Hvordan er man stillet med ægtefælle på plejehjem?

Helt ny lov om fremtidsfuldmagt gør det nemmere at give nærtstående mulighed for at råde på vegne af en svækket person.

Ud over sorgen over ikke længere at skulle bo sammen kan der opstå talrige bekymringer om økonomien, når den ene af to ægtefæller må flytte på plejehjem. Arkivfoto: Linda Kastrup Fold sammen
Læs mere

?Min mand er blevet ramt af en hjerneblødning. Hvis han ikke ville overleve, ville jeg arve, så det gav som sådan ikke økonomiske bekymringer. Hvis han i stedet skulle på plejehjem – gik det op for mig – ville min økonomi blive markant anderledes. Uden hans indtægt ville jeg nok ikke kunne blive i huset sammen med vores søn. Dét gav bekymringer!

Alt er endt godt, men kan I beskrive, hvordan økonomien påvirkes, når ens ægtefælle kommer på plejehjem? Hvem kan disponere over hvad? Vi har jo kun taget højde for dødsfald og ulykker i vores planlægning af økonomien.

Med venlig hilsen C.

!Ud over den sorg, det er, at to ægtefæller ikke længere skal bo sammen på grund af den enes svækkelse, kan der opstå bekymring om økonomien for både den, der må flytte på plejehjem, og den, der bliver tilbage.

Reglerne er forskellige, alt efter om begge ægtefæller er pensionister eller kun den ene:

Hvis begge ægtefæller er pensionister, beregnes pensionen til satsen for reelt enlige fra den efterfølgende første i måneden efter flytningen.

Det er herefter kun egne indtægter, der indgår i beregningen. Formue følger den, der (på papiret) ejer den, selv om ægtefællerne stadig er gift og har fælleseje.

Er den, der flytter i plejebolig, pensionist, og er den hjemmeboende ikke pensionist, vil den, der bor i plejebolig, blive betragtet som reelt enlig ved pensionsberegning og beregning af boligstøtte.

Boligydelsen i en plejebolig beregnes ud fra beboerens egen indtægt og er dermed helt uafhængig af indtægten for den ægtefælle, der bliver boende i den hidtidige bolig.

Hvis den, der bliver boende i den hidtidige bolig, modtager folkepension eller »gammel« førtidspension og er berettiget til boligydelse, så bevares ret til at få boligydelsen beregnet ud fra 85 m2 (arealdispensation). Ved beregning af boligstøtte medregnes den formue, som ansøger er registreret som ejer af.

I forhold til Skat betragtes samlivet som ophørt med virkning fra udgangen af det år, flytningen er sket.

Særligt om ejerbolig: Hvis den ægtefælle, der flytter i plejebolig, er eneejer af fast ejendom, indgår friværdien af ejendommen i beregning af boligstøtten til plejeboligen. Er det den ægtefælle, som ikke flytter i plejebolig, der er eneejer af boligen, er værdien af ejendommen uden betydning ved beregning af boligstøtte til plejeboligen. Står begge på skødet, deles friværdien.

Samme forhold gør sig gældende ved beregning af alle andre sociale ydelser, f.eks. helbredstillæg og medicinkort.

Kan ægtefællen til en person, der bor i plejehjem eller plejebolig, ikke forsørge sig selv, kan kommunen yde hjælp til enkeltydelser efter aktivloven, hvis ægtefællen er under 65 år, eller yde et personligt tillæg til ægtefællen, hvis denne er folkepensionist eller »gammel« førtidspensionist.

Hvis den ægtefælle, der bliver boende i hjemmet, er på efterløn og søger om f.eks. tilskud til en stor tandlægeregning, yder kommunen ikke hjælp til regningen, hvis ansøger eller ægtefællen har indtægter eller formue, som kan dække behovet.

De store beslutninger om bolig og andet bliver lidt lettere at gå til med loven om fremtidsfuldmagter, der træder i kraft 1. september 2017. Her bliver det muligt at tage stilling til, hvem der skal varetage dine interesser, hvis du bliver ramt af pludselig sygdom, ulykke eller helbreds­svækkelse.

En fremtidsfuldmagt kan oprettes af enhver, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Den kan omfatte såvel økonomiske som personlige forhold. I modsætning til de fuldmagter, de fleste kender, skal de nye fremtidsfuldmagter oprettes for en notar og i et elektronisk register, så der opnås bevismæssig sikkerhed for indholdet. Ændringer foretages på samme måde.

Når det bliver aktuelt på grund af sygdom eller andet, vurderer Stats­forvaltningen, om der er grundlag for at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Det sker på baggrund af bl.a. lægelige oplysninger om fuldmagtsgivers helbredstilstand. Afgørelser om ikraftsættelse tinglyses i Personbogen, hvormed fuldmagten bliver umiddelbart tilgængelig for aftaleparter og offentlige myndigheder, og fuldmægtigen bliver legitimeret til at råde.

Fremtidsfuldmægtigen skal således varetage fuldmagtsgivers interesser, herunder følge fuldmagtens anvisninger og så vidt muligt inddrage fuldmagts­giver, dennes ægtefælle eller andre, før fuldmagten anvendes i vigtigere forhold.

Der skal, når en fremtidsfuldmagt oprettes, træffes en række vigtige valg. Det er en rigtigt god idé at søge professionel hjælp, så fuldmagten bliver oprettet til dækning af relevante behov.

Med venlig hilsen

Susanne Graffmann, advokat (H),

ForumAdvokater.dk