Hjælp – mine ansatte har kopieret mit koncept

Kan man standse tidligere medarbejdere, der snylter på navn og forretningsidé?

Spørgsmål:

To tidligere ansatte har lavet en kopi af mit ret nystartede firma. De tilbyder akkurat det samme som mig, de reklamerer med akkurat den samme servicepakke, som er udtænkt af mig, og navnet på Facebook er kopieret så tæt på, som det kan: Min side hedder »Hjælp til fest«, og de har kaldt deres »Hjælp til din fest«.

Er det lovligt at stoppe som serveringshjælp og så inden for få måneder gå ud og kopiere andres forretning?

Med venlig hilsen T.

Svar!

Jeg har fuld forståelse for din frustration. Når du har brugt ressourcer på at udtænke et produkt og gøre det succesfuldt, er det selvfølgelig utilfredsstillende at se andre sælge produktet som sit eget.

Ansatte er underlagt en loyalitetsforpligtelse over for virksomheden, som blandt andet betyder, at de ikke må drive anden virksomhed, som er i konkurrence med din virksomhed. Denne loyalitetsforpligtelse ophører først, når ansættelsesforholdet ophører. I en eventuel opsigelsesperiode er loyalitetsforpligtelsen svækket, og medarbejderen må i denne periode eksempelvis planlægge ny virksomhed og leje lokaler, men medarbejderen må fortsat ikke opstarte virksomheden.

Erhvervshemmeligheder

Det forhold, at der ikke længere gælder en loyalitetsforpligtelse, er ikke ensbetydende med, at tidligere medarbejdere kan gøre, hvad de vil. De er afskåret fra bruge erhvervs­hemmeligheder, som de har fået kendskab til i medfør af deres ansættelse hos dig.

Erhvervshemmeligheder er oplysninger, som er særlige for virksomheden, og som holdes hemmeligt, således at der kun er en begrænset personkreds, der har adgang til oplysningerne. For at informationerne er beskyttede, må der endvidere ikke være tale om oplysninger, som er almindeligt kendte inden for branchen. Som eksempler på erhvervs­hemmeligheder kan nævnes opskrifter eller særlige produktionsmetoder. Oplysninger om produkter og koncepter vil dog ikke være ­erhvervshemmeligheder, al den stund at produkter er beregnet til at komme offentligheden til kendskab, så de henvender sig for at købe produktet. Du er således ikke beskyttet af reglerne om erhvervshemmeligheder.

På det danske marked skal man overholde markedsføringsloven: § 1 kræver, at erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik. Grundtanken i reglen er, at man skal opføre sig ordentligt, og at man ikke må udnytte forbrugere og – til en vis grænse – andre erhvervsdrivende. God markedsføringsskik ændrer sig hele tiden i takt med samfundet, og indholdet er formet af domstolene.

I relation til den virksomhed, som dine tidligere medarbejdere har opstartet, skal du derfor se på, om de snylter på din virksomhed eller dine produkter. Efter retspraksis må man ikke kopiere andre virksomheders produkter, hvis disse har et vist særpræg, og hvis produkternes udformning ikke alene er funktionsbestemt. Der skal altså være tale om en eller anden form for design. Samtidig skal der være en risiko for, at produkterne forveksles med hinanden. Langt hovedparten af den praksis, der findes, vedrørende efterligning af produkter i form af ting, eksempelvis stole og glas. Der findes ikke afgørelser med en situation, der ligner din.

Det er derfor nødvendigt at foretage en sammenligning af din virksomheds produkter med dine tidligere medarbejderes virksomheds produkter. Som jeg forstår det kopierede produkt, så er der tale om en pakke, hvor du kan levere hjælp til alle dele af festen. Det er min opfattelse, at det er særdeles vanskeligt at få denne type produkter beskyttet, da der kun i meget begrænset omfang er tale om en skabende indsats. Det er derfor min opfattelse, at det ikke er i strid med markedsføringsloven, når dine tidligere medarbejdere tilbyder at udføre samme opgaver som dig.

Varemærke

For så vidt angår navnet »Hjælp til fest«, kan man overveje, om dette er et varemærke, som ikke må efterlignes. Ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens register kan jeg se, at du ikke har registreret dit varmemærke. I Danmark kan en varemærkeret dog også stiftes ved at du bruger et navn. Du bruger navnet både på Facebook og på din hjemmeside, og det må antages at være tilstrækkeligt. Et varemærke er kun beskyttet, hvis det har et vist særpræg. Samtidig må der ikke være tale om en beskrivelse af varen eller tjenesteydelsen, ligesom du ikke kan få beskyttet tekst, som må anses for at være en sædvanlig betegnelse for produktet. Det på denne baggrund min vurdering, at du ikke kan varemærkebeskytte »Hjælp til fest«, og der er ikke noget til hinder for, at dine tidligere medarbejdere bruger navnet »Hjælp til din fest«.

Du må i din markedsføring fremhæve de ting, som du gør bedre end andre, og hvis du eksempelvis er bedre forsikret, giver dine ansætte bedre løn eller lignende, så lad omverdenen vide, at der er en grund til, at dit produkt er dyrere end andres. Husk dog på kun at tale pænt om dig selv og ikke grimt om konkrete konkurrenter, for så risikerer du at havne i en sag om overtrædelse af god markedsføringsskik.

Med venlig hilsen

Jesper Rye Jensen, advokat (L),

www.ForumAdvokater.dk