Dokumentation: Her er S og SFs integrationsplan

Læs de 14 konkrete initiativer i et fælles udspil til en integrationsreform fra S og SF.

Fælles integration
1 Ingen sociale ghettoer i Danmark

Etniske parallelsamfund er en barriere for integration i det danske samfund. Myten om den gode ghetto holder ikke, men bryder tværtimod med hele grundlaget for idéen om et stærkt fællesskab.

Danmark skal være et land, hvor alle befolkningsgrupper og samfundslag lever tæt sammen. Derfor skal vi styre efter en målsætning om, at ingen boligkvarterer, skoler og børnehaver skal stå for integrationen af mere end 30 pct. socialt udsatte indvandrere.

Redskaberne er valgfrie for kommuner og boligselskaber. Men en ny regering skal finansiere en massiv boligsocial indsats, stille nødvendige muligheder til rådighed og fjerne eventuelle lovgivningsmæssige forhindringer for kommunerne. Det medfører også, at de velhavende kommuner med få nydanskere, under en ny regering skal tage større ansvar for integrationen end i dag.

2 Folkeskolen skal integrere

Den fælles folkeskole skal give alle børn et solidt fagligt og socialt fundament til at tage en ungdomsuddannelse. Skolen er derfor et centralt redskab for SF og Socialdemokraterne til at forebygge integrationsproblemer og levere ægte muligheder for at bryde den sociale arv. I folkeskolen skal der efter et regeringsskifte være obligatorisk tilbud af lektiehjælp og indføres en læsehjælpsgaranti. Efteruddannelse og opkvalificering af lærere og ledere skal sikre en stærkere indsats overfor elever med dårlige danskkundskaber. Samtidig vil vi satse langt stærkere på helhedsskoler, og sørge for at kommunerne sikrer en blandet elevsammensætning samt sikre at privatskoler påtager sig et integrationsansvar.

3 Indsats mod frafald på uddannelserne og opgradering af erhvervsskolerne

Hvis unge indvandrere for alvor skal integreres, forudsætter det en massiv opgradering af ungdomsuddannelserne og en seriøs tilgang til målet om, at alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Frafaldet på erhvervsskolerne skal mindskes ved at rette op på regeringens økonomiske nedskæringer med særlig fokus på mindre hold, afskaffelse af såkaldte lærerfri timer, indførelse af bedre mentorordninger, tilknytning af socialrådgivere og psykologer til uddannelsesinstitutionerne samt udbygget efteruddannelse af lærerne. Derudover vil SF og Socialdemokraterne genindføre muligheden for skolepraktik, så manglen på en praktikplads aldrig bliver en forhindring for, at unge har mulighed for at gennemføre deres uddannelse.

4 Offensiv beskæftigelsesindsats skal sikre indvandrere jobs
Beskæftigelse er en nødvendig forudsætning for ordentlig integration. Derfor skal der nedbrydes barrierer hos arbejdsgivere i forhold til at ansætte indvandrere. Den offentlige sektor skal gå forrest. Socialdemokraterne og SF vil igennem målrettede tiltag forfølge en målsætning om, at offentlige institutioner skal afspejle befolkningssammensætningen. Samtidig skal det være en forudsætning for fremtidige familiesammenføringer, at de udlændinge, der kommer til Danmark, stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet eller tager en uddannelse.

5 Nærpoliti med fokus på integration

Politiets naturlige autoritet er et konstruktivt redskab til at sikre integration og gensidig respekt mellem myndigheder og minoriteter på gadeplan. Derfor vil SF og Socialdemokraterne indføre en ny form for nærpoliti i indvandrertunge byområder, der tilføres ressourcer og socialpædagogisk uddannelse til at optræde som autoriteter, rollemodeller og vejledere for unge indvandrere på gadeplan.

Effektiv integration
6 Kontrolleret indvandring

Danmark vil i de kommende år få behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet, men samtidig spiller antallet af udlændinge en rolle for integrationen.

Socialdemokraterne og SF er derfor enige om, at en kontrolleret indvandringspolitik er nødvendig.

På den ene side er det nødvendigt sammen med arbejdsmarkedets parter at fjerne barrierer for kvalificerede udenlandske lønmodtagere i den eksisterende lovgivning.

