Uddannet til bestyrelsesarbejde

Der er taget nogle vigtige initiativer i den seneste tid til at forbedre bestyrelsesarbejdet i Danmark til gavn for både nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer. Samtidig har de været med til at innovere lederuddannelserne og skabt nye koblinger imellem teori og praksis.

Majken Schultz er professor på Copenhagen Business School. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarke Bo Olsen

I foråret blev »Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark« stiftet, som blandt de stiftende medlemmer har ledende kapaciteter fra både erhvervsliv og forskning. Foreningen er non-profit og har til hensigt at bidrage til opkvalificeringen af bestyrelsesarbejdet i Danmark. I samme periode er der skabt et nyt stort uddannelsesinitiativ med fokus på bestyrelsesarbejde i et samarbejde imellem ledelsesuddannelserne på Copenhagen Business School, CBS Executive, Kromann Reumert og KPMG.

At uddanne bestyrelsesmedlemmer stiller andre krav til proces og indhold i uddannelsen end vores sædvanlige lederuddannelser. Derfor har de nye bestyrelsesuddannelser været en platform for nytænkning på flere områder.

For det første kan man ikke læse sig til, hvad det kræver at blive et godt bestyrelsesmedlem. Der er selvfølgelig en lang række faglige kompetencer, som det er nyttigt at have inden for alt fra strategisk indsigt og governance til finansiel viden og evnen til at læse et årsregnskab.

De emner indgår selvfølgelig også i bestyrelsesuddannelserne. Men bestyrelsesuddannelse handler i mindst lige så høj grad om at give deltagerne evnen til at mobilisere deres egne kompetencer i nogle konkrete situationer og anvende dem lige der, hvor det er mest relevant.

Det kræver forståelse for de rammer som bestyrelsesarbejdet fungerer under. Derfor er den grundlæggende idé i uddannelserne at kombinere bestyrelseserfaring på højt niveau med forskningsbaseret viden.

Konsekvensen er, at al undervisning udvikles og gennemføres i et samarbejde imellem en professor og en erfaren bestyrelsesformand (en praktiker). Derudover deltager eksperter fra Kromann Reumert og KPMG.

Det er meget normalt, at praktikere deltager i undervisningen som gæsteforelæsere, men CBS har taget et nyt skridt fremad i at udvikle undervisning, der fra al start både udtænkes og gennemføres i et samarbejde imellem teori og praksis. Det skaber en helt særlig realisme i uddannelserne.

Realismen er vigtig, fordi bestyrelsesarbejde for det andet er et af de områder inden for ledelses- og organisationsforskningen, der er dårligt belyst. Der er skrevet mængder om de formelle rammer for bestyrelsens arbejde og ansvar, ligesom der er formuleret et utal af retningslinjer for, hvordan en bestyrelse bør fungere. Men der er langt mindre tilgængelig viden om, hvordan bestyrelser rent faktisk fungerer.

Der er masser af dramatiseret spekulation – ikke mindst i medierne – men der er langt mindre viden om, hvordan processerne i bestyrelsesarbejdet foregår. Det skyldes flere forhold. Bestyrelsesarbejde er og skal være omgivet af stor fortrolighed og er derfor sjældent tilgængeligt for offentligheden ogforskningen.

Bestyrelsesarbejde har også været omgivet af mange myter om sin egen betydning, og der har været en interesse i at opretholde disse myter – vel vidende at en række bestyrelser ikke har levet op til forestillingerne.

De nye bestyrelsesuddannelser har brug for at klæde deltagerne på til at deltage i bestyrelsesarbejde i det virkelige liv, hvor tingene sjældent er entydige, og hvor kompleksiteten i beslutninger ikke lader sig sætte på en enkel formel. Derfor har CBS i samarbejde med en række af de deltagende praktikere udviklet en række cases, som er inspireret af konkrete situationer og problemer med behørig respekt for fortrolighed.

Uddannelserne er på den måde platform for skabelse af nycase-baseret viden om bestyrelsesarbejde. Det giver en langt større mulighed for at lære bestyrelsesarbejde i praksis.

For det tredje foregår al bestyrelsesarbejde i teams. Man skal ikke blot være et kompetent bestyrelsesmedlem, man skal i mindst lige så høj grad kunne indgå i et effektivt bestyrelsesteam. Her skal man både selv bidrage og lære af andre. Man skal kunne udfordre sine kolleger og forstå, hvornår en beslutning er truffet. Hvis man derudover har det privilegium at være formand for en bestyrelse, så skal man kunne påvirke team’ets måde at arbejde på og bringe de enkelte medlemmers kompetencer i spil.

Derfor lægger de nye uddannelser også vægt på, at deltagerne skal arbejde i forskellige teams, hvor de sammen skal finde løsninger på konkrete problemstillinger. Derudover er der mulighed for at deltagerne kan reflektere over deres egne personlige egenskaber som muligt bestyrelsesmedlem.

Der er ingen tvivl om, at der i de næste år kommer nye motiverede og kvalificerede bestyrelseskandidater, som har et dybere og mere realistisk indblik i bestyrelsesarbejde end tidligere generationer. Det bliver spændende at følge, hvordan det kommer til at bidrage til værdiskabelsen i det danske samfund – og afmystificere bestyrelsesarbejdet.