Hjælp! Er der en skatteekspert til stede?

Danske borgere er underlagt mere end 100 skatte- og afgiftslove, som rummer knap 3.400 bestemmelser samt et hav af bekendtgørelser, cirkulærer med mere. Men det kan lade sig gøre at rydde op: Se bare på miljøområdet.

Lækket fra skatteadvokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama har sendt rystelser helt til Danmark, men i stedet for at lappe på det danske skattesystem endnu en gang, kunne det måske være en bedre idé at begynde forfra med en meget enklere og gennemskuelig lovgivning. Arkivfoto: Carlos Jasso/Reuters Fold sammen
Læs mere
Foto: CARLOS JASSO

Panama-sagen trækker overskrifter i denne tid, og ganske forventeligt kræves der handling fra politikernes side – »mere lovgivning!« lyder det. Denne automatreaktion er velkendt på skatteområdet, hvor man knapt kan nå at sige »skattehul«, førend Skatte­ministeriets embedsmænd hastigt er trukket i arbejdstøjet.

Et effektivt værn mod skattesnyd er selvfølgelig nødvendigt. Resultatet af de mange lappeløsninger er dog, at vi i Danmark har en skattelovgivning, der er blevet så kompliceret og usammenhængende, at det er nærved umuligt for den enkelte borger og virksomhed at forudse og gennemskue de skattemæssige konsekvenser af foretagne dispositioner.

Dermed lever vi alle med risikoen for utilsigtet at komme til at overtræde skattereglerne og efterfølgende blive ramt af sanktioner. Det svækker både retssikkerheden og tilliden til skattesystemet. Netop tillid er vi danskere verdensmestre i, men grundet de mange skandaler i Skat er tilliden dalende.

Derfor er det på høje tid at sætte skattelovgivningens kompleksitet og ustabilitet på dagsordenen. For nærværende er danske borgere og virksomheder underlagt mere end 100 skatte- og afgiftslove, der indeholder næsten 3.400 bestemmelser. Dertil kommer et hav af bekendtgørelser, cirkulærer, styresignaler og principielle afgørelser, der ligeledes må tages højde for, når ens skatteretsstilling skal fastlægges.

Ustabil og uforudsigelig lovgivning

Men skattelovgivningen er ikke blot svært tilgængelig – den er også ganske ustabil og uforudsigelig, da reglerne ofte ændres. Den nuværende V-regering har således allerede adskillige gange ændret eller ophævet skatte- og afgiftslove, der blev vedtaget under SR(SF)-regeringen. Den såkaldte boligjob-ordning er blot ét eksempel herpå, og dens historik illustrerer den zigzag-kurs, der kan opstå, når politiske vinde fyger gennem Christiansborg. Ligeledes var det også først i sidste øjeblik, at der efter en årrække blev skabt vished om elbilernes fremtid, da Folketinget i oktober 2015 vedtog gradvist at indfase afgifter på elbiler fra 2016.

Skattelovgivningens kompleksitet medfører, at selv Skat har svært ved at administrere reglerne. Derudover skaber det hos mange en uvilje mod skattesystemet, der bunder i en frustration over ikke at kunne overskue og forstå regelsættet og dets mange krinkelkroge.

Ustabiliteten i det danske skattesystem betyder også, at Danmark sakker bagud på point i den internationale konkurrence om at skabe gode erhvervsvilkår, hvilket både rammer den almindelige borger og erhvervslivet. Som påpeget i en ny rapport udarbejdet af Copenhagen Economics, er Danmark fra 2009 til 2014 eksempelvis faldet fra en 6. til en 15. plads over de bedste lande at investere i, bl.a. på grund af kvaliteten og transparensen af den danske regulering.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har med sine retssikkerhedspakker sat fokus på retssikkerhed inden for skatteområdet. Ministeren kunne derfor passende fortsætte arbejdet med en grundig forårsrengøring for at luge ud i den regeljungle, som skattelovgivningen har udviklet sig til.

På miljøområdet er der f.eks. siden september 2015 blevet ophævet omkring 840 love og bekendtgørelser netop for at forbedre retssikkerheden. Derudover bør lovgivningskulturen forbedres på skatteområdet, så vi undgår lappeløsninger og forhastet lovgivning, der efterfølgende viser sig at få utilsigtede konsekvenser.

Retssikkerheden skal vægtes

En sund lovgivningskultur indebærer bl.a. at sikre tilstrækkelige høringsfrister (minimum fire uger), så praktikere og eksperter har tid til at vurdere konsekvenserne af den foreslåede lovgivning og fremsætte indvendinger herimod.

Som også Advokatrådet har foreslået, er der endvidere behov for at genetablere et Skattelovråd, som kan foretage en kritisk gennemgang af gældende lovgivning samt påpege retssikkerhedsmæssige udfordringer ved udarbejdelsen af ny skattelovgivning.

Endelig bør det sikres, at der under lovgivningsprocessen ikke blot skeles til provenumæssige, administrative og kontrolmæssige hensyn, men at borgernes og virksomhedernes retssikkerhed også tillægges afgørende betydning.

I så fald er der måske håb for, at det fremover sjældnere vil være nødvendigt at råbe om hjælp, når skattefar lægger vejen forbi.