Hvilke krav er der til kvaliteten af private veje?

Samspillet med kommunen er vanskeligt, men beboerne har alligevel pligt til at vedligeholde vejen.

Foto: Sisse Stroyer. Beboerne ved en privatvej har pligt til at vedligeholde vejen. Læs dagens brevkasse. ARKIVFOTO.
Læs mere
Fold sammen

SPØRGSMÅL?

Vores hus ligger på en privat vej. Vi fik for nogle år siden et påbud fra kommunen om at bringe vejene i bedre stand. Beboerne har organiseret sig i et vejlaug, da der ikke er en lovfastsat grundejerforening.

Vejlaugets generalforsamling fik kommunen til at gennemføre et vejsyn med henblik på at få lagt en fast belægning til afløsning for de gamle grusveje. Kommunen gennemførte et udbud af opgaven efter at have fået udarbejdet en specifikation af en ekstern rådgiver. Vejlaugets bestyrelse har siden påpeget fejl og mangler i forhold til den udbudte specifikation. Det har indtil nu været forgæves at få en dialog med kommunen. Vejlauget er klar over, at kommunen ved opkrævningen af omkostningerne samtidig overdrager vejen til ejerne.

I hvilket omfang har kommunen ret til at afvige fra den tekniske specifikation, som arbejdet er udbudt efter? Og hvilken garanti for det udførte arbejde medfølger ved overdragelsen?

Med venlig hilsen S.

SVAR:

Svaret afhænger i høj grad af, hvad der blev bestemt i forhold til vejsynet, hvilke kriterier der blev opstillet i specifikationen i kommunens udbud, og hvad der konkret følger af den indgåede vejentrepriseaftale. Spørgsmålet belyser alligevel fint de problemer, der kan opstå omkring veje, vejlaug og kommuner.

Udgangspunktet er, at kommunen som ordregiver har krav på, at entreprenørens arbejde lever op til de krav, der fremgår af kontrakten. Gør de ikke det – hvis arbejdet er mangelfuldt – kan kommunen kræve udbedring. Det er vanskeligt at vurdere dette spørgsmål, når jeg ikke kender aftalegrundlaget. Tilsvarende gælder dit spørgsmål om garantier. Også det spørgsmål afhænger af kontraktgrundlaget. Jeg vil derfor anbefale dig at rette henvendelse til vejlaugts advokat, der konkret vil kunne vejlede.

Mere generelt er spørgsmålet om, hvilke krav der kan stilles til vedligeholdelsen af private fællesveje. Det følger af privatvejslovens § 44, at private fællesveje skal holdes i »god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, herunder holde vejen forsynet med forsvarligt afløb«. Det er en såkaldt retlig standard. For at finde ud af, hvordan den skal forstås, må vi se på, hvad domstolene plejer at gøre – det vi kalder retspraksis.

Praksis om vedligeholdelsen af offentlige veje viser, at en af de hyppigst forekommende årsager til personskader er huller i vejene forårsaget af frostskader. Læser man retspraksis omkring offentlige veje, lægger domstolene meget vægt på, at der har været ført fornødent tilsyn, og om skaderne på vejen ville kunne være opdaget ved tilsyn. Hvorvidt kravene til tilsyn af private fællesveje er lige så høje som ved private fællesveje, er måske tvivlsomt, og det ligger uden for brevkassens rammer nøjere at gennemgå retspraksis. Men generelt bør grundejerne være opmærksom på, at man har pligt til at føre et vist tilsyn med de private fællesveje, og om de er i god og for-svarlig stand, så der ikke opstår farlige situationer for brugerne af vejen, således at § 44 er overholdt.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, Advokat, www.ForumAdvokater.dk

 

 

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk