Værn om danske familieejede virksomheder

Kronik. Den politiske retorik om familieejede virksomheder er usaglig, urimelig og ærgerlig.

Skatteministeren har den 29. marts 2017 fremsat lovforslag om sænkning af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede virksomheder fra de nugældende 15 pct. til 5 pct., når sænkningen er fuldt indfaset i 2020. Lovforslaget er en udmøntning af finanslovsaftalen fra 2015 mellem de nuværende regeringspartier og Dansk Folkeparti.

Lovforslaget har givet afsæt til en temmelig barsk politisk retorik og er blevet søgt udstillet som en gave til Danmarks ”rige” arvinger uden positiv samfundsøkonomisk betydning men blot som et resultat af et odiøst lobbyarbejde fra velhavende familieejede virksomheder i netværket Vækst i Generationer. Skatteministeren er samtidig blevet angrebet for at bruge manipulerede tal, fordi det i lovforslaget anføres, at afgiftssænkningen vil gavne mere end 23.000 familieejede virksomheder, der skal generationsskiftes i de kommende år.

Som professionel aktør, der igennem mere end 25 år har bistået danske familier og virksomheder med generationsskifte, finder jeg den politiske retorik både usaglig, urimelig og ærgerlig. Det er usagligt og urimeligt at angribe skatteministeren og Vækst i Generationer, og det er ærgerligt for de familieejede virksomheder og dermed for Danmark, at den politiske retorik tilsyneladende er vigtigere end den brede opbakning til gode og stabile rammevilkår for virksomhederne.

Netværket Vækst i Generationer er rigtig nok dannet af en række af Danmarks store familieejede virksomheder, der vel har indlysende fordele af den kommende afgiftssænkning, men rent faktisk har netværket altså arbejdet målrettet for at sikre bedre vilkår for alle Danmarks familieejede virksomheder. Langt hovedparten af Danmarks godt 280.000 virksomheder er helt eller delvist familieejede, og Vækst i Generationer har derfor været forkæmper for en meget væsentlig andel af det danske erhvervsliv. Hæver man sig lidt op i helikopteren, bør denne indsats aftvinge respekt og skulderklap – fremfor negativ og mistænkeliggørende retorik.

Og skatteministeren har som en del af regeringen og sammen med forligspartierne valgt at tage ansvar for de familieejede virksomheder og prioritere forbedrede generationsskiftevilkår for virksomhederne. Dette er baseret på den grundholdning, at de familieejede virksomheder både direkte og indirekte er rygraden i Danmarks erhvervsliv, og at det derfor er vigtigt for Danmark at sikre gode vilkår for familieejet. Også dette bør man kvittere for.

Det er både urimeligt, usagligt og faktuelt ukorrekt at anklage skatteministeren for at bruge manipulerede tal. Det er i lovforslaget blot anført, at afgiftssænkningen vil sikre ”bedre vækst- og investeringsforhold for de ca. 23.000 familieejede virksomheder, der står over for et generationsskifte i de kommende år”. Dette tal er baseret på den almindeligt anerkendte forskning på området og derfor faktuelt korrekt. Ligeledes er det en kendsgerning, at bo- og gaveafgiften indebærer et kapitaldræn, der alt andet lige hæmmer virksomhedernes investeringsmuligheder.

Derfor vil afgiftssænkningen ubestrideligt skabe bedre ”vækst- og investeringsforhold” for alle de familieejede virksomheder, der vælger at bruge de nye regler. At afgiftssænkningen naturligvis ikke vil gavne de virksomheder, der vælger ikke at bruge reglerne, er vel temmeligt indlysende og ville i en saglig debat ikke være en overraskelse for nogen. Det tenderer derfor ”fake news”, når man i den politiske retorik forsøger at pådutte skatteministeren at manipulere.

Ser man på substansen, er det som nævnt en kendsgerning at bo- og gaveafgiften udgør en økonomisk og finansiel belastning for de familieejede virksomheder, og at enhver afgiftssænkning derfor vil styrke muligheden for, at virksomhederne kan generationsskiftes indenfor familien med et bedre kapitalberedskab til investering og vækst. Hvis man gerne vil sikre gode muligheder for fortsat familieeje af danske virksomheder, er dette det centrale.

Der kan givetvis opstilles mange forskellige samfundsøkonomiske ”cost-benefit”-regnestykker om sænkningen af bo- og gaveafgiften alt efter, hvilke forudsætninger man ønsker at tage udgangspunkt i, og man kan selvfølgelig vælge at kæmpe politisk om patentretten til disse forudsætninger. Men den samlede generationsskiftebeskatning handler nok så meget om grundholdningen til det danske familieeje. Der er naturligvis også mange andre forhold, der spiller ind på, om en familieejet virksomhed kan (og bør) generationsskiftes indenfor familien, men generationsskiftebeskatningen er trods alt styrende for, om det skal være dyrt eller lempeligt at bevare en virksomhed på familiens hænder.

I den forbindelse overses det generelt, at en lempeligere generationsskiftebeskatning kan være med til at bevare virksomheder – og dermed arbejdspladser – som kun eksisterer i kraft af ejerfamiliens arbejdsomhed og nøjsomhed, og som derfor ikke blot kan sælges ud af familien. Og mange af disse virksomheder drives i Danmarks geografiske yderområder. Derfor har generationsskiftebeskatningen også en bredere erhvervs- og regionalpolitisk betydning, der rækker langt videre end til de netværksvirksomheder, der er gået forrest i bestræbelserne for at forbedre generationsskiftevilkårene.

Ligeledes overses det, at en lempeligere generationsskiftebeskatning af familieejede virksomheder vil bidrage til at flytte passive investeringer til aktive virksomheder. Sådan fungerer de almindelige økonomiske naturlove. Sænkningen af bo- og gaveafgiften vil derfor have en dynamisk effekt, som yderligere vil gavne danske virksomheder og arbejdspladser. Når man iagttager den politiske retorik, er det måske heldigt, at ingen endnu har regnet på dette.

Man skal selvfølgelig være naiv for ikke at forstå den politiske logik i anti-retorikken vedrørende regeringens lovforslag, men som ikke-politisk aktør vil jeg gerne ytre det optimistiske håb, at der bag retorikken kan etableres en bredere politisk enighed om at sikre de familieejede virksomheder gode og ikke mindst stabile vilkår for generationsskifte. Og man bør forstå, at det også i sig selv har betydning, om der politisk er en positiv eller en negativ retorik i forhold til de familieejede virksomheder.