Ønskes: Bred, langsigtet, økonomisk sund og grøn energiaftale

Synspunkt. Her er de fem pejlemærker, der skal sikre lavere udledning af drivhusgasser og mindre energiforbrug.

(Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Danmark er et energimæssigt foregangsland. Den position skal vi fastholde og udbygge ved at forny os. Teknologien udvikler sig – sol og vind falder i pris, og tilskud falder i takt. De næste store skridt bliver lagringsteknologier, biomasse og organisk affald fra blandt andet fødevareerhvervet.

Digitaliseringen vil give nye muligheder for at bruge energien effektivt. Selv om verden bevæger sig mod et grønnere og mere effektivt energiforbrug, er der fortsat brug for en klar og bredt funderet energi­politisk strategi til gavn for klimaet, et velfungerende energisystem samt vækst og beskæftigelse i Danmark. Tre mål sætter rammen for energipolitikken: Regeringens mål om, at mindst halvdelen af vores energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi i 2030.

Vi har via EU forpligtet os til at skære vores udledning af drivhusgasser med 39 procent i landbruget, transportsektoren og boligopvarmning – og at sænke energi­forbruget med halvanden procent om året. De tre mål er afsættet for os, og vi foreslår fem centrale pejlemærker for at nå de mål med en ny energiaftale: Grøn omstilling skal prioriteres på finans­loven: Ved at flytte PSO på finansloven har politikerne givet sig selv ansvaret for at sikre finansiering af energiaftalen via finansloven. Vi appellerer til, at den grønne omstilling prioriteres højt og omkostningseffektivt, og at de nødvendige midler findes inden for råderummet. Danmark har ikke behov for nye eller højere skatter – heller ikke på energi. Økonomi og mål skal hænge sammen: Pengene skal være der, men jo mere priserne på vedvarende energi falder, jo mere vil der være plads til. Mere forskning og udvikling: Hvis vi vil indfri regeringens ambition om en fordobling af energieksporten til 140 mia. kr., skal vi forske mere og uddanne flere til energibranchen – også fordi konkurrencen om grønne job skærpes globalt. Danske energivirksomheders massive forskningsinvesteringer skal suppleres af et markant løft til offentlig forskning og udvikling i effektivt energiforbrug, elektrificering, udnyttelse af biomasse, lagring, samspil mellem energiarter og systemer med videre. Intelligent og effektiv energianvendelse og mindre afhængighed af fossile brændsler: Et effektivt og grønt energiforbrug kræver en ny energieffektiviseringspolitik. Vi hilser det velkomment, at energiministeren vil gentænke energispareindsatsen. Den nye indsats skal som vedvarende energi finansieres over finansloven. En udbudsmodel kan være en løsning, hvis det fremmer energieffektiviseringer omkostningseffektivt. Sol, vind og biomasse i elsystemet vil erstatte fossile brændstoffer og effektivisere energiforbruget. En rationel udnyttelse af overskudsvarme vil også være et skridt. Afgiftslettelser spiller en vigtig rolle her. Vi bakker op om ministerens initiativ til at udfase den sidste kul på en måde, der ikke belaster energiforbrugerne – og vi ser et behov for en langsigtet strategi for vores brug af gas. I forhold til gas kan biogas spille en central rolle i denne grønne omstilling. Skab klare rammer for investeringer og forbrugeradfærd: En bred energiaftale skal sikre, at investorerne tør investere i grøn teknologi, og at kunderne får adgang til markedsbaserede, konkurrencedygtige løsninger, der understøtter målet om et lavemissionssamfund.

Dette er vores fem pejlemærker. Vi håber, at vores fælles appel vil cementere sig i et bredt politisk samarbejde, der kan skabe en langsigtet, økonomisk sund og grøn energi- aftale til gavn for Danmark.