På den anden side videreføres de gældende regler for familiesammenføring, herunder 24-årsregel og tilknytningskravet, efter et regeringsskifte.

Aktuelt hersker der stor usikkerhed om reglernes juridiske og politiske status efter EF-domstolens afgørelser. Socialdemokraterne og SF forventer og kræver, at regeringen hurtigt redegør for reglernes status, gældende rettigheder for danske statsborgere samt en klar handleplan for regeringens tiltag i sagen. Der skal ikke herske tvivl om, at et nyt flertal altid vil leve op til Danmarks forpligtigelser i det europæiske samarbejde.

Det er en kendt sag, at SF ikke er enige i 24-årsregel og tilknytningskrav. Det er en ligeså kendt sag, at SF ikke har stillet ultimative krav i forbindelse med skabelsen af en politisk platform for et nyt flertal. Vi har derfor ikke villet lade denne uenighed spærre for en integrationsreform til gavn for Danmark.

7 Aktiv indsats mod radikalisering

Det er nødvendigt at gribe aktivt ind overfor enhver tendens til antidemokratisk radikalisering. Udgangspunktet er, at alle nydanskere må tage stilling. Flertallet skal ikke gøres til genstand for mistro på grund af et lille mindretals ekstreme holdninger og handlinger. Derfor sender vi et klart signal til begge grupper:

For indvandrere med vilje til integration og respekt for demokrati er der en vej ind i det danske samfund. De skal mødes respekt, fairness og effektiv vejledning i mulighederne for at tage del i dansk samfundsliv.

For modstandere af demokrati og ytringsfrihed er der en vej ud. Socialdemokraterne og SF vil gå forrest i kampen mod reaktionære og antidemokratiske kræfter. Derfor vil vi også sende det signal, at ingen bør blive i Danmark alene af økonomiske årsager. Det sikres med en udvidelse af den gældende repatrieringsordning, som udvides til danske statsborgere og gøres mere attraktiv ved at beløbet hæves.

8 Kontant kriminalitetsforebyggelse

Kommunerne skal fremover i højere grad sikre, at familier sender deres børn i daginstitution. Der er også brug for langt tidligere at gribe ind i indvandrerfamilier, hvor den manglende integration er til skade for barnets tarv og mulighed for at være en del af det danske samfund. Berøringsangsten skal væk, og kommunerne skal tidligere skride til tvangsfjernelser, når frivillige tiltag ikke virker. Samtidig skal indsatsen overfor et barn gå gennem hele familien ved brug af familierådgivning.
Dertil skal resocialiseringen af unge kriminelle indvandrere efter fængselsafsoning opgraderes - i form af et velfungerende efterværn med opsyn, mentorordninger og jobindsats.

9 Akutindsats bandekriminalitet

Vold, kriminalitet og ballade med udspring i indvandrermiljøer skal bremses. Unge ballademagere skal mandsopdækkes og have hjælp til at komme på ret køl. Der skal udvikles smarte sanktioner rettet mod unge ballademagere uanset etnicitet. Sanktioner skal kunne gives gennem SSP-samarbejdet – også til unge under den kriminelle lavalder – eksempelvis i form foranstaltninger, der minder om samfundstjeneste. Samtidig skal SSP-samarbejdet udvides bl.a. med et landsdækkende SSP-sekretariat og gøres mere forpligtende gennem en egentlig SSP-lov.

Engageret integration
10 Starthjælp og kontanthjælpsloft afskaffes

Reglerne for sociale ydelser skal være let gennemskuelige for borgerne, og kriterierne for at modtage dem skal være retfærdige.

Socialdemokraterne og SF vil gennemføre et opgør med ulighed og diskrimination i tildelingen af sociale ydelser. Derfor vil vi afskaffe ydelser som starthjælp og kontanthjælpsloft.

Det sikrer en anstændig og fair behandling af nydanskere, men gør også op med fattigdomsvæksten i familier med indvandrerbaggrund og modvirker udviklingen af en ny underklasse.

11 Omfattende tiltag mod diskrimination
Diskrimination og social udstødning af nydanskere er uacceptabelt og en selvstændig barriere for integration.

Derfor vil vi oprette en national antidiskriminationsenhed. Enheden skal på den ene side kortlægge omfanget og typerne af diskrimination på arbejdsmarkedet og i samfundslivet, på den anden side skal enheden aktivt gennemføre offentligt finansierede antidiskrimineringskampagner, koordinere tværkommunale tiltag imod diskrimination og understøtte virksomheder, der ønsker at bekæmpe diskrimination på arbejdspladsen.

