Hvordan behandles et gammelt familielån ved skilsmisse?

Hæfter en ægtefælle for den anden ægtefælles gæld til for eksempel forældre – og deles gælden, når man går fra hinanden?

Hvordan behandles gamle familielån i tilfælde af skilsmisse? Fold sammen
Læs mere

! Jeg vil gerne vide, hvorledes et familielån indgår i bodelingen i forbindelse med separation og skilsmisse?

Der er lavet et anfordringsgældsbrev, da familielånet blev udbetalt i 2003, på de vilkår der eksisterede dengang. Det er kun den ene ­ægte­fælle, hvis forældre har udbetalt beløbet på omkring to mio. kr., der har underskrevet gældsbrevet. Hvordan indgår det i forbindelse med bodeling nu? Der er fælleseje i ægteskabet.

Er det at betragte som forældet jævnfør den nye forældelseslov, hvor forældelsesfristen blev nedsat til ti år mod tidligere 20 år? I bekræftende fald, hvorledes indgår det så i bo­delingen?

Hvilke konsekvenser får det for den ægtefælle, som har underskrevet gældsbrevet, såfremt det er forældet?

Venlig hilsen X.

! Der er særhæften i ægteskabet. Det betyder, at kun den ægtefælle, der har påtaget sig en gæld som debitor, hæfter for gælden. Den anden ægtefælle kan således ikke opkræves beløbet af ­kreditor. Det betyder også, at gælden ikke umiddelbart deles i tilfælde af skilsmisse. Dette gælder således også familielån, hvis kun den ene ægtefælle har skrevet under som debitor på gældsbrevet.

Imidlertid vil gælden til forældrene indgå i skyldnerægtefællens formueopgørelse og medføre, at det tilsvar, som den pågældende har ved udveksling af bodele, bliver halvdelen af de ca. to millioner kroner mindre.

Hvis det således antages, at ægtefællerne ejer et hus sammen med en friværdi på tre millioner, vil gælden hos den ene ægtefælle på to mio. kr. medføre, at denne ægtefælles formueopgørelse vil være negativ med en halv million kroner. Den anden ægtefælle har en positiv nettoformue eller boslod på 1,5 mio. kr. Ved skilsmissen deles alene den positive formue hos den anden ægtefælle.

Den ægtefælle, der har gæld til forældrene, modtager således halv­delen af 1,5 mio. eller 750.000 kr. Fratrækkes den negative nettoformue, den pågældende havde, vil nettoresultatet blive et plus på 250.000 kr.

Den anden ægtefælle vil stå tilbage med halvdelen af 1,5 mio. kr. eller 750.000 kr.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt gælden er forældet, forholder det sig således, at der efter 1. januar 2008 gælder en ti-årig frist for forældelse af fordringen, når der er udstedt gældsbrev for fordringen. Ved forældelseslovens vedtagelse blev der samtidig vedtaget den overgangsregel, at en fordring dog tidligst kunne forældes tre år efter lovens ikrafttræden, altså 1. januar 2011.

Såfremt der ikke er sket afbrydelse af forældelsen, er gælden ifølge gældsbrevet bortfaldet. Dermed står familien der har udlånt pengene, i den situation, at de ikke kan kræve betaling på fordringen hos den, der har lånt. Man kan dog forestille sig, at familien i så fald ved oprettelse af testamente kunne rette op på det forhold, at de to millioner kroner ikke bliver tilbage­betalt, ved at sikre, at eventuelle andre arvinger bliver kompenseret ved, at de testamenteres et tilsvarende beløb.

Imidlertid kan man også forestille sig, at forældelsesfristen, der udløb engang i 2011, er afbrudt, således at fordringen alligevel består.

Fra 1.januar 2011 gælder den nye forældelseslov som absolut hoved­regel, men der gælder en særregel om, at afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før 2008, har virkning som afbrydelse efter den nye lov, selv om den ikke er sket på den i den nye lov foreskrevne måde.

Forældelsen afbrydes, når skyldneren over for fordringshaveren udtrykkeligt eller ved sin handle­måde erkender sin forpligtelse, eller når fordringshaveren foretager retslige skridt mod skyldneren med henblik på at erhverve dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten, voldgifts­kendelse eller anden bindende afgørelse, der fastslår fordringens eksistens og størrelse, og forfølger disse skridt inden for rimelig tid.

Afbrydelse kunne i den konkrete situation være sket ved, at den lånende ægtefælle ved en familiesammenkomst er blevet mindet om gælden og i andres påhør har erkendt gældens eksistens. Man kan også forestille sig, at emnet om gælden er blevet omtalt skriftligt af skyldneren i forbindelse med almindelig brevveksling. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at det eller de familiemedlem(mer), der har udlånt pengene, minder om gælden.

Den gamle 20-årige forældelse kunne også afbrydes ved en påmindelse om gælden. Efter de nye regler kan en påmindelse eller rykkerskrivelse ikke afbryde forældelsen, men er der sendt påmindelse før 2008 på et krav fra før 2008, afbrydes forældelsen ved denne påmindelse, således at der løber en ny frist beregnet efter den nye lov.

Afbrydelsen af forældelsen med­fører, at der som hovedregel løber en ny frist på ti år fra det tidspunkt, hvor afbrydelsen er sket.

Venlig hilsen Susanne Graffmann, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk