Hvordan arver umyndige børn?

Formue, ejendomme og penge til forbrug reguleres af både testamente og Statsforvaltningen, når mindreårige arver.

Foto fra Iris. Fold sammen
Læs mere
Foto: Photographee.eu

? Et familiemedlem, der er blevet skilt for nylig, lider af en livstruende sygdom. Han har to mindreårige børn sammen med ekskonen, som med nød og næppe klarer sig selv økonomisk. Han har en nettoformue på måske 1.000.000 kroner - og der er ikke noget testamente.

Jeg kan forstå, at der vil blive udpeget en forvalter, og at børnene ikke vil få lov til at arve fast ejendom. Kan et familiemedlem blive udpeget til forvalter?

Jeg frygter, at de vil få et meget beskedent liv. Må der til fordel for børnene tages af arven til f. eks. betaling af privatskole, tøj, ferie, ny cykel og lignende? Kan faderen i et testamente udpege en forvalter og på forhånd godkende sådanne udlæg? Eller er arven låst, indtil børnene er myndige?

Med venlig hilsen S.

! Ekshustruen arver ikke, når ægteparret er skilt. Arven vil derfor tilfalde de to børn.

Den efterlevende forælder har som udgangspunkt forældremyndigheden alene, hvis den ene forælder dør, og forældrene ved dødsfaldet havde fælles forældremyndighed. Boede den efterlevende forælder sammen med barnet, kan ingen andre anmode om forældremyndigheden. Hvis barnet ikke boede ved den efterlevende forælder ved dødsfaldet, kan andre end forælderen søge Statsforvaltningen om at få forældremyndigheden.Dør den forælder, der har forældremyndigheden alene, skal Statsforvaltningen bestemme, hvem der skal have forældremyndigheden fremover. Den efterlevende forælder og andre kan herefter søge om forældremyndigheden. Hvis ingen søger om forældremyndigheden, kontakter Statsforvaltningen kommunen, der har pligt til at hjælpe med at finde en egnet forældremyndighedsindehaver. Mange vælger i deres testamente at skrive, hvad de ønsker omkring forældremyndigheden, navnlig hvis det er opfattelsen, at den anden forælder ikke er den bedst egnede til opgaven. Statsforvaltningen træffer afgørelsen ud fra, hvad der er bedst for barnet.

Hvis der er usikkerhed om, hvem der er indehaver af forældremyndighed, kan der beskikkes en skifteværge for børnene.

Arv til mindreårige skal anbringes i en forvaltningsafdeling i et pengeinstitut, hvis den mindreåriges samlede midler er eller kommer op på 75.000 kr. eller mere. Børnenes værge kan søge Statsforvaltningen om lov til at bruge midlerne til børnenes behov. Du kan på Retsinformation.dk læse i værgemålsbekendtgørelsen om de nærmere regler.


Værgen handler på den mindreåriges vegne, når formuen er placeret i forvaltningsafdelingen, idet den umyndige ikke kan råde over formuen eller forpligte sig ved retshandler. Værgen kan disponere over afkastet af formuen til den mindreåriges underhold. Såfremt værgen anvender mere end 60.000 kr. af formueafkastet, børnepension, børnetilskud m.v. årligt til barnets daglige fornødenheder, indtræder der regnskabspligt. Værgen skal føre regnskab over indtægter og udgifter. Hvis det ikke er en af forældrene, der er værge, er der regnskabspligt med det samme.

Hvis værgen på den mindreåriges vegne har større udgifter - som indtægterne ikke kan dække - til for eksempel køb af telefon, computer, rejse, efterskoleophold, studieophold, er der mulighed for at ansøge Statsforvaltningen om frigivelse af beløb.

Mange fraskilte vælger at båndlægge børns arv og selv bestemme kriterierne for frigivelse - nogle med det formål at barnets anden forælder får mulighed for indflydelse.

Du kan ved testamente bestemme, at en livsarvings tvangsarv helt eller delvis skal båndlægges - dog kun indtil livsarvingen fylder 25 år. Det er vigtigt i testamentet at begrunde båndlæggelsen, som ellers vil kunne omgøres. Hvis frigivelse af midler afhænger af et skøn, skal Statsforvaltningens samtykke indhentes, og det er derfor vigtigt at formulere testamentet så præcist som muligt. Dette kan dog for friarv (3/4 af det der efterlades) fraviges ved testamente. Også for friarv er det vigtigt at begrunde båndlæggelsen. Jeg ved fra forvaltningsinstitutter, at der generelt klages over, at båndlæggelsesbestemmelser er for upræcise, navnlig omkring frigivelse af midler.Værgen har – hvis der ikke er sket båndlæggelse - mulighed for at få nogle af midlerne frigivet til f.eks. uddannelsesformål, hvorimod det normalt ikke vil være muligt at få frigivet midler til almindelige udgifter som f.eks. mad, tøj, bolig og fritidsaktiviteter, idet disse udgifter skal afholdes af den efterlevende forælder, der har forsørgelsespligt. Midlerne skal også her – med mindre andet er bestemt for friarven - anbringes i en forvaltningsafdeling, men testator kan selv definere kriterier for frigivelse, dog inden for visse rammer.

Et barn kan, som du rigtigt skriver, efter praksis kun i meget sjældne tilfælde få arveudlagt en fast ejendom. Jeg har erfaring for, at selv om der opstilles nok så gedigne hegn om den umyndiges risiko, er det yderst vanskeligt at få tilladelse. Nogle gør i stedet det, at de via testamente »parkerer« ejendommen hos familie, og tildeler den umyndige en egentlig køberet, når arvingen bliver myndig.

I det hele taget er det vigtigt ved testamenter at tænke på, om det hele nu er udtrykt klart og grundigt nok. Testator – den, der opretter testamentet – kan jo ikke selv svare på spørgsmål, når testamentet skal benyttes. Nogle vælger også at efterlade et brev eller en personlig sidste hilsen, sådan at der sondres mellem det juridiske testamente og den sidste hilsen. Jeg har desværre tit set, at et firkantet formuleret testamente har skabt sorg og splid. Efter min mening bruges der for lidt energi på empati og for meget på juridisk nørd-sprog i mange testamenter.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk