Er skønsmandens afgørelse endelig?

Kan det være rigtigt, at honoraret til en syns- og skønsmand er et ureguleret tag-selv-bord?

Foto: Foto: Colourbox. Som regel lægges skønsmandens forslag til grund, når retten træffer beslutning om honorar.
Læs mere
Fold sammen

? Som forbruger og privat bygherre i 2005 med efterfølgende retssager på grund håndværkernes faktureringer for påståede ekstraarbejder mere end 10 måneder efter, at arbejdet blev afsluttet og betalt for af bygherren, undrer jeg mig som lægmand over, at mine advokater ikke har kunnet motiveres til at gøre indsigelser mod syns- og skønserklæringer samt syns- og skønsmændenes honorarforslag.

Er syns- og skønsmænds erklæringer uomtvistelige? Kan en syns- og skønsmand blot sætte prisen for beton til 4.000 kroner per kubikmeter, mens den pågældende entreprenør beregner sig 1.300 kroner per udlagt kubikmeter beton?

Er honorar til en syns- og skønsmand et ureguleret tag-selv-bord? Er 40.000,00 kroner for en sagsgenstand på godt 90.000 kroner rimeligt for at få besvaret 10 spørgsmål og 5 tillægsspørgsmål af almen byggeteknisk karakter? Hvordan kan det tillades at en syns- og skønsmand med bygningskonstruktøruddannelsen kan forlange og få tildelt 9.000 kroner for at afgive vidneforklaring og en bygningsingeniør blot tildeles 1.000 kroner af dommeren for at have brugt tilsvarende tid?

Er det almindeligt, at domstolene ikke afkræver håndværkere dokumentation for deres fremsatte krav og nedlagte påstande ved en domsforhandling?

Er det almindeligt, at domstolene giver medhold til en håndværker, som under forberedelsen af sagen har ignoreret utallige provokationer om at dokumentere sine påstande og krav, og når modparten har nedlagt påstand om, at dette forhold bør komme sagsøgeren til skade?

Med venlig hilsen L.A.

! Retten træffer afgørelse om skønsmandens honorar. Retten træffer afgørelse efter indstilling fra skønsmanden og på baggrund af kommentarer fra advokaterne i sagen.

Betalingen  til en skønsmand fastsættes med udgangspunkt i det tidsforbrug, der efter sagens beskaffenhed og karakteren af de stillede spørgsmål med rimelighed kan anses for nødvendigt. Hvis skønsmanden f.eks. er gået væsentligt videre i sine undersøgelser end nødvendigt og rimeligt, vil retten kunne tillægge lavere salær, end det skønsmanden måske forventer. Som regel lægges skønsmandens forslag til grund.

Der bør i forbindelse med førelse af retssag tages hensyn til risikoen for høje omkostninger til f.eks. syn og skøn, og jeg går ud fra, at din advokat har vejledt dig om dette, inden sagen blev ført, ligesom jeg går ud fra, at du har fået råd om alternativ til retssager, f.eks. forhandling eller mediation eller retsmægling.

Om dine øvrige spørgsmål kan jeg kun generelt sige, at retten i civile sager kun kan og skal tage stilling på baggrund af de oplysninger, der er fremført under sagen. Retten vil på begæring kunne tillægge manglende opfyldelse af processuelle opfordringer skadevirkning for den part, der ikke efterkommer (relevante) opfordringer.

Jeg kan læse af dit spørgsmål, at du har haft en dårlig oplevelse i retten, og det er ikke ualmindeligt, at begge parter i en retssag bliver skuffede. Forklaringen er, at retten skal træffe en afgørelse, og virkeligheden er mere facetteret end juraen – derfor opleves ofte, at der hugges en hæl og klippes en tå. Det er min personlige opfattelse, at rets- og voldgiftssager kun bør vælges til konfliktløsning, hvis der forinden har været gjort et ordentligt forsøg på at nå til enighed på anden måde.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk

Læs mere om voldgift og mediation på www.forumadvokater.dk