Samtidig er det vigtigt at støtte særligt unge nydanskere og indvandrerkvinder i deres opgør med normer og kulturelle bindinger, der resulterer i tvangsægteskaber og andre begrænsninger på den enkeltes mulighed for at udnytte danske frihedsrettigheder.

Derfor vil SF og Socialdemokraterne oprette kvindekrisecentre målrettet nydanskere og opstarte anonyme ressourcestærke rådgivningsinstitutioner, fysisk og virtuelt, der kan vejlede unge om dilemmaerne i at leve med to kulturer.

12 Menneskelige forhold for asylansøgere

Danmark har som rigt land i verden ikke kun muligheden for – men en medmenneskelig pligt til – at sikre et ordentligt og anstændigt ophold for asylansøgere.
Det gælder ikke kun imens deres sag behandles, men så længe de opholder sig i Danmark.

Asylcentrene skal i højere grad tilføres ressourcer, viden og beføjelser til at sikre børnene uddannelse, psykologisk bistand og en stimulerende tid i den opvækst de tilbringer i Danmark.
Det samme gælder for voksne asylansøgere, der udover menneskelige forhold inde i centrene efter en 6-måneders afklaringsperiode skal have lov til at arbejde og bo i det danske samfund, indtil de enten selv rejser, kan sendes hjem eller opnår asyl.

13 Ordentlig hjælp til sexslaver og benhård indsats mod menneskesmuglere

Omfanget af handlen med kvinder og børn til sexindustrien er frygtindgydende stor, og indsatsen mod denne moderne form for slaveri skal opprioriteres kraftigt. Det er helt afgørende at sætte flere politiressourcer ind og øge muligheden for at rehabilitere og beskytte de berørte kvinder og børn.

Danmark skal fremover kræve mere kontant og offensiv fælles indsats mod trafficking og menneskesmuglere i EU-samarbejdet. I Danmark skal vi gå forrest ved at tildele illegale prostituerede permanent opholdstilladelse, beskyttelse og hjælp, såfremt de bidrager til at angive deres bagmænd.

14 Foreningslivet

Integration handler i høj grad om forståelse – og forståelse skabes gennem gensidig kontakt.

Mange familier med anden etnisk baggrund end dansk er ofte økonomisk dårlig stillet, når det gælder muligheden for at lade børnene gå til boksning, fodbold, osv. Det udelukker nydanske børn og unge fra ligeværdige fællesskaber og succesoplevelser i samfundet.

Derfor vil SF og Socialdemokraterne sætte aktivt ind for, at indvandrere og deres efterkommere er ligeså tilstedeværende i det frivillige foreningsliv som resten af befolkningen. Børn fra hjem med stram økonomi skal have et klippekort, der giver dem muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter.

Samtidig skal kommunerne formidle fritidsjobs målrettet belastede unge med indvandrerbaggrund og tilknytte en kontaktperson i jobbets start, så samarbejdet mellem den unge og virksomheden optimeres.

Alt for længe har dansk integrations- og udlændingepolitik været gidsel i partipolitiske slagsmål og polemikker. Løsningerne er udeblevet og resultatet er skræmmende. Tendenser til religiøs radikalisering, ghettoisering, social marginalisering og vækst i kriminaliteten blandt unge indvandrere fordømmes eller bortforklares.

Alle Folketingets partier bærer et ansvar for den udvikling. Men efter 25 år med debat om problemernes årsag og omfang er tiden inde til et markant kursskifte. Socialdemokraterne og SF foreslår løsninger, der står mål med problemernes omfang, og som vil vende udviklingen i retning af et samfund, hvor forskellighed ikke står i vejen for fællesskab.

Efter et regeringsskifte vil Socialdemokraterne og SF sørge for, at alle regler og bestemmelser i udlændinge- og integrationslovgivningen analyseres og vurderes, således konsekvenser og virkninger altid er belyst. Vi vil ægte løsninger for indvandrere og deres efterkommere, for danskerne og for samfundet som helhed. Vores fælles vision er en integration med plads til alle, der vil: Fælles, effektiv og engageret.

Kilde:SF