Bedre retsstilling for forbrugere

Et forbrugerkøb er et køb, som en privatperson foretager hos erhvervsdrivende. Forbrugerkøb giver

normalt en bedre beskyttelse af forbrugeren end når køb f.eks foregår mellem to erhvervsdrivende.


Baggrunden

for lovforslaget er, at Danmark skal gennemføre et EU-direktiv fra 1999, der handler om forbrugerkøb og garantier i

forbindelse med forbrugerkøb.


Gennemførelsen af EU-direktivet i alle EU-medlemslandene sikrer forbrugerne en minimumsbeskyttelse

i forbrugerkøb.


Det betyder, at det enkelte medlemsland sagtens kan gennemføre regler, der sikrer forbrugerne i

det pågældende land en bedre beskyttelse. Denne beslutning er op til det enkelte EU-medlemsland at træffe.


Det

danske lovforslag indeholder også ændringer i forbindelse med civilkøb og handelskøb. Civilkøb er

handel mellem to private, f.eks. via Den Blå Avis, mens handelskøb er handler mellem to erhvervsdrivende. For disse køb foreslås

reklamationsfristen i forbindelse med mangler ændret fra et år til to år.


For forbrugerkøb indeholder

det danske lovforslag følgende hovedelementer:


l Lovforslaget udvider området for mangler i forbrugerkøb

med en bestemmelse, der positivt beskriver, hvilke egenskaber ved det købte der skal være opfyldt. Køber og sælger

kan dog aftale sig uden om reglen.


l Sælgeren må ikke gøre et generelt forbehold for mangler ved salgsgenstanden

gældende over for forbrugeren.


l Der foreslås indført en ny bestemmelse om forbrugerens undersøgelsespligt.

Det betyder, at kun mangler som forbrugeren kendte eller måtte kende efter en forudgående undersøgelse, kan afvises

af sælgeren. Der vil ikke længere kunne lægges vægt på, om forbrugeren burde have kendt til en given

mangel.


l Lovforslaget indeholder en ny bestemmelse om, at mangler, som viser sig inden for de første seks måneder,

formodes at have været til stede allerede på leveringstidspunktet. Sælgeren vil have bevisbyrden for, at dette ikke

er tilfældet.


l Hvis en vare er mangelfuld, skal forbrugeren kunne vælge mellem at få leveret en ny vare eller

at få varen repareret. Dette kan forbrugeren ikke i dag, hvis sælgeren tilbyder at afhjælpe mangelen.


l Enhver

klage fra en forbruger, som forbrugeren fremkommer med inden for to måneder, efter at han har opdaget manglen, vil altid være

rettidig. Efter den gældende købelov skal forbrugeren reklamere over for sælgeren inden for rimelig tid efter,

at vedkommende har eller burde have opdaget manglen.


l Den absolutte reklamationsfrist ændres fra et år til to år.

Denne frist kan ikke fraviges til skade for forbrugeren.


l Købelovens anvendelsesområde udvides ved bestillingskøb.

Fremover vil det være uden betydning, om det er sælgeren eller forbrugeren, der leverer materialet til fremstilling af

genstanden.


l Forbrugeren sikres beskyttelse i henhold til ufravigelige regler i et EØS-land i forbindelse med visse lovvalgsaftaler.


Direktivet

pålægger EU-medlemslandene at gennemføre direktivet i den nationale lovgivning senest 1. januar 2002. Det kan på

grund af regeringsskiftet ikke lade sig gøre her i landet. Lovforslaget indeholder derfor en bestemmelse om, at bestemmelserne

i lovforslaget skal træde i kraft dagen efter dettes bekendtgørelse i Lovtidende, men at bestemmelserne skal have virkning

for aftaler om køb, der indgås den 1. 1. 2002 eller senere. I en periode fra den 1. januar 2002, har man som forbruger

en bedre retsstilling, men man kan ikke påberåbe sig den, før lovforslaget er trådt i kraft.