Hvor meget må det larme fra festlokaler?

Festerne og larmen varer ofte til ud på natten, og sommetider rykker festen udendørs. Hvad kan naboen gøre?

Hvad stiller man op, hvis naboens fester bliver lidt for animerede? Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Nissen

? Jeg bor i en by i landzone, hvor der er en privat udlejning af festlokaler, og der er til tider temmelig meget larm og høj musik til den lyse morgen. Hvordan er reglerne omkring lydniveau og tider for ro hos en privat udlejer? Udlejningen har fundet sted i fem-seks år, og der har ikke været nogen nabohøring.

Festlokalet bliver nogle gange udvidet med en udendørs pavillon, således at festen flyttes udendørs. Er der specielle krav hertil?

Med venlig hilsen N.

! Du spørger til reglerne, og her skal du læse i Miljøbeskyttelsesloven. Den regulerer bl.a. forhold omkring støj. Der gælder faste grænser for nogle støjkilder, f.eks. vindmøller, motorbaner, visse industrivirksomheder og så videre.

For andre støjkilder gælder der vejledende grænseværdier. De udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af støjklager. Grænseværdierne er vejledende, og myndighederne kan lempe eller skærpe dem i konkrete afgørelser, hvor særlige forhold taler for det. I tilfælde, hvor der klages over støj fra en virksomhed, der ikke er miljøgodkendt, bruger miljømyndighederne på samme måde de vejledende støjgrænser som grundlag for at give et eventuelt påbud om at dæmpe støjen.

Herudover har kommunerne (i bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 kapitel 10) hjemmel til at fastsætte lokale forskrifter om støj, og det kan for eksempel være fra festlokaler.

I nogle villakvarterer er der i starten af forrige århundrede tinglyst servitutter på ejendommene, der forbyder drift af virksomhed, der generer ved støj, lugt med videre. Det var typisk magistraten (kommunen), som var påtaleberettiget i forhold til disse servitutter.

Jeg synes, du kan arbejde ad to spor: For det første kan du tage en snak med ejeren af festlokalet. Det er den direkte vej til den, som har det i sin magt at ændre på tingenes tilstand. Hvis det ikke fører til noget, så foreslår jeg, at du kontakter kommunen som den primære tilsynsmyndighed. Spørg om der findes lokalt fastsatte støjregler for området. Du kan også indgive klage til kommunen over støjen, hvilket muligvis vil kunne medføre, at kommunen retter fokus mod festlokalerne.

Hvis du vil klage, står du bedst, hvis du kan bevise, at støjen overstiger eventuelle grænseværdier i området. Der findes en række forskellige rådgivende virksomheder, som kan foretage støjmålinger og udarbejde en støjrapport, som vil kunne præsenteres for kommunen.

Med hensyn til din bemærkning om nabohøring kan jeg ikke på grundlag af de oplysninger, du har givet, vurdere, om der skulle have været foretaget nabohøring. Men generelt kan det siges, at der ikke i alle situationer, hvor der sker oprettelse af en ny virksomhed eller ændres anvendelse af en ejendom, vil skulle ske nabohøring.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk