Brevkassen: Kan man være separeret til døden os skiller?

Er det for separerede nødvendigt at skride til endelig skilsmisse? Og har det økonomiske konsekvenser at fortsætte med at være separeret?

? Kan man fortsætte med at være separeret hele livet? Og udløser det i så fald økonomiske eller skattemæssige problemer? Problemet er, at det ser mærkeligt ud, at man på papiret er gift, når der efter 20 års separation intet kendskab er til den tidligere ægtefælle. Gør det nogen forskel, at man er separeret og går på pension? Burde der ikke være en regel, der hjælper separerede gennem længere tid til at blive skilt, så behøver man ikke at betale sig fri?

Med venlig hilsen P.

!Der er ingen regler om, at du skal søge skilsmisse et vist stykke tid efter en separation. De nye regler på separations– og skilsmisseområdet fra 1. juli 2013 betyder, at de, der ønsker separation, kan blive skilt når som helst, efter at separationen er bevilget.

Du skal altså ikke – som tidligere – være separeret mindst seks måneder, før du kan anmode om skilsmisse. I princippet kan du anmode om skilsmisse dagen efter, du har modtaget separationsbevillingen, men du kan også forblive separeret hele livet – uden på noget tidspunkt at gennemføre en skilsmisse.

Enhver af jer kan kræve skilsmisse efter et års separation. Det forudsætter, at I ikke har genoptaget samlivet.

Der gælder ikke særlige regler om pligt til skilsmisse ved indtræden af pensionsalderen. Du kan derfor – hvis du ønsker dette – fortsætte med at være separeret.

Hvad er så forskellen på separation og skilsmisse? Jo, når du er skilt, kan du gifte dig igen. Hvis du kun er separeret, kan du uden formalia fortsætte dit ægteskab – det sker ved at genoptage samlivet med din fraseparerede ægtefælle.

Separation er en prøveperiode, hvor I lever hver for sig, hvorimod skils­missen markerer et endeligt ophør af ægteskabet. Fortryder I separationen, er I altså stadig gift – det er I ikke, hvis I fortryder en skilsmisse.

Retten til at arve bortfalder allerede ved separation. Genoptages samlivet, kommer arveretten ind igen. Forsøgerpligten bortfalder ved separation og skilsmisse.

Angående de økonomiske konsekvenser af skilsmisse frem for separation: Beregning af eksempelvis folkepension afhænger af, om du er reelt enlig eller samlevende – ikke af om du er separeret eller skilt. Det er for eksempel også kun enlige, der har ret til at modtage ordinært og ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, og størrelsen af social pension eller økonomisk fripladstilskud afhænger også af, om ydelsesmodtageren er enlig eller ej.

Som udgangspunkt beskattes ægtefæller hver for sig. Dette udgangspunkt fraviges imidlertid på en række punkter. Der foretages således en vis sambeskatning, som blandt andet har til følge, at en ægtefælle kan udnytte fradrag, som den anden ægtefælle ikke kan udnytte.

Sambeskatningen afhænger af, hvorvidt man har været samlevende i hele indkomståret, og dette udgør en periode af et helt år, eller om man kun er samlevende ved indkomstårets udløb.

Er I ikke samlevende, er det ligegyldigt, om I er separeret eller skilt.

Bliver I separeret eller skilt, ophører sambeskatningen for hele det kalender­år, hvor I bliver separeret eller skilt. Skat får automatisk besked om jeres nye ægteskabelige status.

Det koster et gebyr at blive separeret og skilt. Det koster til gengæld ikke noget gebyr at blive gift, mens der skal betales et gebyr ved ansøgning om separation eller skilsmisse. Gebyrenes størrelse fastsættes og reguleres af social- og indenrigsministeren og må ikke overstige omkostningerne ved behandlingen af sagerne.

Statsforvaltningen begynder ikke at behandle din sag, før gebyret er modtaget på forvaltningens konto. Ansøgning om skilsmisse koster 420 kroner. Dette gælder, uanset om I er blevet separeret først. En vilkårsforhandling koster 950 kroner. I skal selv aftale, hvem af jer der betaler gebyret, eller om I deles om udgiften.

Med venlig hilsen Susanne Graffmann, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk