Den store omkostningskabale i investeringsfondene

Kunder i investeringsforeningerne har udsigt til øget transparens og kvalitet i rådgivningen.

Har man sat penge i en investeringsforening, betaler man for rådgivning. Men en undersøgelse viser, at mange betaler for rådgivning, de aldrig har fået. Arkivfoto: Jose Luis Gonzalez/Reuters Fold sammen
Læs mere

Flere end 800.000 danskere sparer op i investeringsfonde. Brugen af fonde er en populær og udbredt investeringsform og tilbyder attraktive egenskaber såsom risikospredning, formueforvaltning, investeringsrådgivning, brede paletter af forskellige aktivklasser og investorbeskyttelse i form af over­vågning og regulering fra Finanstilsynet, finanssektorens vagthund.

Investorer betalte ved årsskiftet 1,20 pct. af formuens størrelse i årlige fondsomkostninger. Betalingen dækker bl.a. egenskaberne beskrevet herover og trækkes automatisk fra opsparingens værdi og kommer derved til udtryk ved et lidt lavere afkast end ellers.

Omregnet til kroner svarer betalingen til ti mia. kr. om året (estimeret ved årsskiftet 2016/17). Der er tale om en markant betaling, og en typisk investor betaler rundt regnet 12.000 kr. om året. Hertil skal lægges andre omkostninger til for eksempel køb og salg af værdipapirer samt direkte omkostninger til banken for blandt andet porteføljepleje.

Traditionelt er cirka halvdelen af betalingen gået til rådgivning af den enkelte investor. Det kan man konstatere ved blandt andet at studere gamle fondsprospekter.

Omkostningen kaldes formidlings­provision, og Morningstar har tidligere estimeret den gennemsnitlige provision til 0,58 pct. på tværs af alle danske fonde. Betaling for investeringsrådgivning sker indirekte via investerings­foreningen til banken, som yder råd­givningen. Rådgivningsdelen er med andre ord outsourcet, og investorer betaler løbende for denne rådgivning, så længe investeringsbeviserne ejes.

Rådgivningen skal – ifølge investeringsforeningernes egen interesseorganisation, IFB, – skabe reel værdi for investorerne og består blandt andet i at hjælpe dem med kortlægning af individuel risikoprofil, risikovillighed, investeringshorisont, skatteforhold, vælge relevante investeringsmuligheder, sammensætte og vedligeholde porte­føljen.

En TNS Gallup-undersøgelse fra 2016 viste imidlertid, at ikke alle investorer modtager investeringsrådgivning, selv om de betaler for det. For 36 pct. af de adspurgte investorer var det mere end fem år siden, at rådgivning senest fandt sted, eller de kunne slet ikke huske, hvornår de senest var blevet rådgivet. Mange har dermed betalt for løbende rådgivning uden at modtage den.

En rapport fra 2015, udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af det tidligere Erhvervs- og Vækstministerium, viste, at næsten halvdelen af danskernes opsparing i investeringsfonde er forbundet til såkaldte porteføljeplejeordninger. Det er ordninger, hvor investor giver fuldmagt til banken, som kan foretage investeringshandler på investors vegne uden forudgående godkendelse af den specifikke handel.

Nye regler fra EU har skærpet reglerne for, hvornår investeringsfonde kan betale formidlingsprovision til distributører (typisk bankerne) for rådgivning af investorer. Siden i sommer er det ikke længere muligt for bankerne at modtage denne provision fra investeringsfonde for rådgivning af investorer i såkaldte porteføljeplejeaftaler. Betalingen skal nu opkræves hos investor.

Det er en praksis, som flere banker allerede benyttede sig af, således at de både modtog formidlingsprovision fra investeringsfonde og opkrævede direkte betaling hos investor.

Eftersom cirka halvdelen af formuen i investeringsforeninger er relateret til porteføljepleje, og formidlingsprovisionen traditionelt udgør cirka halvdelen af fondsomkostningerne på ti mia. kr., kunne man forvente, at de samlede fondsomkostninger efter ikrafttrædelsen af de nye EU-regler ville falde med et par milliarder kr.

Morningstars beregninger estimerer investorernes samlede besparelse i løbende årlige fondsomkostninger til ca. 455 mio. kr. i forhold til betalingen ved årsskiftet.

Det svarer til et fald på fem pct. Sammenlignes med april hvor fondsomkostningerne toppede med 10,5 mia. kr., er investorernes besparelse en mia. kr., svarende til et fald på knap ti pct. Omkostningsprocenten er faldet til 1,01 pct. mod 1,20 pct. ved årsskiftet.

At betalingen ikke er faldet mere, skyldes flere forhold. For det første er flere fonde kommet til, og formuen er vokset. For det andet er nogle porteføljeplejeordninger omlagt til rådgivningsløsninger, hvor formidlingsprovision fortsat er tilladt. Dermed kan nogenlunde samme betaling opretholdes. For det tredje er omkostningsstrukturen ændret i mange fonde, således at formidlingsprovisionen ikke længere udgør halvdelen, men en mindre andel af den samlede omkostningsprocent. Det er selv om omkostningsprocenten i mange tilfælde er uændret eller ligefrem steget i nogle fonde.

Det har haft den konsekvens, at provisions­frie fonde ikke er faldet helt så meget som forventet. For eksempel betaler investorer i aktiefonde med provisions­betaling 1,40 pct. af formuen i omkostninger, mens dem uden provision koster 1,18 pct. I en tidligere artikel estimerede vi den gennemsnitlige formidlingsprovision til 0,69 pct. for danske aktiefonde, og i det lys burde provisionsfrie aktiefonde koste noget mindre end de 1,18 pct. som investorerne betaler nu.

For investorer i porteføljeplejeordninger, som for eksempel Flexinvest fra Danske Bank og Nordea Premium Portefølje, har de nye EU-regler ført til lavere fonds­omkostninger som beskrevet ovenfor. Det betyder dog ikke, at investorernes endelige regning nu er billigere.

Flere banker har nemlig hævet den direkte betaling hos investor som kompensation for den manglende formidlingsprovision. Det betyder, at en større del af betalingen nu sker uden om fondsomkostninger. Det har den konsekvens, at betalingen bliver momspligtig og ikke længere har nogen skattemæssig værdi (i form af lavere afkast til beskatning). Dermed ender flere porteføljeplejeordninger med at være dyrere for kunderne, efter de nye EU-regler er trådt i kraft.

Fra årsskiftet 2017/18 vil flere nye EU-regler skærpe kravene til, hvornår banker og andre distributører i almindelige rådgivningssituationer kan beholde formidlingsprovisionen. Det vil kun kunne ske, hvis kvalitetsforbedrende services leveres til kunden, ligesom gennemsigtigheden om alle omkostninger, som betales direkte eller indirekte af investor, vil blive øget. Der er med andre ord udsigt til forbedret transparens og kvalitet i rådgivningen.

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, CIPM, er chefanalytiker i analysevirksomheden Morningstar