De syv vigtigste ændringer i lejeloven

1. juli trådte en ny lejelovgivning i kraft med store konsekvenser for både lejere og udlejere. Her er de syv vigtigste ændringer i lejeloven

Foto: Bjarke Bo Olsen. Obligatorisk flyttesyn, slækkede krav om nyistandsættelse og ret til at flytte tilbage til sin egen bolig er blandt nyhederne i den ændrede lejelov fra 15. juli 2015.
Læs mere
Fold sammen

Det er en smule misvisende at kalde reglerne, der trådte i kraft forleden, en helt ny lejelov, da der er tale om ændringer i den eksisterende lejelovgivning. Efter en prøveperiode på et par år er det meningen, at boligreguleringsloven og lejeloven skal samles i én lov; og så kan man vel tale om en ny lejelov.

Her er de vigtigste punkter - det er således ikke en udtømmende liste over alle ændringer.

1. Ny typeformular

Langt de fleste lejekontrakter bliver indgået på den autoriserede standardkontrakt typeformular A, 8. udgave. Fra 1. juli 2015 skal 9. udgave anvendes.

Konsekvensen af at anvende en blanket, som ikke længere er autoriseret, er, at det vilkår, som giver lejeren færre rettigheder eller pålægger ham flere forpligtelser, ikke er gyldigt. Det er derfor yderst relevant at anvende den korrekte blanket.

Endvidere adskiller den nye udgave sig fra de tidligere udgaver ved, at der nu er to bestemmelser med plads til fritekst. Der er § 11, der ligesom tidligere benyttes til vilkår, som ikke er medtaget i selve blanketten. Derudover er der i § 10 mulighed for at beskrive selve lejemålet. Der må ikke i denne bestemmelse skrives yderligere vilkår.

2. Obligatorisk flyttesyn

For udlejere, der udlejer mere end én bolig, indføres der obligatorisk indflytnings- og fraflytningssyn. Hvis udlejer ikke overholder disse regler, vil udlejer ikke kunne gøre et istandsættelseskrav gældende mod lejer i forbindelse med fraflytning af lejemålet. Hvor de fleste af ændringslovens regler først finder anvendelse på aftaler, som indgås efter reglernes ikrafttræden, gælder reglerne om ind- og fraflytningssyn også aftaler, som er indgået inden lovens ikrafttræden, men hvor ind- eller fraflytning sker efter 1. juli.

Udlejer skal indkalde lejer til synsforretningen ved indflytning, men det fremgår ikke af loven, hvad varslet skal være. På synsforretningen skal udlejer udlevere synsrapporten til lejer. Hvis lejer ikke deltager i synsforretningen eller ikke vil kvittere for modtagelsen, kan udlejer inden 14 dage sende rapporten til lejer.

Reglerne for fraflytningssyn er næsten identiske. Her skal udlejer indkalde lejer til et fraflytningssyn til afholdelse senest 14 dage efter, at udlejer er blevet bekendt med, at lejer er fraflyttet. Lejer skal indkaldes skriftligt med en uges varsel. Synsrapporten kan som ovenfor sendes til lejer, hvis denne ikke deltager eller ikke vil kvittere for modtagelsen.

3. Ny lejeregulering

Muligheden for at regulere lejen på baggrund af en trappelejebestemmelse erstattes af muligheden for at aftale, at lejen skal reguleres på baggrund af Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Regulering kan kun ske en gang årligt. Reglen gælder som udgangspunkt for lejemål, hvor der betales leje fastsat som det lejedes værdi, men der er også mulighed for i 2 år at lade en omkostningsbestemt leje nettoprisindeksregulere. Det tredje år er udlejer så forpligtet til at regulere lejen til den omkostningsbestemte leje – uanset om denne måtte være højere eller lavere end den opkrævede leje.

4. Mindre nyistandsættelse

Efter 1. juli 2015 er mulighederne for at pålægge lejer at nyistandsætte lejemålet ved fraflytning afskaffet. Udlejer kan alene kræve, at lejer vedligeholder lejemålet så ofte, det er påkrævet. Det vil således være en konkret vurdering, i hvilket omfang lejemålet kræver istandsættelse. Det må forventes, at der kun i de meget langvarige lejeforhold kan opstå et krav om nyistandsættelse, som vi kender det i dag, og formentlig kun i de tilfælde, hvor lejer ikke løbende under lejeforholdet har vedligeholdt lejemålet.

Særligt i de meget kortvarige lejeforhold, hvor kravet om nyistandsættelse er særdeles byrdefuldt, vil reglerne få betydning, idet udlejer ikke – medmindre lejer har misligholdt eller vanrøgtet lejemålet – vil kunne kræve at lejemålet nyistandsættes.

5. Ret til opsigelse af egen bolig

Efter 1. juli får udlejere, der udlejer én ejer- eller andelsbolig, en ubetinget ret til at opsige lejeaftalen, hvis udlejer selv ønsker at bebo lejemålet. Dette forudsætter dog, at der ikke er sket ejerskifte i lejeperioden, samt at udlejer på opsigelsestidspunktet ikke ejer andre udlejede ejer- eller andelsboliger.

Reglen kan således ikke anvendes i det tilfælde, hvor man har købt en udlejet ejer- eller andelsbolig. I dette tilfælde skal der som nu foretages en rimelighedsvurdering af parternes forhold. Opsigelsesvarslet er i begge tilfælde et år.

6. Gebyr til huslejenævnet

Gebyret for at indbringe en sag for huslejenævnet hæves fra 100 til 300 kroner. Til gengæld sænkes gebyret for forhåndsgodkendelse af lejen i en ejerbolig fra 3.500 til 500 kroner, og det bliver herefter en reel mulighed at benytte denne mulighed.

Udlejere skal imidlertid være opmærksom på, at der efter lovændringens ikrafttræden pålægges udlejer et gebyr, hvis lejer får fuldt medhold ved huslejenævnet. Gebyret er på 2.080 kroner.

7. Fritids- og sommerhuse

Fra 1. juli 2015 fremgår det udtrykkeligt af lejeloven, at den ikke finder anvendelse på udlejning af lejemål, herunder eksempelvis sommerhuse, som lejes ud til ferie- og fritidsmæssige forhold.

Jesper Rye Jensen, advokat, www.ForumAdvokater.dk