til stemmeret gælder det, at det følger af ejerlejlighedslovens paragraf 2 stk. 4, at en ejer af flere ejerlejligheder i en ejerforening ikke kan deltage i afstemninger med fordelingstal for ejerlejligheder, der er genudlejet efter udgangen af 1979. Det antages i den juridiske teori, at bestemmelsen i paragraf 2 stk. 4 ikke er anvendelig ved udlejning af ejerlejligheder, som ikke tidligere har været udlejet.

Begrebet »genudlejning« forudsætter, at der har været en tidligere udlejning.

Da det, så vidt jeg kan læse, ikke er tilfældet, betyder det, at der er stemmeret såvel efter antal som efter fordelingstal.

Jeg bemærker, at ejerlejlighedslovens paragraf 2 stk. 4 i den juridiske teori er stærkt kritiseret for et meget spinkelt grundlag, og reglen forekommer henset hertil klart urimelig. Der er derfor enighed i den juridiske teori om, at paragraf 2 stk. 4 skal fortolkes indskrænkende.

Mvh Allan Ohms, advokat (H), Forum Advokater