Hjælp - vi hænger på en uopsigelig lejer!

Det er ikke helt enkelt at købe en udlejet ejendom for selv at flytte ind i den.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

? Vi er tre par, som ønsker at flytte sammen, og efter lang tids søgen fandt vi et perfekt sted, som på alle måder passede til vores behov. Et af husene er imidlertid udlejet, og lejer giver udtryk for, at han ikke havde tænkt sig at flytte, han boede billigt og godt.

Lejer har boet i huset i seks år, men han står ikke på lejekontrakten, idet han har overtaget lejemålet fra en tidligere  lejer, hvilket ikke er tilskrevet lejekontrakten.



Vi har orienteret lejer om, at vi vil opsige lejemålet med et års varsel, når vi har overtaget ejendommen. Kan vi det, når vi ikke selv tidligere har boet på ejendommen, eller hænger vi på en uopsigelig lejer?

Med venlig hilsen B.

! Det korte svar er ja - I kan godt risikere at hænge på en uopsigelig lejer!

Det følger af lejelovens regler, at hvis en lejeaftale ikke er tidsbegrænset, kan udlejer kun opsige lejeaftalen med henvisning til særlige opsigelsesbestemmelser i lejeloven. Én af dem er, at du som udlejer selv skal bo der.



Det er ikke et krav, at der skal være en skriftlig lejekontrakt, så det forhold betyder blot, at lejeforholdet bliver vurderet efter lejelovens regler. Lejer har på forhånd tilkendegivet, at han ikke agter at acceptere opsigelsen, og det må derfor forventes at lejer gør indsigelser, og sagen skal derfor behandles ved boligretten.

Her ses blandt andet på rimeligheden af, at du som udlejer køber en ejendom for derefter at opsige lejer. For at opsigelsen kan anses som rimelig under jeres omstændigheder, er der andre forhold, der skal tale for, at I skal bebo det lejede. Det vil blandt andet indgå i vurderingen, om boligens størrelse er passende for lejer, eller om den er mere passende for jer som familie. Både dine og lejers økonomiske forhold vil også blive inddraget, da der ses på, om I hver især har mulighed for at finde en anden passende bolig.

Jeres aktuelle boligsituation indgår også i vurderingen. Har I et akut boligbehov taler dette for, at lejeaftalen kan opsiges. I jeres situation vil det være vanskeligt at argumentere for, at jeres boligbehov er akut, da I i så fald blot kunne have købt en anden ejendom uden en lejer.



Lejers tilknytning til lejemålet indgår også i vurderingen. Her ses på den tid, lejer har beboet lejemålet, lejers netværk i området, og i øvrigt om lejemålet er særlig egnet for lejer. Det kan for eksempel være hvis lejemålet er særlig tilegnet lejers helbredsmæssige forhold.

Hvis du opsiger lejeaftalen med henvisning til, at du selv ønsker at bebo det lejede, er du som udlejer forpligtet til at tilbyde lejer en anden lejlighed i ejendommen, hvis der bliver sådan en ledig senest tre måneder efter, at lejer skal fraflytte det opsagte lejemål. Det er derfor vigtigt, at de to øvrige boliger i ejendommen ikke er ledige.



Ud fra de sparsomme oplysninger om både dine og lejers forhold er det ikke til at sige, om du vil få medhold. Men på det foreliggende grundlag er det dog min vurdering, at I ikke vil få medhold i opsigelsen.

Hvis du ønsker at opsige lejeaftalen, er det vigtigt, at du udformer opsigelsen korrekt. Opsigelsen skal være skriftlig, opsigelsesgrunden skal være angivet, og endelig skal opsigelsen oplyse lejeren om mulighederne for at gøre indsigelse efter lejelovens § 87, stk. 2. Lejeren mulighed for at gøre indsigelse over for opsigelsen inden 6 uger efter modtagelsen. Hvis lejer gør indsigelse, skal du indbringe sagen for boligretten, som herefter skal tage stilling til opsigelsen. Hvis lejer ikke gør indsigelser inden for fristen, skal lejer fraflytte lejemålet i henhold til opsigelsen.

Med venlig hilsen, Maria Larsen, advokatfuldmægtig, www.ForumAdvokater.dk