Husk skattefradrag for advokatudgifter

Af statsskatteloven fremgår blandt andet, at de udgifter man i årets løb har anvendt til at

erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.


Senest

har Landsskatteretten i en kendelse afgjort, at en arbejdstager delvist kunne fratrække udgifter til advokat i forbindelse med

en afskedigelse.


En organist blev i forbindelse med en diskussion om sin lønmæssige indplacering afskediget af menighedsrådet

på grund af samarbejdsvanskeligheder. Der blev herefter ført nogle forligsforhandlinger mellem organistforeningen og

menighedsrådene, hvor menighedsrådet i forbindelse med et stillingsopslag oplyste, at de i strid med tidligere løfter

ikke havde indplaceret organisten, som de var forpligtet til. Der blev ikke på det tidspunkt rejst noget økonomisk krav.


Organisten

henvendte sig efterfølgende til en advokat, og mere end tre år efter blev der anlagt en sag mod menighedsrådet

med påstand om betaling af erstatning for uberettiget afskedigelse. Det økonomiske krav indeholdt et beløb på

150.000 kr. som erstatning for uberettiget afskedigelse, samt et krav på 30.000 kr. vedrørende ekstra løn for

en efterfølgende periode.


Organisten tabte sagen ved såvel byretten som landsretten på grund af passivitet.


Organisten

anmodede herefter om, at den kommunale skatteforvaltning godkendte et fradrag for advokatudgifterne, som han havde haft i forbindelse

med retssagerne.


Den kommunale skatteforvaltning accepterede ikke anmodningen om at anerkende et fradrag for udgifterne til egen

advokat. Forvaltningen mente ikke, at udgiften havde forbindelse med erhvervelse, sikring og vedligeholdelse af indkomsten.


Forvaltningen

fandt derimod, at det rejste erstatningskrav alene angik organistens indtjeningsevne i en ubestemt årrække fremover. Advokatens medvirken

havde ikke haft til formål at opnå en fortsat erhvervelse af indtægten, men udelukkende et spørgsmål

om, hvorvidt menighedsrådet havde foretaget den rigtige lønmæssige indplacering af organisten.


Organisten

indbragte herefter spørgsmålet for Landsskatteretten.


Landskatteretten udtalte i sin kendelse, at udgifter til advokatbistand kan

fradrages, hvis bistanden vedrører erhvervelsen af indtægter, som skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Det samme

gælder afholdelsen af udgifter, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen.


Landsretten udtalte, at det fremsatte

krav på 150.000 kr. vedrørende den påståede uberettigede afskedigelse måtte anses for et krav om en tortlignende

erstatning, der efter praksis er skattefri. Derfor fandt retten ikke, at advokatudgifterne vedrørende dette krav var fradragsberettiget.


Retten

fandt imidlertid, at det fremsatte krav på kr. 30.000 vedrørende ekstra løn var at anse for almindelig skattepligtig

indkomst, hvorfor advokatudgifterne, for så vidt angik dette beløb, måtte anses for at være fradragsberettiget

i medfør af statsskatteloven.


De samlede udgifter til advokat blev derfor fordelt forholdsmæssigt som fradragsberettiget

og ikke fradragsberettiget i forholdet 30.000:150.000.


Jeg skal derfor opfordre alle, som af den ene eller anden grund bliver nødsaget

til at anvende advokat til inddrivelse af beløb, som falder ind under reglerne i statsskatteloven (skattepligtige beløb)

at huske fradragsmuligheden for advokatudgifterne, når selvangivelsen skal udfyldes.